Dražba nehnuteľností v obci Veľké Rovné v katastrálnom území Veľké Rovné

Katastrálne územie:
Veľké Rovné
Obec:
Veľké Rovné

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 8.440 EUR 05.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šibík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kostolna@advocatis.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4K/6/2016 S 1744
Spisová značka súdneho spisu : 4K/6/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o dražbe:

Označenie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, správca úpadcu Pavol Šibík, nar. 25.2.1971, bytom Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné

Navrhovateľ dražby: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578

Miesto konania dražby: sídlo notárskeho úradu JUDr. Lucie Gulašovej, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 5.9.2018

Čas otvorenia dražby: 09:30 hod.

Dražba: 4. kolo dražby

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemok registra „C“ parcelné číslo 7872/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2  a na ňom postavená stavba – rodinný dom súp. č. 1691 nachádzajúce sa v k. ú. Veľké Rovné, obec: Veľké Rovné, okres: Bytča, zapísaný Okresným Bytča, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 7868 v  podiele 1/1

Označenie predmetu dražby:

nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Veľké Rovné, parcelné č.: CKN 7872/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 42 m2, list vlastníctva č. 7868, podiel: 1/1, spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslo, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

nehnuteľnosť – stavba nachádzajúca sa v k. ú . Veľké Rovné, súpisné č.: 1691, na pozemku: CKN 7872/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, list vlastníctva č. 7868, podiel 1/1, spôsob využívania stavby: rodinný dom určený na celoročné bývanie

Opis predmetu dražby:          

Rodinný dom sa nachádza na parcele 7872/4, ktorá tvorí obrysy domu. Prístup k domu je cez pozemok CKN 7872/1, na ktorej je pre tento účel zriadené vecné bremeno práva užívania a prechodu pešo alebo motorovými vozidlami, zapísané na LV č. 1091 pre k. ú. Veľké Rovné. Rodinný dom nie je samostatne stojaci, je vytvorený ako prístavba k rodinnému domu s. č. 810. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej časti obce Veľké Rovné – Suchá dolina miestna časť „Žarnov“, k nehnuteľnosti je prístup priamo z komunikácie Veľké Rovné – Turzovka.

Do domu sa vstupuje zo zadnej časti dvora, kde je vstupná chodba, odkiaľ je sprístupnené prízemie. Zo vstupu je priamo sprístupnené schodisko vedúce na poschodie. Na prízemí je situovaná kuchyňa a kúpeľňa, WC je suché situované na dvore. Na poschodí sa nachádza obývacia izba a dve menšie izby

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 7868

Ťarchy: Bez zápisu

Iné údaje:

List vl. 1091 (zapísané vecné bremeno – právo užívania a právo prechodu cez CKN p. č. 7872/1) – 213/12

Poznámka: Bez zápisu.

Hodnota zistená znaleckým posudkom: 21.100 EUR

Najnižšie podanie: 8.440 EUR

Minimálne prihodenie: 300 EUR

Dražobná zábezpeka: 1.000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:        

  1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu IBAN SK9075000000004023004459, vedeného v ČSOB, a.s. s uvedením variabilného symbolu: 04062016
  2. V hotovosti do pokladne Správcu;
  3. Bankovou zárukou
  4. Notárskou úschovou

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad o zložení  dražobnej zábezpeky:       

  1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový účet úpadcu.
  2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
  3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
  4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu IBAN SK9075000000004023004459, vedeného v ČSOB, a.s., a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky: 10.8.2018 o 16:00 hod.  a 24.8.2018 o 16:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903/460101 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: kostolna@advocatis.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice do 5 dní.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie: v súlade s ust. § 17 ods. 1, písm. l)  a § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:                

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Lucia Gulašová, notársky úrad, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina.