Dražba nehnuteľností v obci Veľký Krtíš v katastrálnom území Veľký Krtíš

Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 15.300,- EUR 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 019/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik na prízemí Hotela CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 12:30 hod. – 12:49 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2179, a to konkrétne:

  • byt č. 40 nachádzajúci sa na 8. p. bytového domu, so súpisným číslom 825, vchod: 16 na ulici P. O. Hviezdoslava 16 vo Veľkom Krtíši (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1459 o výmere 475 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 64/2986 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 40 sa nachádza na 8. p. v bytovom dome so súpisným číslom 825 na ulici P. O. Hviezdoslava č. 16 vo Veľkom Krtíši.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v zastavanom území mesta Veľký Krtíš.  Predmet opakovanej dražby sa nachádza cca 500 m od centra mesta. Dopravné spojenie do centra mesta je zabezpečené autobusovými linkami.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt číslo 40 na 8. p. pozostáva z dvoch obytných miestností, zádveria, kuchyne, kúpeľne, WC, pivnice a balkóna o výmere 2,97 m2

 

Celková podlahová plocha bytu sa predpokladá o výmere 55,61 m2 (vrátane výmery pivnice o výmere 3,80 m2 a bez výmery balkóna).

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:  

Bytový dom sa skladá z prízemia a ôsmich nadzemných podlaží. Vstup do prízemia bytového domu je cez hlavný vstup z úrovne terénu zo západnej strany, ďalší zadný vstup je z východnej strany cez predložené schody betónovej konštrukcie. V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Na 2. až 9. NP sa nachádzajú tri dvojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom s povrchom z liateho terazza a osobným výťahom. Konštrukčný systém bytového domu je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová so živicovou krytinou. Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne na sídlisku. Príprava TÚV je z centrálnej kotolne na sídlisku. Fasáda bytového domu je zateplená s novým oplechovaním atiky, s parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Vstupné vchodové dvere (predné aj zadné) od zádveria do chodby boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Okná v bytovom dome boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Pred vstupom do bytového domu z východnej a západnej strany je umiestnený prístupový chodník s asfaltovou povrchovou úpravou. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1981.

 

Predpokladáme, že predmet opakovanej dražby je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva plné a presklené otváracie a vsadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do premetu opakovanej dražby boli vymenené za protipožiarne, bezpečnostné. Steny predmetu opakovanej dražby sú pokryté stierkami a maľbami, a to v izbách a v kuchyni. Jadro predmetu opakovanej dražby je pôvodné umakartové. Kúpeľňa je pôvodná s umakartovými stenami, vybavená je pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou a umývadlom. Vodovodné batérie pákové (do umývadla a kuchyne) a do vane batéria páková so sprchou. Podlaha kúpeľne je z PVC. Dvere do kúpeľne a WC bytu sú hladké, plné na báze dreva osadené do kovovej zárubne. WC v byte je samostatné s WC misou kombi bez umývadla. Podlaha vo WC je z PVC na cementovom potere. WC je pravdepodobne prechodné do kúpeľne. Kuchynská linka v predmete opakovanej dražby je pravdepodobne pôvodná a na báze dreva, sporák plynový s plynovou rúrou a digestorom. Drez je nerezový s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v obytných miestnostiach a v zádverí je taktiež z PVC. Okná v predmete opakovanej dražby sú pravdepodobne pôvodné, drevené, zdvojené s dvojitým zasklením.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome so súpisným číslo 825, na ul. P. O. Hviezdoslava, spočívajúce v práve užívania stavby, v práve vstupu a prechodu,
b) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V – 612/2014 zo dňa 23.05.2014.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 19.000,- EUR (slovom: devätnásťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 15.300,- EUR (slovom: pätnásťtisíctristo EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 27/2018 zo dňa 03.02.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
20.400,- EUR (slovom: dvadsaťtisícštyristo EURO)