Dražba nehnuteľností v obci Veľké Úľany v katastrálnom území Veľké Úľany

Katastrálne územie:
Veľké Úľany
Obec:
Veľké Úľany

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 135.000,00 09.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 1324/09
Typ dražobnej vyhlášky: 1324/09
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Urbánek
Ulica: Bratislavská 23/11
Obec: Galanta
PSČ: 92401
Dátum konania dražby: 09.08.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Bratislavská 23/11, 92401Galanta
Vlastník: Čížik František rod. Čížik, nar.: 15.07.1951 a Mária Čížiková rod. Bratek, nar.: 02.07.1950
Sídlo: Sadová 700/16, Veľké Úľany, PSČ: 925 22, SK
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 25.06.2018
Znalecká hodnota: 135.000,00
Reálna hodnota: 135.000,00
Výška zábezpeky: 67.500,00
Číslo bankového účtu: SK6109000000000201323375, BIC/SWIFT: GIBASKBX, VS: 132409
Najnižšie podanie: 135.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK6109000000000201323375, BIC/SWIFT: GIBASKBX, VS: 132409
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Závady a úžitky z nehnuteľností prechádzajú na vydražiteľa ku dňu udelenia príklepu po jeho schválení súdom a zaplatením najvyššieho podania vydražiteľom.
Dátum obhliadky: 08.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú alebo na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom na tel.č. 031/7804921.
Ďalšie informácie : Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ može dlh prevziať 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré neprípúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa 4. povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Galanta
     Obec : Veľké Úľany
     Kataster : Veľké Úľany
     Číslo listu vlastníctva: 348, 2587
   Parcela
     Parcelné číslo: 35
     Výmera: 294
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 36
     Výmera: 583
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 700
     Pracelné číslo: 36
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: