Dražba nehnuteľností v obci Veľké Kapušany v katastrálnom území Veľké Kapušany

Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Obec:
Veľké Kapušany

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.05.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 026/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 36 na 2. p. bytového domu – Obytný blok, so súp. č. 82, vchod 6, ulica sídlisko L. N. T. vo Veľkých Kapušanoch, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 4735/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4216/289104.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 4735/4               Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 459 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4216/289104               

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 2911, okres: Michalovce, obec: VEĽKÉ KAPUŠANY, katastrálne územie: Veľké Kapušany.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 82

Byt č. 36 na 2. poschodí je v bytovom dome, číslo súpisné 82 na sídlisku L. N. Tolstého č. 82 vo Veľkých Kapušanoch. Tento bytový dom je typickým predstaviteľom unifikovanej konštrukčnej sústavy s oblastnou modifikáciou, ktorá je montovaná typu v priestorovom usporiadaní. Bytový dom je samostatne stojací parc. 4735/4 z roku 1979. Má deväť nadzemných podlaží vrátane technického prízemia so spoločnými časťami a zariadeniami domu, ktorými sú komunikačné priestory, schodište, chodby a pivnice pre byty. Má jeden vchod, v ktorom je 47 bytov. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, stenový nosný systém je panelový zo železobetónových sendvičových prefabrikátov, stropná konštrukcia je montovaná prefabrikovaná betónová s rovným podhľadom, strecha je plochá jednoplášťová so zateplením s krytinou fóliovou, vonkajšie omietky sú silikátové biele, klampiarske konštrukcie sú úplné - plechové pozinkované, okná v časti bytov sú pôvodné drevené, v časti bytov plastové, dvere sú drevené hladké alebo s výplňou, vchodové plastové, podlahy v spoločných komunikačných častiach sú terazzo dlažby a cementový poter, vykurovanie je ústredné z centrálnej kotolne vrátane prípravy TÚV. Rozvody ZTI a plynu sú vedené v bytovom jadre.

Popis bytu č. 36

Byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, dvomi komorami, WC, kúpeľňou, jednou izbou, jednou izbou s kuchyňou a s loggiou s prístupom z verejne prístupného schodiska. Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Stavebné úpravy na byte neboli vykonané žiadne, je v pôvodnom stave. Dvere v byte sú hladké, podlahy PVC, okná drevené, jadro umakartové, WC kombi, v kúpeľni je jednoduchá plechová vaňa, umývadlo, batérie v kúpeľni jednoduché, v kuchyni je jednoduchá linka, nerezový drez s pákovou batériou, šporák nie je. Byt v čase obhliadky bol užívaný, má zanedbanú údržbu, jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby a do výmeny dožitých prvkov krátkodobej životnosti. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 42,89 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov na základe § 15 Zákona č.367/2004 Z.z. - Z 356/05 - čz 431/05
2, Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava (IČO 00 151 653) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva na byt č. 36/2.posch., - V 188/08 - čz 318/08
POZNÁMKY:
1, P-6/2018 - Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, (IČO: 00151653) - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 0292/012492/2018 zo dňa 18.01.2018 na byt č. 36/2. posch., vchod č. 6 na parc. C KN č. 4735/4 - čz 57/2018
2, P-45/2018 - DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice (IČO 36764281) - Oznámenie o dražbe Zn. 026/2018 zo dňa 12.04.2018 na byt č. 36/2. posch., vchod č. 6 - čz 257/2018
3, DRAŽOBNÍK, s.r.o., Mäsiarska 40, 040 01 Košice (IČO 36764281) - Výkon záložného práva predajom zálohu formou dobrovoľnej dražby č.57/2011 zo dňa 27.05.2011 na byt č. 36/2. posch., vchod č. 6, parc. č. 4735/4-459m2 - P 73/11 - čz 407/11
INÉ ÚDAJE:
1, Príslušenstvo pivnica č.35
2, Exekútorský úrad, Mgr. Eduard Biro, Nerudova č. 14, 040 01 Košice; Zrušenie exekučného príkazu č. Ex 1028/2012 - 19 zo dňa 22.1.2014 - Z 39/2014 - čz 63/2014
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 8.700,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 8.700,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 9.636,73 €