Dražba nehnuteľností v obci Veľký Krtíš v katastrálnom území Veľký Krtíš

Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 100.000,00 € 04.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 065/27-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 04. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.45 hod.
F. Kolo dražby 4.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš,  obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako:

  • stavba so súpisným číslom 840 (budova) na KN parcele číslo 3403/4,

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 840 je evidovaný na LV č. 2950,

 (ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť sa nachádza na východnom okraji okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v areály Agrochemického podniku. Lokalita sa zaraďuje medzi okrajové časti mesta Veľký Krtíš. Areál je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie. Pozemok pod stavbou (parcela reg. „C“ č. 3403/4) nie je predmetom dražby, je vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond, so sídlom: Búdkova 36, 817 15 Bratislava, SR.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4

Jedná sa objekt zapísaný na Liste vlastníctva ako Budova súpisné číslo 840. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o montovaný železobetónový skelet, ktorý má jedno podzemné podlažie ktoré je vybudované iba v časti objektu, prízemie a 3 poschodia. Budova je postavená vo svahovitom teréne takže podzemné podlažie je v jeho časti postavené na úrovni upraveného terénu. Budova súpisné číslo 840 sa nachádza na parcele, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy.

Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z časti, ktorá bola využívaná na sociálne a kancelárske účely a z časti v ktorej bola jedáleň. Obe časti sú prepojené vstupnou častou objektu v ktorej sa nachádza vstup do objektu z prednej aj zo zadnej časti objektu.

Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako montované stĺpy. Stropy sú riešené ako montované panelové, obvodový plášť je vyhotovený z tvárnic. Nosnou konštrukciou sú taktiež preklady na ktorých sú uložené stropné panely. Celý objekt je v zlom technickom stave a je v súčasnosti užívania neschopný. Objekt má zničené rozvody vody ako aj elektrické rozvody, ale aj rozvody kúrenia. Kanalizačné odpady sú poškodené. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby, podlahy na chodbách sú vyhotovené z PVC. Rozvod elektrickej energie bol istený poistkovými automatmi. Vykurovanie v podzemnom podlaží bolo registrami a kanalizačné odpady boli vyhotovené ako kameninové. Vnútorné opravy stien sú omietkami, vonkajšie úpravy stien sú brizolitové. Schodisko má povrch vyhotovený z PVC. V objekte sa nachádza osobný výťah. Okná na schodiskách sú oceľové jednoduché, okná na kanceláriách sú v časti drevené zdvojené a v časti oceľové zdvojené. Vnútorné dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní. Na prízemí na chodbách je podlaha vyhotovená z keramickej dlažby, v kanceláriách boli podlahy z PVC ale sú silne poškodené, v niektorých miestnostiach až zničené. V časti kancelárií sú osadené oceľové rebrové radiátory v časti kancelárií boli zdemontované a odvezené. Rozvod elektrickej energie bol vyhotovený 220 V, ale v časti objektu bol vyhotovený aj rozvod 380V. Strešná krytina nad vrátnicou a jedálňou je z asfaltových natavovaných pásov. Objekt má vyhotovený bleskozvod. V objekte bol vyhotovený rozvod požiarnej vody, hydranty sú však kompletne odstránené. Odvodnenie strechy je vnútornými kanalizačnými odpadmi. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania strechy, zľaby a zvody nie sú vyhotovené.

Z dispozičného hľadiska v podzemnom podlaží sa nachádzali prevažne skladové miestnosti ale aj malá umývarka pre pracovníkov, táto je však zničená. Nachádzajú sa v nej keramické obklady stien, najmä v sprchách a na mieste, na ktorom sa kedysi nachádzal umývací žľab. Na prízemí sa nachádzajú kancelárie a sociálne zriadenie, zariaďovacie predmety boli zdemontované. V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické obklady stien do výšky cca 1,80 m. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby. V bývalej jedálni je podlaha vyhotovená ako mramorová. Na oknách a na presklených stenách sú osadené vertikálne žalúzie. Na prízemí sa nachádza 10 kancelárií. Rozvádzače elektrickej energie boli úplne zničené.

Na 1.poschodí sa nachádza schodisko, sociálne zariadenia a 7 kancelárií (reprezentatívne podlažie).

Na 2.poschodí je 9 kancelárií, sociálne zariadenia a schodisko (reprezentatívne podlažie).

Na 3.poschodí sa nachádza schodisko na strechu, sociálne zariadenia a 9 kancelárií (reprezentatívne podlažie).

Najvyššie podlažie (nereprezentatívne) slúžilo ako strojovňa výťahu.

V niektorých kanceláriách sú podlahy vyhotovené ako plávajúce laminátové ale sú zničené. Taktiež sa v nich nachádza zreteľné poškodenie omietok od zatopenia objektu dažďom čo nasvedčuje poškodeniu strechy. Časť kancelárií má silne zaplesnené steny.

Ohodnocovaný objekt bol postavený podľa dostupných údajov približne v roku 1990. Jeho životnosť vzhľadom na nevykonávanú údržbu a zlý technický stav je stanovená na 60 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 616, k.ú. Veľký Krtíš:
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: Dňa 17.7.2013 poznamenáva sa Oznámenie Československej obchodnej banky a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, č. 253-3/8184/2013 zo dňa 4.7.2013 o začatí výkonu záložného práva vyplývajúceho zo záložnej zmluvy č. 3758/10/08667 zo dňa 6.10.2010 - V 1337/2010 (VZ 1155/10) formou dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. - P 378/13 - VZ 681/13
Poznámka: Dňa 6.8.2013 poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 746/2013-29 zo dňa 2.8.2013 (Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík) - P 410/13 - VZ 766/13
Poznámka: Dňa 8.10.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 746/2013-85 zo dňa 4.10.2013 - P 517/13 - 988/13 / ExÚ Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík /
Poznámka: Dňa 17.05.2018 sa poznamenáva Rozhodnutie Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. 9600503/5/56821/2014/LaZu zo dňa 08.01.2014- Z-141/2014- vz 445/18
Poznámka: Dňa 18.05.2018 sa poznamenáva Rozhodnutie Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. 9600503/5/1078504/2014/HubM zo dňa 21.03.2014, P-307/2014 - vz 452/18
Poznámka: Dňa 18.05.2018 sa poznamenáva Rozhodnutie Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. 9600503/5/1077712/2014/HubM zo dňa 21.03.2014, P-306/2014 - vz 454/18
Poznámka: Dňa 21.5.2018 sa poznamenáva Rozhodnutie Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. 9600503/5/4164890/2014/HubM zo dňa 10.09.2014, P-683/2014 - vz 468/18
Poznámka: Dňa 22.5.2018 sa poznamenáva Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 204/2015-18 zo dňa 17.09.2015, P503/2015 - vz 478/18 ( Exú Veľký Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová)
Poznámka: Dňa 22.5.2018 sa poznamenáva Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 604/2013-16 zo dňa 29.02.2016, P161/2016 - vz 482/18 ( Exú Veľký Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová)
Poznámka: Dňa 23.05.2018 sa poznamenáva začatie výkonu záložného práva odpredajom nehnuteľností formou dobrovoľnej dražby v prospech ČSOB, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140 v zmysle listiny zo dňa 17.02.2017, P-149/2017 - vz - 485/17
Poznámka: Dňa 23.5.2018 sa poznamenáva Rozhodnutie Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. 100333796/2017 zo dňa 13.03.2015, P-177/2017 - vz 487/18
Poznámka: Dňa 23.5.2018 sa poznamenáva oznámenie Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 o konaní dobrovoľnej dražby na nehnuteľností v zmysle listiny č. PDS-065/14-2017 MŠ zo dňa 20.9.2017, P-515/2017 - vz 490/18 (parc.reg.CKN č. 3398/2, 3399/2, 3400,3402/4, 3402/5, 3402/6, 3402/7, 3402/8, 3402/9, 3102/18, 3402/20, 3402/21, 3403/6, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 3403/11, 3403/12, 3502/2, súp. č. 840 na parc.reg.CKN č. 3403/4, súp.č. 1047 na parc.reg.CKN č. 3402/8, súp.č. 1048 na parc.reg.CKN č. 3402/6, súp. č. 1049 na parc.reg.CKN č. 3402/9, súp.č. 1124 na parc.reg.CKN č. 3402/7, súp.č. 1124 na parc.reg.CKN č. 3403/2, súp.č. 1125 na parc.reg.CKN č. 3402/3, súp.č.1125 na parc.reg.CKN č. 3402/4)
Poznámka: Dňa 24.5.2018 sa poznamenáva oznámenie Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 o konaní 2.opakovanej dobrovoľnej dražby na nehnuteľností v zmysle listiny č. PDS-065/23-2017 MŠ zo dňa 27.12.2017, P-809/2017 - vz 499/18 (parc.reg.CKN č. 3398/2, 3399/2, 3400,3402/4, 3402/5, 3402/6, 3402/7, 3402/8, 3402/9, 3102/18, 3402/20, 3402/21, 3403/6, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 3403/11, 3403/12, 3502/2, súp.č. 1047 na parc.reg.CKN č. 3402/8, súp.č. 1048 na parc.reg.CKN č. 3402/6, súp. č. 1049 na parc.reg.CKN č. 3402/9, súp.č. 1124 na parc.reg.CKN č. 3402/7, súp.č. 1124 na parc.reg.CKN č. 3403/2, súp.č. 1125 na parc.reg.CKN č. 3402/3, súp.č.1125 na parc.reg.CKN č. 3402/4)
Časť „C“: ŤARCHY
 Záložné právo v prospech: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 zriadené zmluvou č. 3758/10/08667 zo dňa 6.10.2010 – V 1337/2010 zo dňa 29.10.2010 - 1155/10
 Predkupné právo na základe zmluvy o zriadení predkupného práva v prospech Duslo, a.s., Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 - V 1382/2010 zo dňa 7.12.2010 - 1307/10 / CKN parc.č.: 3402/4, 3402/9, 3402/18, 3502/2, súpisné číslo 1049 na CKN 3402/9, s.č. 1125 na CKN 3402/4 / - Z 2860/14 - 647/15 - Z 875/16 - vz 572/16
 Záložné právo v prospech: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 zriadené zmluvou č. 6105/11/08667 zo dňa 4.8.2011 - V 1095/2011 vklad zo dňa 7.9.2011 - 927/11 /CKN parc.č.: 3398/2, 3399/2, 3400, 3402/4, 3402/5, 3402/6, 3402/7, 3402/8, 3402/9, , 3402/18, 3402/20, 3402/21, 3403/6, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 3403/11, 3403/12, 3502/2, s.č. 840,1047, 1048, 1049, s.č. 1124 na CKN 3402/7, s.č. 1124 na CKN 3403/2, s.č. 1125 na CKN 3402/4, s.č. 1125 na CKN 3402/3/ - Z 2860/14 - 647/15 - Z 875/16 - vz 572/16
 Dňa 27.08.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 746/2013-64 zo dňa 23.8.2013 - Z 2106/13 - vz 865/13 (ExÚBrezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík)
 Vecné bremeno v prospech FREUS s.r.o., IČO : 47 067 977, Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš spočívajúce v práve vstupu , prechodu pešo a prejazdu / osobným, úžitkovým motorovým vozidlom alebo dopravným alebo prepravným prostriedkom / neobmedzene cez pozemky parc. č. CKN 3402/18, parc. č. CKN 3402/20 – V 1807/13 zo dňa 11.12.2013 - 1201/2013
 Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 9600503/5/56821/2014/LaZu zo dňa 08.01.2014, Z- 141/2014 - vz 445/18
 Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 9600503/5/1078504/2014/HubM zo dňa 21.03.2014, Z- 1023/2014 - vz 452/18
 Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 9600503/5/1077712/2014/HubM zo dňa 21.03.2014, Z- 1024/2014 - vz 454/18
 Dňa 21.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1051/2014-6 zo dňa 27.05.2014 - oprávnený Dôvera zdrav.poisť., Z-1405/2014 - vz 461/18 ( Exú Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD.)
 Dňa 21.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 7460/2014-6 zo dňa 27.05.2014 - oprávnený Dôvera zdrav.poisť., Z-1406/2014 - vz 465/18 ( Exú Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD.)
 Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 9600503/5/4164890/2014/HubM zo dňa 10.09.2014, Z-2217/2014 - vz 468/18
 Dňa 21.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 780/2014-17 zo dňa 20.10.2014-opr.Soc. poisťovňa, Z-2445/2014 - vz 470/18 (Exú Lučenec, JUDr. Marián Jurina)
 Dňa 21.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 817/2014-12 zo dňa 11.11.2014 -opr.Soc. poisťovňa, Z-2672/2014 - vz 471/18 (Exú Lučenec, JUDr. Marián Jurina)
 Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 835/2014-11 zo dňa 05.12.2014 -opr.Soc. poisťovňa, Z-2931/2014 - vz 474/18 (Exú Lučenec, JUDr. Marián Jurina)
 Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 204/2015-2017 zo dňa 17.09.2015 -opr. Slov.poz.fond, Z-2049/2014 - vz 475/18 (Exú Veľký Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová)
 Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 713/2014-KU zo dňa 19.11.2015 -opr. Vš.zdr.poisť, Z-2687/2015 - vz 479/18 (Exú Nitra, Mgr. Stanislav Polák)
 Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1378/2014-KU zo dňa 19.11.2015 -opr. Vš.zdr.poisť, Z-2688/2015 - vz 480/18 (Exú Nitra, Mgr. Stanislav Polák)
 Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2106/2015-KU zo dňa 19.11.2015 -opr. Vš.zdr.poisť, Z-2689/2015 - vz 481/18 (Exú Nitra, Mgr. Stanislav Polák)
 Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 604/2013-17 zo dňa 29.02.2016-opr. Mesto V.Krtíš, Z-567/2016 - vz 483/18 (Exú Veľký Krtíš, JUDr.Iveta Tóthová)
 Dňa 23.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 7409/15-21 zo dňa 18.05.2016-opr. Orange Slovensko, Z-1195/2016 - vz 484/18 (Exú Vráble, JUDr. Anetta Demešová)
 Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 100333796/2017 zo dňa 13.03.2015, Z-574/2017 - vz 487/18
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 54/2017
Meno znalca: Ing. Koloman Kovalík
Dátum vyhotovenia: 04.07.2017
Všeobecná cena odhadu: 170.124,32 €

K. Najnižšie podanie 100.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS:00652017, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 00472016, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 21.06.2018 o 14.00 hod. Obhliadka 2: 22.06.2018 o 10.00 hod.
Miesto obhliadky areál Agrochemického podniku vo Veľkom Krtíši
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marián
c) priezvisko Jurina
d) sídlo Ul. Št. Moyzesa 53, 98401 Lučenec