Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Veľký Meder

Katastrálne územie:
Veľký Meder
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 173a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4399

Dunajská Streda

Veľký Meder

Dunajská Streda

Veľký Meder

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4539/1

Zastavané plochy a nádvoria

344

4539/4

Zastavané plochy a nádvoria

104

4539/5

Zastavané plochy a nádvoria

94

4539/6

Zastavané plochy a nádvoria

54

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

3817

4539/4

Rodinný dom

 

4539/5

Iná budova

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne mesta Veľký Meder, západne od zastavaného územia mesta v osade Šarkaň.

Popis rodinného domu je prevzatý zo Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Objekt je postavený na parc. KN č. 4539 pod s.č. 38177. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, bez podpivničenia s valbovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne mimo zastavaného územia obce Veľký Meder, osada Šarkáň, pôvodne vybudovaná ako poľnohospodárska usadlosť, ako kolonistické rodinné domy z prostriedkov štátu pred rokom 1939. Vybudované od súvislej zástavby mesta vo vzdialenosti asi 5 km severozápadne. V roku 2010 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia a modernizácia. Stavba určená na celoročné bývanie, v čase obhliadky neobývaná, zariaďovacie predmety demontované.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený vo dvornej časti, prístup po spevnenej komunikácii v osade, v susedstve sa nachádza ešte jeden rodinný dom. Prístupný je cez dvor po spevnenej komunikácii. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1938, v roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia, nedokončená prístavba ani objektov príslušenstva. Objekt neobývaný.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené krytým vstupom - predsieň, hala s chodbou, 4x izba, kuchyňa, špajza, šatnik, kúpeľňa s WC. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové parkety, keramická dlažba v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou a krytinou na krove je pálená škridla dvojdrážková. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu len žľaby, zvody a záveterné lišty. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové opatrené čiastočne žalúziami. Dvere sú drevené rámové s výplňou aj presklené. Vykurovanie riešené - pomocou liatinového krbu umiestneného v obývacej izbe (demontovaný). Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

Vybavenie podlažia:

1*vaňa, 1* sprcha,1*umývadlo, 1*WC, 1* el. zásobník TÚV,

Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, momentálne neobývaný, životnosť stavby stanovujem analyticky.

Garáž na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti dvora. Projektová dokumentácia sa nezachovala. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez podbitia, nedokončený, vyhotovený ako vložené drevené hranoly, zastrešenie nedorobené, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

Kotolňa na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti za rodinným domom. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez vyhotovenia, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne mesta Veľký Meder, západne od zastavaného územia mesta v osade Šarkaň.

Popis rodinného domu je prevzatý zo Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Objekt je postavený na parc. KN č. 4539 pod s.č. 38177. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, bez podpivničenia s valbovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne mimo zastavaného územia obce Veľký Meder, osada Šarkáň, pôvodne vybudovaná ako poľnohospodárska usadlosť, ako kolonistické rodinné domy z prostriedkov štátu pred rokom 1939. Vybudované od súvislej zástavby mesta vo vzdialenosti asi 5 km severozápadne. V roku 2010 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia a modernizácia. Stavba určená na celoročné bývanie, v čase obhliadky neobývaná, zariaďovacie predmety demontované.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený vo dvornej časti, prístup po spevnenej komunikácii v osade, v susedstve sa nachádza ešte jeden rodinný dom. Prístupný je cez dvor po spevnenej komunikácii. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku 1938, v roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia, nedokončená prístavba ani objektov príslušenstva. Objekt neobývaný.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené krytým vstupom - predsieň, hala s chodbou, 4x izba, kuchyňa, špajza, šatnik, kúpeľňa s WC. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové parkety, keramická dlažba v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou a krytinou na krove je pálená škridla dvojdrážková. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu len žľaby, zvody a záveterné lišty. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - na báze umelých vlákien. Okná sú plastové opatrené čiastočne žalúziami. Dvere sú drevené rámové s výplňou aj presklené. Vykurovanie riešené - pomocou liatinového krbu umiestneného v obývacej izbe (demontovaný). Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

Vybavenie podlažia:

1*vaňa, 1* sprcha,1*umývadlo, 1*WC, 1* el. zásobník TÚV,

Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, momentálne neobývaný, životnosť stavby stanovujem analyticky.

Garáž na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti dvora. Projektová dokumentácia sa nezachovala. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez podbitia, nedokončený, vyhotovený ako vložené drevené hranoly, zastrešenie nedorobené, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

Kotolňa na p.č.4539/5

POPIS STAVBY

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.147/2017, ktorý vypracoval Ing. František ORSÁG.

Stavba na parc. KN č. 4539/5, k.ú. Veľký Meder, zobrazená je na katastrálnej mape. Postavená je v zadnej časti za rodinným domom. Technický stav objektu je zlý, nakoľko objekt v čase obhliadky je neužívaný, nedokončený, chátra. Konštrukcie predmetnej nehnuteľnosti - základy z prostého betónu, zvislé konštrukcie murované z blokov hr. 300 mm, strop je bez vyhotovenia, objekt podlieha poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech DPS financial consulting,s.r.o., so sídlom:Tamaškovičova 17/2742,IČO: 46 713 930 ,V 4509/13 - 735/13 (č.z.215/2018)


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 12 450,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 13/2018
Meno znalca: Ing. Juraj Sedláček
Dátum vyhotovenia: 30.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 16 600,00 €