Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Veľký Meder

Katastrálne územie:
Veľký Meder
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 43 100 EUR 19.06.2018 Stiahnuť
PRO aukcie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 132017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska 1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46771778
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby malá sála Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder, Komárňanská 203/18, 932 01 Veľký Meder
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
  • Byt č. 101 zapísaný na LV č. 3437, obec: VEĽKÝ MEDER,  katastrálne územie: Veľký Meder, okres Dunajská Streda, vchod: 1103.p., nachádzajúci sa vo Veľkom Mederi na ulici Komárňanská , v bytovom dome so súpisným číslom 204 postavenom na pozemkoch:  p.č.  3696/242 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/243 o výmere 189 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/244 o výmere 191 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/245 o výmere 191 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/246 o výmere 189 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/247 o výmere 191 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/248 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/249 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/250 o výmere 153 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „pozemky“)  a k bytu prislúchajúci: 

 

    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom o veľkosti 786/88818

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

 

 

H. Opis predmetu dražby

Stavba bytového domu s.č. 204  sa nachádza na ulici Komárňanská, na zastavaných pozemkoch parc. č. 3696/242-250 v k.ú. Veľký Meder, vo vchode s orientačným číslom 110. Obytný dom postavený a daný do užívania cca v roku 1990 je typovo panelový dom, schodiskového typu s ôsmimi vstupmi č. 98 - 112, obdĺžnikového pôdorysu s prekrytím plochou strechou. Objekt má 7 bytových podlaží, na každom poschodí sú 2 typové byty priečne orientované, v polo suteréne sa nachádza domová vybavenosť, ohodnocovaný byt č. 101 sa nachádza na 3. poschodí v strednej sekcii s výťahom na medziposchodí.  Situovanie obytných  miestnosti bytu je juhozápadne do dvorovej časti.

Stavba je realizovaná z panelov v typovom prevedení, so zateplením, fasádnou omietkou a povrchovým silikónovým náterom. Vybavenosť  bytu je v pôvodnom stave: v kúpeľni je jadro bez obkladu a dlažby, vaňa plechová, umývadlo, WC kombi,  páková vaňová batéria, nad umývadlom klasická, kuchynská linka je repasovaná, s nerezovým drezom s pákovou batériou, zaveseným el.  sporákom bez digestora a nerezovým zabudovaným 4-horákom. Podlaha v obytných miestnostiach sú plávajúce parkety, v ostatných miestnostiach je PVC, dvere sú pôvodné, hladké v oceľových zárubniach, okná sú plastové s int. žalúziami, rozvody vody kanalizácie a nn sú pôvodné elektroinštalácia cez pôvodné ističe.  Vykurovanie je diaľkové cez doskové oceľové radiátory s meračmi spotreby. K bytu patrí pivnica umiestnená v suteréne.Dispozične je byt trojizbový, cez vstupné dvere zo spoločného schodiska s výťahom na medziposchodí do chodby, z ktorej sú prístupné 3x izba, kúpeľňa, WC, kuchyňa. Celková podlahová plocha bytu č. 101 je podľa zápisu v LV  78,60 m². Dom je udržiavaný v dobrom technickom stave, boli vymenené prvky dlhodobej životnosti, čím sa predĺžila životnosť stavby, byt č. 101 je v pôvodnom stave s min. výmenou prvkov krátkodobej životnosti. Súčasťou bytu č. 101 je spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstva s.č. 204, ktorého veľkosť je 786/88818-ín.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné práva:
Nasledujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na predmete dražby, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva:
- Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytovom dome podľa §15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z.,Z 1475/07
Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb., t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Dunajská Streda, Hlavná 32, Dunajská Streda, IČO: 35937874 na základe exekučného príkazu č. EX 124/2016 - 13 zo dňa 07.12.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, súdny exekútor, ( byt.č.101 3p. vchod:110 ), Z- 10122/2016, č.z.2117/16
- Daňová pohľadávka v prospech Daňového úradu Veľký Meder právoplat.rozhod č.611/320/16348/08/LAB zo dňa:24.09.2008 podľa Z-6884/08.
- Exekučné záložné právo na nehn.na zabezpečenie pohľadávky Slovenská konsolidačná,a.s.Cintorínska 21,Bratislava,Z -7230/08 exek.príkaz na zriadenie ex.zál.práva č.EX 794/2007zo dňa:01.12.2008 EÚ JUDr.Vladimír Sucháček,Bratislava.
- Exekučné záložné právo na nehn.na zabezpečenie pohľadávky opravneného:Mestský podnik bytového hospodárstva,s.r.o.Veľký Meder,Z -6604/09 exek.príkaz na zriadenie ex.zál.práva č.EX 79/2008-21 zo dňa:9.12.2009 EÚ JUDr.Rudolf Varga,Dunajská Streda.
- Exekučné záložné právo na nehn.na zabezpečenie pohľadávky KVINTET,spol.s.r.o.,Kračanská cesta 40, Dunajská Streda,Z -1314/10 exek.príkaz na zriadenie ex.zál.práva č.EX 472/2005-19 zo dňa:1.3.2010. EÚ JUDr. Miroslav Šupa,Nitra.
- Exekučné záložné právo na nehn.na zabezpečenie pohľadávky GE Money,a.s.,Bottova 7,811 09 Bratislava, Z -1970/10 exek.príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 1502/07 zo dňa:26.3.2010. EÚ JUDr.Jaroslav Mráz, Bratislava.
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.,Bratislava , Mamateyova č.17 ,Z-3196/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 1013/10 zo dňa 25.05.2011,EÚ JUDr.Rudolf Varga - pol.v.z.476/11
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na II. podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-5541/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 307/2011 zo dňa 6.9.2011,EÚ Vladimír Podešla, Senica na meno Némethová Katarína (1/2) pol.v.z.744/11
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na II. podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-5543/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 304/2011 zo dňa 6.9.2011,EÚ Vladimír Podešla, Senica na meno Némethová Katarína (1/2)- pol.v.z.745/11
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na II. podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-5544/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 305/2011 zo dňa 6.9.2011,EÚ Vladimír Podešla, Senica na meno Némethová Katarína (1/2)- pol.v.z.746/11
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na II. podl.,vchod 110 na zabezpečeni pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-5546/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 306/2011 zo dňa 6.9.2011,EÚ Vladimír Podešla, Senica na meno Némethová Katarína (1/2)- pol.v.z.747/11
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na III. podl. na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislavapobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-2741/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 1038/11 zo dňa 27.4.2012 ,EÚ Vladimír Podešla - pol.v.z.364/12
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na III. podl. na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislavapobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-2743/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 1037/11 zo dňa 27.4.2012 ,EÚ Vladimír Podešla - pol.v.z.365/12
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na III. podl. na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislavapobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-2745/12 exekučný príkaz nazriadenie ex.zál.práva č. EX 1036/11 zo dňa 27.4.2012 ,EÚ Vladimír Podešla - pol.v.z.366/12
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na III.podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda Z-3230/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 315/12 zo dňa 21.5.2012,EÚ Vladimír Podešla - pol.v.z.430/12
- Exekučné záložné právo na byt č. 101/na III. podl. na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislavapobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda Z-6674/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 407/2010 zo dňa 19.10.2012,EÚ Mgr.Miroslav Lupták, Bratislava - 834/12
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Všeobecná zdravotná poisťovňa ,a.s.Mamateyová 17,850 05 Bratislava pob.Dunajská Streda,Hlavná 32,929 01,IČO:35937874, Z-7270/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 138/2012 zo dňa 05.11.2012,EÚ Mgr.Petr Krušina,Bratislava - 915/12
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávky:Daňového úradu Trnava ,Hlboká 8/1, 917 65 Trnava ,rozhodnutie č.9200501/5/3348604/2012/PápS zo dňa 16.11.2012 , Z 8272/12 - zakazuje daňového dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane ,právopl.zo dňa 13.12.2012 - 167/13
- Exekučné záložné právo na byt č.101/na III. podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správca pohľadávky štátu ,Žellová 2,Bratislava,pob.Trenčín,Legionárska 17,Trenčín,IČO: 30796482,Z-3803/13 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 676/12 zo dňa 15.5.2013 EÚ Mgr.Stanislav Polák,Nitra - 479/13
- Exekučné záložné právo na byt č.101/na III.podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-4905/13 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 2732/2012 zo dňa 03.07.2013,EÚ Vladimír Podešla, Senica - 600/13
- Exekučné záložné právo na byt č.101/na III.podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-4905/13 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 2732/2012 zo dňa 03.07.2013,EÚ Vladimír Podešla, Senica - 600/13
- Exekučné záložné právo na byt č.101/na III.podl.,vchod 110 na zabezpečenie pohľadávky:Sociálna poisťovňa Bratislava-pobočka Dunajská Streda,Galantská cesta 693/5,Dunajská Streda,IČO:30807484, Z-4906/13 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 1850/2012 zo dňa 03.07.2013,EÚ Vladimír Podešla, Senica - 601/13
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Všeobecná zdravotná poisťovňa ,a.s.Mamateyová 17,850 05 Bratislava pob.Dunajská Streda,Hlavná 32,929 01,IČO:35937874, Z-7768/13 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 1708/2013 zo dňa 29.10.2013,EU JUDr.Táňa Pačesová,Bratislava - 900/13
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávky:Daňového úradu Trnava ,Hlboká 8/1, 917 65 Trnava ,rozhodnutie č.9200502/5/4021811/2013/PápS zo dňa 3.9.2013 , Z 7033/10 - zakazuje daňového dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane ,právoplatný zo dňa 26.9.2013 - 922/13
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkálska 29/A, Bratislava, IČO: 36284831 na základe exekučného príkazu na zridenie exekučného záložného práva č. EX 4520/13 zo dňa 22.2.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Vladimír Cipár, Z-1487/14, č.z. 163/14
- Exekučné záložné právo na byt č. 101 na 3.p. na zabezpečenie pohľadávky Orange Slovensko a.s., Bratislava, IČO: 35697270 na základe exekučného príkazu č. EX 919/2006 zo dňa 13.05.2014 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. František Čaraba súdny exekútor Z-3831/14 - č.z. 410/14 Exekučné záložné právo na byt č. 101 na 3.p. na zabezpečenie pohľadávky: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.,Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 79/14 zo dňa 3.6.2014, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD, Z-4632/14, č.z. 492/14
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder na základe exekučného príkazu č. EX 47/15 zo dňa 14.05.2015, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Katarína Szabóová, Z-3834/15 č.z.756/15
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Debtinvest Limited, P.O.BOX 3169, 33 Porter Road, PMB 103 Road Town Tornola, Britské Panenské ostrovy, 609191 na základe exekučného príkazu č. EX 15893/10 zo dňa 14.11.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Z-9839/2016, č.z. 2079/16

b) Vecné bremená:
- Nie sú známe informácie o žiadnom vecnom bremene viaznucom na predmete dražby

c) Predkupné práva
- Nie sú známe informácie o žiadnych predkupných právach viažucich sa k predmetu dražby

d) Nájomné práva viaznuce na predmete dražby:
- Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k predmetu dražby

e) Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby
- Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. so sídlom M. Corvina 1232/20, 93201 Veľký Meder, IČO:34112502 dobrovoľnou dražbou, ( byt.č. 101 3p. vchod:110 ), P-1894/16, č.z. 2066/16
- Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 124/2016 -11 zo dňa 07.12.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, súdny exekútor, ( byt.č.101 3p. vchod: 110 ),P-2242/2016 č.z.2116/16
- Poznámka: Daňová pohľadávka v prospech Daňového úradu Veľký Meder Nám.mládeže 28,rozhod.č.611/320/15441/08/LAB zo dňa:2.9.2008 podľa P1-306/08.
- Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 407/2010 zo dňa 26.10.2010, EÚ-Mgr. Miroslav Lupták, Bratislava, P1-900/10, na byt č. 101/III - vz. 682/10
- Poznámka: Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávky:Daňového úradu Trnava ,Hlboká 8/1, 917 65 Trnava ,rozhodnutie č.9200501/5/3348604/2012/PápS zo dňa 16.11.2012 , P 1291/12 - zakazuje daňového dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - 994/12
- Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 1023/14 zo dňa 20.11.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, P-1980/14, č.z. 1224/14
- Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. so sídlom M. Corvina 1232/20, 93201 Veľký Meder, IČO:34112502 dobrovoľnou dražbou, ( byt.č. 101 3p. vchod:110 ), P-1894/16, č.z. 2066/16
- Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 47/15 zo dňa 10.4.2015 Súdny exekútor Mgr.Katarína Szabóová,Dunajská Streda,P 47/15 - 607/15
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávky:Daňového úradu Trnava ,Hlboká 8/1, 917 65 Trnava ,rozhodnutie č.9200502/5/4021811/2013/PápS zo dňa 3.9.2013 , P 1130/13 - zakazuje daňového dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - 829/13
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie 43 100 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 140
c) Názov obce Mostová d) PSČ 92507
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.09.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 60/2018, ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.05.2018

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 43 100 EUR