Dražba nehnuteľností v obci Veľké Trakany v katastrálnom území Veľké Trakany

Katastrálne územie:
Veľké Trakany
Obec:
Veľké Trakany

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 065/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 15:15 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Veľké Trakany, katastrálne územie: Veľké Trakany, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 630, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 164 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 336/1 o výmere 475 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 336/2 o výmere 342 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby sa vymazáva:

e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 13249/14,
g) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 42363/15.


Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete dražby nasledovný:

Práva a záväzky na predmete dražby:

a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 01.12.2017 so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V 1176/06,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 01.12.2017 so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V 1114/07,
c) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Erik Tóth – súdny exekútor (Exekútorský úrad Nitra), podľa EX 1479/13-24,
d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Pavel Halás – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 2875/14,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Peter Juhás – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 227/2015.

K iným zmenám v Oznámení o dražbe č. 065/2018 nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,