Dražba nehnuteľností v obci Veľký Horeš v katastrálnom území Veľký Horeš

Katastrálne územie:
Veľký Horeš
Obec:
Veľký Horeš

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 179/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Rastislav Demeter, Hlavná 787/87, 077 01 Kráľovský Chlmec
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctvač. 304, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor, katastrálne územie: Veľký Horeš, obec Veľký Horeš, okres Trebišov, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo:190, výmera: 5640 m2,druh pozemku: orná pôda

• parcelné číslo: 191, výmera: 928 m2,druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Stavby:                      

• súpisné číslo: 21, na parcele č. 191, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: dielňa na parc. reg. „C“ č. 191, kurín na parc. reg. „C“ č. 191, dreváreň na parc. reg. „C“ č. 191, plot čelný na parc . reg. č. 190, 191, studňa kopaná na parc. reg. „C“ č. 191, prípojka vody, prípojka kanalizácie, žumpa, vonkajšie schody, spevnená plocha betónová, plynová prípojka a pod.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Miestna obhliadka predmetu dražby bola zvolaná  výzvou  Dražobnej spoločnosti, a. s., Bratislava na  deň  31.11.2017 o 13.00 hodine. V stanovenej dobe predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený.  Znalecký posudok bol vyhotovený v zmysle  § 12. ods 3 Zákona č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách. Údaje potrebné pre stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu a príslušenstva boli prevzaté zo Znaleckého posudku č. 137/2015 zo dňa 21.07.2015, ktorý  vyhotovil znalec Ing. Pavol Šoltýs.

Rodinný dom súp. č. 21 na parc. č. 191, k.ú. Veľký Horeš

Rodinný dom je osadený na rovinatom teréne. Jedna sa o samostatne stojací rodinný dom čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím (prízemie). RD je postavený tradičnou formou výstavby - murovaný z tehál. Podľa dostupného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti je v užívaní od roku 1964. Za rodinným domom zo strany severnej sa nachádzajú drobné stavby: dielňa, dreváreň a kurín. Je situovaný v smere od bočnej uličky ktorá vedie smerom k futbalovému ihrisku s hlavným prístupom na pozemok a priamym vjazdom zo štátnej cesty v smere Kráľ. Chlmec - Veľký Horeš - Slov. Nové Mesto - Trebišov. Nachádza sa v širšom centre obce, v okrajovej lokalite, v zástavbe rodinných domov. Možnosť napojenia na vzdušnú el. sieť, verejný STL plynovod, verejný vodovod, kanalizácia v obci nie je vybudovaná, odpadové vody sú odvádzané do žumpy. Zásobovanie pitnou vodou je z vlastnej studne , odkanalizovanie  je prevedené do betónovej žumpy. Plynovodná prípojka je zrealizovaná pred rod. domom, ale rod. dom nie je napojený (meranie plynu demontované).

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS :

Základy domu prevedené ako betónové monolitické s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, pivnica pod obývacou izbou osadená do 1m s betón. obv. stenami bez zvislej izolácie, hr. do 50 cm, obv. murivo prízemia z pálených tehál a kvádrov do 40 cm, deliace priečky sú tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, strop nad pivnicou je železo-betónový s rovným neomietnutým podhľadom, krov drevený manzardový, strešná krytina z AZC šablón a pozink. plechu na latách, klampiarske konštrukcie sú prevedené z oceľ. pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zdrsnené vápenné, sokel je prevedený vápennou zdrsnenou omietkou, vnútorné omietky vápenné hladké, dvere hladké plné alebo zasklené v oceľ. zárubni, okná drevené dvojité, podlahy obytných miestností sú prevedené ako palubovky, v kuchyni PVC, v kúpeľni keram. dlažba. Vykurovanie ústredné, radiátory liatinové, kotol ÚK na tuhé palivá a kotol na zemný plyn (nevyužívaný) - sú osadené v suteréne. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty, rodinný dom nie je vybavený bleskozvodom. Rozvod vody teplej a studenej je prevedený oceľ. rúrkami, zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač - el. bojler (v kúpeľni). Kúpeľňa je vybavená oceľ. smalt. vaňou, splach. záchodom a keram. umývadlom, el. bojler 120 l. Steny kúpeľne sú obložené keram. obkladačkami. Vybavenie kuchyne: kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2 m, oceľ. smaltovaný drez, vývod teplej a studenej vody. V pivnici sa nachádza domáca vodáreň, plynový kotol zn. Modraterm (nevyužívaný) a kotol na tuhé palivá.

Podľa údajov z pôvodného znal. posudku je rodinný dom primerane udržiavaný, je užívania schopný, je odpojený od prívodu zemného plynu, na obvodovom murive ani na vnútorných priečkach neboli zistené žiadne podstatné praskliny, steny sú od podlahy čiastočne navlhnuté, väčšia vlhkosť bol pozorovaná v pivnici. Vzhľadom na stavebno-technický stav podľa pôvodného znal. posudku, obhliadkou nebolo možné zistiť či rodinný dom je obývaný alebo nie, vzhľadom na použité stavebné materiály a prevedené stavebné práce, životnosť rodinného domu je stanovená odhadom na 100 rokov.

Dielňa

Dielňa je osadená vedľa RD na parcele KN č. 191. Dielňa podľa dostupného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti v užívaní od roku 1975. Základy a bez podmurovky iba základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30 cm, strop je drevený trámový s rovným podhľadom, krov je drevený hambálkový, strešná krytina z oceľ. poz. plechu, klamp. konštrukcie z oceľ. pozink. plechu. Vonkajšie omietky hladké a hrubé vápenné, vnútorná úprava povrchov - omietka vápenná hladká, dvere hladké plné, okná drevené jednoduché, podlahy sú prevedené hrubé betónové. Elektroinštalácia svetelná, vnútorné vybavenie žiadne.

Kurín

Je osadený vedľa RD na parcele KN č. 191. Kurín podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti v užívaní od roku 1975. Základy a bez podmurovky iba základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie sú murované z tehál hr. muriva 20 cm, strop je drevený trámový s viditeľnými trámami a s rovným podhľadom, krov je drevený pultový, strešná krytina z oceľ. pozink. plechu, neúplné klamp. konštrukcie z oceľ. pozink. plechu. Vonkajšie omietky vápenné striekané, vnútorná úprava povrchov - omietka vápenná hladká, vstupné vrátka sú jednoduché z dosák. Objekt nie je napojený na žiadne inž. siete.

Dreváreň

Je osadená vedľa RD na parcele KN č. 191. Dreváreň podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti v užívaní od roku 1975. Stavba je bez základov, je postavená na betónovej ploche, nosnou konštrukciou sú drevené stĺpiky jednostranne obité doskami, bez stropu, krov je drevený pultový, strešná krytina z oceľ. pozink. plechu, klamp. konštrukcie z oceľ. pozink. plechu, podlaha je hrubá betónová. Objekt okrem el. siete nie je napojený na žiadne inž. siete.

Plot čelný

Plot sa nachádza pred RD od hlavnej a bočnej ulice, bol postavený v roku 1980. Základy okolo stĺpikov, strojové pletivo do výšky 1,33 m, celková dĺžka 145 m. V tejto časti oplotenia sú aj vstupné vráta a vrátka z oceľ. profilov, pletiva a plechu od hlavnej ulice a vráta od bočnej ulice.

Studňa kopaná

Studňa osadená vo dvore RD na parcele č. 191. Hĺbka studne je  5,00 m, priemer DN 1000 mm, vnútorné steny vykladané kameňom, stropná doska je žel. betónová s oceľou. Studňa v užívaní od roku 1964..

Prípojka vody

Nachádza sa pred RD na parcele č. 191, bola zrealizovaná v roku 1964 za účelom zásobovania vodou zo studne. Prípojka prevedená oceľ. potrubím DN 32 mm, dĺžka prípojky 11,25 m.

Prípojka kanalizácie

Je vedená od RD do betónovej žumpy (je osadená pred RD), bola zrealizovaná v roku 1964, je prevedená kameninovým potrubím s priemerom DN 150 mm, dĺžka prípojky 4,50 m.

Žumpa

Je osadená pred RD na parcele č. 191, v užívaní od r. 1964. Slúži na akumuláciu odpad.vôd z rod. domu, je prevedená z kameňa a betónu so stropnou betón. doskou a oceľ. poklopom. OP žumpy 5,00 m3.

Vonkajšie schody

Vonkajšie schody pred vstupmi do RD, zrealizované boli v r. 1975. Sú prevedené z monolit. betónu hladeného bez povrchovej úpravy.

Spevnená plocha betónová

Jedná sa o prístupový chodník k RD, plochu pred drevárňou a dielňou, je zhotovená z monolitického betónu bez povrch. úpravy.

Plynová prípojka

Prípojka zemného plynu - domová časť sa nachádza na parcele č. 191 pred RD a bola zrealizovaná v roku 1994 za účelom zásobovania RD z verejného STL rozvodu cez plynový regulátor (pred RD). Prípojka je prevedená potrubím DN 32 mm, dĺžka prípojky 24,50 m. Keďže nehnuteľnosť znalcovi nebola sprístupnená, nebolo možné posúdiť napojenie na meranie spotreby, vychádza sa z údajom v pôvodného ZP, podľa ktoréh prípojka nie je v užívaní.

Pozemky

Pozemky parc.č. 190 (orná pôda) a 191 (zastavané plochy a nádvoria) sú evidované na LV č. 304 a nachádzajú sa v zastavanom území obce Veľký Horeš. Jedná sa o rovinaté pozemky s orientáciou: severozápad – juhovýchod. Pozemok parc. č. 191 je z inžinierskych sietí je možné napojiť na rozvod vzdušnej el. siete, verejný vodovod a rozvod zemného plynu), kanalizácia v obci nie je vybudovaná. Negatívne účinky okolia na pozemok neboli zistené, jedná sa o tichú lokalitu bez akéhokoľvek poškodenia

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo SS,a.s., IČO:00151653 so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava k nehnuteľnostiam v časti A - pozemky na parc.č.190, 191 a stavba ako rodinný dom č. s. 21 na parc. č.191, pod B1 a B5 v pod. 14/112, pod B6 v pod. 84/112, zapísané v registri V - 997/06, č.s.106/06 Z-1709/2017 - Oznámenie o postúpenie pohľadávky v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803 so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava na základe zmluvy o postúpenie pohľadávky č.0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017, č.z.2/18.

Pod por.č. 1
Exekútorský úrad v Košiciach-súdny exekútor JUDr.Viera Uhríková, Letná 40, 040 01 Košice- Exekučný príkaz č.EX.1686/2009-16 zriadením ex.záložného práva k nehnuteľnostiam č.s. 21 na parc.č.191 a poz.parc.č.190,191 spol.podiel pod B1,B5,B6 zo dňa 25.11.2009 vedené v registri Z-1375/09-111/09

Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 7966/10 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na poz. parc.č. 190, 191, zo dňa 17.1.2011 vedené v reg. Z-148/11 -8/11

Exekútorský úrad Trebišov- súdny exekútor JUDr.Ing.Štefan Varga Pribinova1, 075 01 Trebišov- Exekučný príkaz č.EX 677/10 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na poz. parc.č. 190, 191, zo dňa 28.11.2011 vedené v reg. Z-1827/11-171/2011

Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 18848/12 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na pozemky reg. C na parc.č. 190, 191, pod B-1, -5, -6 v pod. 14/112, -84/112, -14/112, zo dňa 29.1.2013, ved. v reg. Z-526/13, č.z.46/13.

Pod por.č. 5
Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 7966/10 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na poz. parc.č. 190, 191, zo dňa 17.1.2011 vedené v reg. Z-148/11 -8/11

Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 18848/12 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na pozemky reg. C na parc.č. 190, 191, pod B-1, -5, -6 v pod. 14/112, -84/112, -14/112, zo dňa 29.1.2013, ved. v reg. Z-526/13, č.z.46/13.

Exekútorský úrad Trebišov- súdny exekútor JUDr.Ing.Štefan Varga Pribinova1, 075 01 Trebišov- Exekučný príkaz č.EX 677/10 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na poz. parc.č. 190, 191, zo dňa 28.11.2011 vedené v reg. Z-1827/11-171/2011

Exekútorský úrad v Košiciach-súdny exekútor JUDr.Viera Uhríková, Letná 40, 040 01 Košice- Exekučný príkaz č.EX.1686/2009-16 zriadením ex.záložného práva k nehnuteľnostiam č.s. 21 na parc.č.191 a poz.parc.č.190,191 spol.podiel pod B1,B5,B6 zo dňa 25.11.2009 vedené v registri Z-1375/09-111/09

Pod por.č. 6
Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 7966/10 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na poz. parc.č. 190, 191, zo dňa 17.1.2011 vedené v reg. Z-148/11 -8/11

Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 18848/12 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na pozemky reg. C na parc.č. 190, 191, pod B-1, -5, -6 v pod. 14/112, -84/112, -14/112, zo dňa 29.1.2013, ved. v reg. Z-526/13, č.z.46/13.

Exekútorský úrad Trebišov- súdny exekútor JUDr.Ing.Štefan Varga Pribinova1, 075 01 Trebišov- Exekučný príkaz č.EX 677/10 na zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 21 na parc.č. 191 a na poz. parc.č. 190, 191, zo dňa 28.11.2011 vedené v reg. Z-1827/11-171/2011

Exekútorský úrad v Košiciach-súdny exekútor JUDr.Viera Uhríková, Letná 40, 040 01 Košice- Exekučný príkaz č.EX.1686/2009-16 zriadením ex.záložného práva k nehnuteľnostiam č.s. 21 na parc.č.191 a poz.parc.č.190,191 spol.podiel pod B1,B5,B6 zo dňa 25.11.2009 vedené v registri Z-1375/09-111/09
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie, dražba je neúspešná.
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxx d) PSČ xxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 55/2017, ktorý vypracoval Ing. arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a odhady nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911560. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 31.12.2017
Cena podľa znaleckého posudku 10.700 EUR.