Dražba nehnuteľností v obci Veľký Grob v katastrálnom území Veľký Grob

Katastrálne územie:
Veľký Grob
Obec:
Veľký Grob

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 45200 05.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 40-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 05. 09. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

805

Galanta

Veľký Grob

Galanta

Veľký Grob

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

659/2

Záhrady

736

659/3

Zastavané plochy a nádvoria

346

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

252

659/3

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Dom je prízemný, čiastočne podpivničený. Vek znalec určil na základe vydaného stavebného povolenia  z roku 1961 + dva roky výstavby, preto určil začiatok užívania na rok 1963.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozičné riešenie: tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba. 

Stavebno - technické riešenie: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál v skladobnej hr. 0,45 m. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha stavby je stanová, krov drevený , krytina  azbestocementové šablóny.  Klampiarske konštrukcie sú plechové pozinkované, parapety sú pozinkované,  fasádne omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy dvoch obytných miestností sú PVC a palubovky, podlahy  v kúpeľni sú s  povrchom keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené s doskovým ostením, dvere sú typové hladké  plné a zasklené .  Kúpeľňa je vybavená plechovou smaltovanou vaňou  a umývadlom. WC  v dome nie je - na dvore suché, kuchyňa je vybavená linkou so smaltovaným  drezom, plynovým sporákom.  Vykurovanie domu je ústredné plynovým kotlom, radiátory sú plechové vykurovacie panely. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Elektroinštalácia je svetelná a  motorická. Dom je napojený na rozvod vody zo studne, možnosť z miestneho vodovodu, kanalizácie je do  žumpy, plynu, rozvodov NN. Vo dvore sa nachádza 1x kopaná studňa.  Dom potrebuje rozsiahlu opravu  a rekonštrukciu.

Sklad na pozemku s parc. č. 659/3 v kat. ú. Veľký Grob

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Umiestnenie stavby:  za rodinným domom 

Dispozičné riešenie:  jedna miestnosť

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu  hrúbky do 0,15 m

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere -  drevené  -  okná - jednoduché drevené 

- Podlahy - hrubé betónové

Prístrešok pre autá na pozemku s parc. č. 659/3 v kat. ú. Veľký Grob

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi

- Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky  kovové

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky,

- Podlahy - hrubé betónové,

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Dom je prízemný, čiastočne podpivničený. Vek znalec určil na základe vydaného stavebného povolenia  z roku 1961 + dva roky výstavby, preto určil začiatok užívania na rok 1963.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozičné riešenie: tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba. 

Stavebno - technické riešenie: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál v skladobnej hr. 0,45 m. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha stavby je stanová, krov drevený , krytina  azbestocementové šablóny.  Klampiarske konštrukcie sú plechové pozinkované, parapety sú pozinkované,  fasádne omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy dvoch obytných miestností sú PVC a palubovky, podlahy  v kúpeľni sú s  povrchom keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené s doskovým ostením, dvere sú typové hladké  plné a zasklené .  Kúpeľňa je vybavená plechovou smaltovanou vaňou  a umývadlom. WC  v dome nie je - na dvore suché, kuchyňa je vybavená linkou so smaltovaným  drezom, plynovým sporákom.  Vykurovanie domu je ústredné plynovým kotlom, radiátory sú plechové vykurovacie panely. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Elektroinštalácia je svetelná a  motorická. Dom je napojený na rozvod vody zo studne, možnosť z miestneho vodovodu, kanalizácie je do  žumpy, plynu, rozvodov NN. Vo dvore sa nachádza 1x kopaná studňa.  Dom potrebuje rozsiahlu opravu  a rekonštrukciu.

Sklad na pozemku s parc. č. 659/3 v kat. ú. Veľký Grob

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Umiestnenie stavby:  za rodinným domom 

Dispozičné riešenie:  jedna miestnosť

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu  hrúbky do 0,15 m

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere -  drevené  -  okná - jednoduché drevené 

- Podlahy - hrubé betónové

Prístrešok pre autá na pozemku s parc. č. 659/3 v kat. ú. Veľký Grob

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi

- Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky  kovové

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky,

- Podlahy - hrubé betónové,

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Pod V 3643/2015, vklad povolený 24.8.2015, vklad záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - č.z. 171/2015

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 77/2018
Meno znalca: Ing. Imrich Mészáros
Dátum vyhotovenia: 28.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 45 200,00 €

K. Najnižšie podanie 45200
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 20.08.2018 13:45 Obhliadka 2: 28.08.2018 13:45
Miesto obhliadky Veľký Grob 252, 925 27 Veľký Grob
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava