Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Veľký Meder

Katastrálne územie:
Veľký Meder
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 24 200 EUR 19.06.2018 Stiahnuť
PRO aukcie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 142017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska 1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46771778
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby malá sála Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder, Komárňanská 203/18, 932 01 Veľký Meder
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09.30 hod
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
  • Byt č. 119 zapísaný na LV č. 3437, obec: VEĽKÝ MEDER,  katastrálne územie: Veľký Meder, okres Dunajská Streda, vchod: 1123.p., nachádzajúci sa vo Veľkom Mederi na ulici Komárňanská , v bytovom dome so súpisným číslom 204 postavenom na pozemkoch:  p.č.  3696/242 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/243 o výmere 189 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/244 o výmere 191 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/245 o výmere 191 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/246 o výmere 189 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/247 o výmere 191 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/248 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/249 o výmere 192 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3696/250 o výmere 153 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „pozemky“)  a k bytu prislúchajúci: 

 

    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom o veľkosti 460/88818.
H. Opis predmetu dražby

Stavba bytového domu s.č. 204  sa nachádza na ulici Komárňanská, na zastavaných pozemkoch parc. č. 3696/242-250 v k.ú. Veľký Meder, vo vchode s orientačným číslom 112. Obytný dom postavený a daný do užívania cca v roku 1990 je typovo panelovým domom, schodiskového typu s ôsmimi vstupmi č. 98 - 112, obdĺžnikového pôdorysu s prekrytím plochou strechou. Objekt má 7 bytových podlaží, na každom poschodí sú 3 typové byty priečne alebo jednostranne orientované, v polo suteréne sa nachádza domová vybavenosť, ohodnocovaný byt č. 119 sa nachádza na 3. poschodí v krajnej sekcii s výťahom na medziposchodí.  Situovanie obytných  miestnosti bytu je severovýchodne do ulice. Byt nebol znalcovi sprístupnený a je posudzovaný v pôvodnom stavebnotechnickom stave k roku 1990.  Stavba je realizovaná z panelov v typovom prevedení, so zateplením, fasádnou omietkou a povrchovým silikónovým náterom. Vybavenosť  bytu je v pôvodnom stave: v kúpeľni je jadro bez obkladu a dlažby, vaňa plechová, umývadlo, WC kombi, klasická kuchynská linka s drezom s pákovou batériou, samostatne stojacim kombinovaným sporákom s digestorom. Podlaha v obytných miestnostiach a v ostatných miestnostiach je PVC, dvere sú pôvodné, hladké v oceľových zárubniach, okná sú plastové s int. žalúziami, rozvody vody kanalizácie a nn sú pôvodné elektroinštalácia cez pôvodné ističe.  Vykurovanie je diaľkové cez doskové oceľové radiátory s meračmi spotreby. K bytu patrí pivnica umiestnená v suteréne Dispozične je byt dvojizbový, cez vstupné dvere zo spoločného schodiska s výťahom na medziposchodí do chodby, z ktorej sú prístupné 2x izba, kúpeľňa s WC a kuchynský kút. Celková podlahová plocha bytu č. 119 je podľa zápisu v LV  46,00 m². Dom je udržiavaný v dobrom technickom stave, boli vymenené prvky dlhodobej životnosti, čím sa predĺžila životnosť stavby. Súčasťou bytu č. 119 je spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstva s.č. 204, ktorého veľkosť je 460/88818-ín.  

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné práva:
Nasledujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na predmete dražby, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva:
- Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytovom dome podľa §15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z., Z 1475/07
Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb., t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:
- Záložné právo v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO 31 335 004 ,V 3765/15 na byt č.119,vchod 112,3.podl. - 1274/15
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Dunajská Streda, Hlavná 32, Dunajská Streda, IČO: 35937874 na základe exekučného príkazu č. EX 124/2016 - 13 zo dňa 07.12.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, súdny exekútor, ( byt.č.119 3p. vchod:112 ), Z10122/2016, č.z.2117/16

b) Vecné bremená:
- Nie sú známe informácie o žiadnom vecnom bremene viaznucom na predmete dražby

c) Predkupné práva
- Nie sú známe informácie o žiadnych predkupných právach viažucich sa k predmetu dražby

d) Nájomné práva viaznuce na predmete dražby:
- Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k predmetu dražby

e) Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby
- Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 124/2016 -11 zo dňa 07.12.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, súdny exekútor, ( byt.č.119 3p. vchod: 112 ),P-2242/2016 č.z.2116/16
- Poznámka: P-774/2017 začatie výkonu záložného práva v prospech : Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. - č.z.970/2017
- Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004 formou dobrovoľnej dražby, ( byt.č. 119, 3p., vchod: 112 ) P-303/2018 č.z.645/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 21 780 EUR
K. Najnižšie podanie 24 200 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Richard Konta
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 140
c) Názov obce Mostová d) PSČ 92507
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.09.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 61/2018, ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.05.2018

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 24 200 EUR