Dražba nehnuteľností v obci Veľké Uherce v katastrálnom území Veľké Uherce

Katastrálne územie:
Veľké Uherce
Obec:
Veľké Uherce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 2.640,00 06.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 918/08
Typ dražobnej vyhlášky: 918/08
Poradie dražby: 1
Exekútor: Július Rosina
Ulica: Stummerova 1553/47
Obec: Topoľčany
PSČ: 95501
Dátum konania dražby: 06.07.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Stummerova 1553/47, 95501Topoľčany
Vlastník: MASARYKOVÁ Zuzana
Sídlo: Veľké Uherce 627, 958 41 Veľké Uherce
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 30.05.2018
Znalecká hodnota: 2.640,00
Reálna hodnota: 2.640,00
Výška zábezpeky: 1.320,00
Číslo bankového účtu: VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 91808
Najnižšie podanie: 2.640,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 91808
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Odovzdanie vydraženého podielu na nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie: Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženému spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z dražených nehnuteľností.
Dátum obhliadky: 02.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti v obci Veľké Uherce
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Partizánske
     Obec : Veľké Uherce
     Kataster : Veľké Uherce
     Číslo listu vlastníctva: 9
   Parcela
     Parcelné číslo: 2019/1
     Výmera: 872
     Druh: Záhrady
     Popis: Záhrady
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: