Dražba nehnuteľností v obci Veľké Trakany v katastrálnom území Veľké Trakany

Katastrálne územie:
Veľké Trakany
Obec:
Veľké Trakany

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 065/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 15:15 hod. – 15:20 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Veľké Trakany, katastrálne územie: Veľké Trakany, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 630, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 164 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 336/1 o výmere 475 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 336/2 o výmere 342 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 164, Veľké Trakany

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce. Dom sa nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov cca 200 m od stredu obce pri štátnej asfaltovej komunikácii III. triedy v smere Veľké Trakany - Malé Trakany - Čierna nad Tisou. Predmet dražby bol postavený v roku 1927. V roku 1960 bola rekonštruovaná fasáda a kúpeľňa rodinného domu a v roku 1998 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru. Predmet dražby bol v čase obhliadky napojený na verejne inžinierske siete: zrealizovaná ELI prípojka - vzdušná, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu, ktorý bol v čase obhliadky odpojený. Kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy umiestnenej za domom. V čase obhliadky bol predmet dražby obývaný. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez suterénu a obytného podkrovia. Hlavný vstup do domu je z úrovne terénu, z bočnej juhovýchodnej strany dvora.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádza: zádverie, kuchyňa, kúpeľňa a 3 izby.

Zastavaná plocha I. NP je 117,85 m2.

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú kamenné bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je murované z tehál hr. 55 cm, z vonkajšej strany je vápenno-cementový špric. Priečky v dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy/omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené dvomi gamatkami a dvoma sporákmi na tuhé palivo. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpeľni. Rozvod vody v dome vedie oceľovým pozinkovaným potrubím studenej a teplej vody. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 V a 380 V s poistkovým rozvádzačom. Strecha je riešená ako valbová, s pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované zvody, žľaby a parapety s povrchovou úpravou, ktoré boli vymenené pri výmene okien. Okná na predmete dražby sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Kúpeľňa a WC v dome boli zrealizované okolo roku 1960. Kuchyňa v 1.NP je s vymenenou kuchynskou linkou na báze dreva z roku 2007, vybavená plynovým sporákom s digestorom a nerezovým drezom. Obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Interiérové dvere v dome sú vymenené, hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestnosti v dome sú z PVC na betónovom potere. Podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby. Dom má v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaný interiér a čiastočne rekonštruovanú fasádu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Drobná stavba – sklad drevenej konštrukcie

Ide o drevený sklad, ktorý tvorí jedna miestnosť. Je umiestnený za domom z juhozápadnej strany. Sklad bol vybudovaný v roku 1960. Základy sú bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, jednostranne obité. Podlahy skladu sú hrubé betónové z tehlovej dlažby. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia (poistky).

Zastavaná plocha skladu drevenej konštrukcie je 24 m2.

 

Prístrešok pred vstupom do predmetu dražby

Prístrešok pred vstupom do domu bol vybudovaný v roku 1980. Je drevenej konštrukcie s pultovou strechou s krytinou z vlnitého plechu. Podlaha prístrešku je z monolitického betónu.

Zastavaná plocha prístrešku pred vstupom je 15,75 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 01.12.2017 so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V 1176/06,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 01.12.2017 so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V 1114/07,
c) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Erik Tóth – súdny exekútor (Exekútorský úrad Nitra), podľa EX 1479/13-24,
d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Pavel Halás – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 2875/14,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Peter Juhás – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 227/2015.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marek Piršel
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Lesná
b) Orientačné/súpisné číslo 310
c) Názov obce Hviezdoslavov d) PSČ 93041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 19.03.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 79/2018 zo dňa 22.04.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
9.900,- EUR (slovom: deväťtisícdeväťsto EURO)