Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Veľký Meder

Katastrálne územie:
Veľký Meder
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 178/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby o 13,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 3375             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 449 m2

parc. č. 3376             Záhrady                                                        o výmere 612 m2

Stavba

súp. č. 15                   DOM                                                              na parc. č. 3375

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 183, okres: Dunajská Streda, obec: VEĽKÝ MEDER, katastrálne územie: Veľký Meder.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: hospodárska prístavba, plot uličný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, prípojka NN.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 15

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne mesta Veľký Meder, východne od centra obce v zástavbe starších rodinných domov. Vzdialenosť do najužšieho centra obce je cca 900 m. Vzdialenosť do okresného mesta Dunajská Streda je cca 20,0 km. Rodinný dom je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka. Na I.NP sa nachádza zádverie, chodba, kúpeľňa, kuchyňa a dve obytné miestnosti. Pôvodná stavba rodinného domu bola zrealizovaná okolo roku 1950. V roku 2009 bola zrealizovaná prístavba zádveria a rekonštrukcia vnútorného vybavenia domu. Objekt rodinného domu je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi. Obvodové steny sú murované z tehly. Deliace priečky sú murované. Obvodové múry majú hrúbku cca 500 mm. Strop nad I.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je valbová, krov drevený, ako strešná krytina sú použité azbestocementové šablóny. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú zrealizované keramické obklady. Vonkajšie úpravy povrchov sú prevažne brizolitové omietky a čiastočne kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu bez definitívnej povrchovej úpravy. Okná sú prevažne plastové so žalúziami (2009), exteriérové dvere sú drevené, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach. Ako zdroj tepla je použitý kotol na pevné palivo umiestnený v hospodárskej prístavbe. Vykurovanie v dome je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami (2009). Príprava TÚV je zabezpečená v zásobníkovom ohrievači vody umiestnenom taktiež v kotolni v hospodárskej prístavbe. V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV a kanalizácie. Podlahy obytných miestností sú prevažne drevené parkety (2010), podlahy ostatných miestností sú riešené prevažne ako keramická dlažba. Keramické obklady sú v kúpeľni a okolo kuchynskej linky. V kúpeľni sa nachádza plastová rohová vaňa, keramické umývadlo a WC kombi. V kuchyni je umiestnená kuchynská linka (dĺžka cca 6,0 m) s elektrickým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu a nerezovým drezom (2009). Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a NN. Stavba je v technickom stave primeranom veku. V roku 2009 bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia vnútorného vybavenia domu. Doklady o čase dania stavby do užívania sa nezachovali vek je určený na základe potvrdenia Mestského úradu vo Veľkom Mederi a odborného odhadu znalca. Vzhľadom na vykonané rekonštrukcie je opotrebenie stavby stanovené analyticky.

Popis pozemkov

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Veľký Meder, východne od centra obce. Vzdialenosť do najužšieho centra obce je cca 900 m. Vzdialenosť do okresného mesta Dunajská Streda je cca 20,0 km. Pozemok sa skladá z parcely č. 3375 - plocha zastavaná objektom rodinného domu s.č.15 a dvor okolo domu a parc. č. 3376 - záhrada za rodinným domom V meste sa nachádza pošta, autobusová zastávka prímestskej dopravy, železničná stanica, obchody a objekty služieb, mestský úrad, pošta, ambulancie praktických lekárov, lekáreň, základná a materská škola a termálne kúpalisko. V priľahlej miestnej komunikácii, ktorá je súčasťou štátnej cesty I/63, sa nachádzajú verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN. Jedná sa o rovinatý pozemok približne obdĺžnikového pretiahlého tvaru. Prístup k pozemku je priamo z verejnej komunikácie. Miera evidovanej nezamestnanosti v okolí sa dlhodobo pohybuje okolo 10 - 15%. Vzhľadom na blízkosť a relatívne dobrú dostupnosť okresného mesta Dunajská Streda a z toho vyplývajúceho mierne zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností na bývanie, stanovil znalec koeficient povyšujúcich faktorov na hodnotu 2,0.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,Grösslingova č.77,824 68 Bratislava,IČO:313 510 26 na základe V-1302/09.
2, Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder, IČO: 00305332 na základe exekučného príkazu č. EX 218/2016 zo dňa 31.05.2016, Exekútorský úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Z-4957/16, č.z.1201/16
3, Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder, IČO: 00305332 na základe exekučného príkazu č. EX 219/2016 zo dňa 31.05.2016, Exekútorský úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Z-4959/16, č.z.1202/16
4, Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Home Credit Slovakia,a.s.,Teplická 7434/147,921 22 Piešťany,IČO:36234176 na základe exekučného príkazu č. EX 792/2016 zo dňa 04.08.2016, Exekútorský úrad,Prešov, JUDr.Hildegarda Laclavíková,Z-6094/16,- č.z.1511/16.
POZNÁMKY:
1, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 219/2016 zo dňa 22.04.2016, EÚ Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. , P-721/16 č.z.829/16
2, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 218/2016 zo dňa 22.04.2016, EÚ Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. , P-723/16 č.z.830/16
3, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Wüstenrot stavebná sporiteľňa,a.s.,Grösslingova č.77,824 68 Bratislava,IČO:313 510 26,formou dobrovoľnej dražby. P-1328/2017-č.z.1697/17
4, Oznámenie o prebiehajúcej opakovanej dobrovoľnej dražbe Zn. 178/2017, P-365/2018č.z.709/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 29.500,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 29.500,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 33.195,47 €