Dražba nehnuteľností v obci Veľký Krtíš v katastrálnom území Veľký Krtíš

Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 1.000,00 Eur 08.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrej Lenhardt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1978
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : +421 45 202 89 38, office@skpks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/33/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu : 2K/33/2012
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

Dražobník + Licitátor/Navrhovateľ dražby:

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP, 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu Mgr. Andrej Lenhardt, nar. 11.06.1978, bytom Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň

Dátum konania dražby: 08.06.2018

Čas otvorenia dražby:  o 09.30 hod.

Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen – zasadacia miestnosť

Kolo dražby: 4. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 1921, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor,  ktorá je vo vlastníctve Úpadcu v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 1/2, a to:

  • byt č. 5, vchod č. 55, nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu so súpisným číslom 958, postavenom na pozemku parc. č. 1322, na ulici B. Nemcovej,
  • Podiel priestoru na spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, o veľkosti 67/4306

a

  • nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1922 (pozemok na ktorom stojí bytový dom), vedený Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor, pre k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, ktorá je vo vlastníctve Úpadcu v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 13/1626, a to:
  • pozemok – KNC parcela č. 1322, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 813 m2.

Opis predmetu dražby:

Byt č. 5 s príslušenstvom sa nachádza na 2. poschodí v bytovom dome, súpisné číslo 958 na parcele C-KN č. 1322, na ulici B. Nemcovej, orientačné číslo 55, Veľký Krtíš, katastrálne územie Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš.

Technicky a dispozičný popis bytového domu

Deväťpodlažný bytový dom s ôsmymi obytnými a jedným technickým podlažím má 4 vchody a 64 bytových jednotiek. Na typickom podlaží jedného vchodu sa nachádzajú dva byty. Je postavený v stavebnej sústave PS-82 BB. Bytový dom má obdĺžnikový pôdorys a plochú strechu. Priečny stenový nosný konštrukčný systém tvoria železobetónové panely hrúbky 150 mm, stropné panely sú železobetónové plné hrúbky 120 mm, modulová osnova je 3 600 mm, konštrukčná výška podlaží 2 800 mm, svetlá výška 2 640 mm. Obvodový plášť - vnútorná železobetónová stena hrúbky 150 mm, tepelná izolácia penový polystyrén hrúbky 80 mm, vonkajšia ochranná betónová membrána hrúbky 70 mm. Strecha je dvojplášťová plochá, vyspádovaná od atík smerom k strešným odpadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné s nášľapnou vrstvou liate terazzo, šírka ramena 1 100 mm. Stabilitu objektu v priečnom smere zabezpečujú nosné steny a v pozdĺžnom smere priečky a nosné steny. Otvorové konštrukcie - okná a dvere na spoločných častiach bytového domu sú vymenené - plastové okrem okien technického podlažia), vchodové dvere sú z hliníkových profilov so zabudovanými poštovými schránkami. Podlahy v spoločných priestoroch bytového domu - keramická dlažba, PVC a cementový poter. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, elektroinštaláciu a telekomunikačnú sieť. Dodávka tepla a teplej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja - Kompaktnej odovzdávacej stanice tepla umiestnenej v spoločných priestoroch technického podlažia bytového domu (bývalá sušiareň vo vchode č. 55), na vykurovacích telesách je namontovaná regulačná a meracia technika.  

Technický a dispozičný popis bytu

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, lodžia a pivnica. Byt je po kompletnej rekonštrukcii so štandardným vybavením. Súčasťou bytového jadra je aj technické inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Svetelná a motorická elektroinštalácia je napojená na samostatné istiace okruhy bytového rozvádzača. Boli prevedené nové podlahy - v kúpeľni a WC keramická dlažba, v predsieni, kuchyni a obytných miestnostiach laminátová podlaha. Úprava vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka, v kúpeľni na stenách a na vani a v kuchyni pri sporáku je vyhotovený keramický obklad. Bytové jadro ako aj pôvodný prechod z predsiene do kuchyne je vymurované v kombinácii so sklobetónom. V kúpeľni je osadená akrylátová vaňa a umývadlo so skrinkou a vo WC splachovací záchod Combi. V kúpeľni je priečkou oddelený priestor na práčku. V kuchyni je osadená nová kuchynská linka vyrobená na báze dreva s nerezovým drezom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou a odsávačom pár. Vodovodné zmiešavacie batérie sú nerezové pákové, na vani so sprchovacou ružicou. Okná sú vymenené za plastové s plastovými žalúziami, interiérové dvere sú hladké plné a presklené v kovových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné, vykurovacie telesá sú panelové a liatinové rebrové s namontovanou regulačnou technikou bez namontovanej meracej techniky. V chodbe a v spálni sú vstavané skrine. Príslušenstvo bytu tvorí aj pivnica s plochou 1,70 m2 umiestnená v technickom podlaží bytového domu a lodžia. Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške 67 / 4306.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti, posudzovaný byt je po kompletnej rekonštrukcii. Životnosť bytového domu stanovujem odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav - 100 rokov.

Cena predmetu dražby: 11.100,00 Eur

Najnižšie podanie: 1.000,00 Eur

Cena dosiahnutá vydražením: 1.000,00 Eur

Predmet dražby: bol vydražený

Výsledok dražby: úspešná

Licitátor: JUDr. Juraj Macík, komplementár SKP, k.s., správca úpadcu Mgr. Andrej Lenhardt

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby: JUDr. Jozef Brázdil, so sídlom Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen

Vo Zvolene, dňa 12.06.2018

SKP, k.s., správca úpadcu Mgr. Andrej Lenhardt