Dražba nehnuteľností v obci Veľký Lipník v katastrálnom území Veľký Lipník

Katastrálne územie:
Veľký Lipník
Obec:
Veľký Lipník

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 13.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 188/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 13. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 09,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

a)     Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 930                   Zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 411 m2

Stavba

súp. č. 208                    rodinný dom                                                     na parc. č. 930

spoluvlastnícky podiel: 1/1                

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, LV č. 911, okres: Stará Ľubovňa, obec: VEĽKÝ LIPNÍK, katastrálne územie: Veľký Lipník.

 

b)     Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 929                   Zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 226 m2

spoluvlastnícky podiel: 2/12

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, LV č. 1236, okres: Stará Ľubovňa, obec: VEĽKÝ LIPNÍK, katastrálne územie: Veľký Lipník.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: dreváreň za domom, plot od ulice, plot od suseda, studňa pred domom, prípojka vody, vonkajšie schody do domu.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 208

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe obce Veľký Lipník v obytnej zóne na okraji centrálnej časti, na rovinatom pozemku napojený iba na elektro bez elektromeru. Rodinný dom je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1924, je v pôvodnom technickom stave, bez základného vybavenia, so stavom v čase obhliadky nie je schopný plniť svoju funkciu, jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby, do modernizácie a do výmeny prvkov krátkodobej životnosti. Technický popis vyhotovenia v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy - 1. NP - kamenné - bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - klenbové; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - striekaný brizolit; obklady fasád - 1. PP - murivo z lomového kameňa. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - palubovky, podlahy ostatných miestností - 1. NP - palubovky, dosky. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Popis podlaží: 1. podzemné podlažie: suterén má jednu miestnosť bez využitia svetlej výšky 1,60 m s prístupom z dvora. 1. nadzemné podlažie: má vstupnú chodbu s výlezom na povalu, dve predné izby a kuchyňu bez vybavenia. 

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č.:- 930 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2 v celosti a 929 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2, podiel 2/12 parcela 930 tvorí pozemok zastavaný rodinným domom, drevárňou a tvorí dvor okolo domu, parcela č. 929 tvorí spoločný dvor pre ohodnocovaný rodinný dom a pre dom na parc. č. 927 a 928, v zastavanej časti obce Veľký Lipník, v lokalite IBV, komunikácia pred domom je verejná miestna komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívne účinky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY evidované na LV č. 911:
1, Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Suché mýto 4, Bratislava IČO: 00151653 podľa zmluvy V 1404/07 zo dňa 3.12.2007 - 65/07
POZNÁMKY evidované na LV č. 911:
1, Začatie výkonu záložného práva Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, P-833/2017 - 571/2017
2, Oznámenie o dražbe zn. 188/2017 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, Košice, P-150/2018 - 20/18
3, Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 188/2017 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, Košice, P-309/2018 - 56/18
ŤARCHY evidované na LV č. 1236:
1, Záložné právo na spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B 2 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Suché mýto 4, Bratislava IČO: 00151653 podľa zmluvy V 1404/07 zo dňa 3.12.2007 - 65/07
POZNÁMKY evidované na LV č. 1236:
1, Začatie výkonu záložného práva na spoluvlastnícky podiel povinného, Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, P-833/2017 - 571/2017
2, Oznámenie o dražbe zn. 188/2017 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, Košice, P-150/2018 - 20/18
3, Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 188/2017 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 6, Košice, P-309/2018 - 56/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 6.600,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 6.600,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 5.676,86 €