Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Ižop

Katastrálne územie:
Ižop
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 31750€ 23.08.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 004/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

40

„C“

618

záhrady

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

42/1

„C“

318

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

42/2

„C“

1041

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

43

„C“

735

záhrady

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

 

54/12

„C“

216

Ostatné plochy

Dunajská Streda

Veľký Meder

Ižop

38

1867

42/1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 1867, na parc. KN č. 42/1, k.ú. Ižop, obec Veľký Meder

POPIS STAVBY

Objekt je postavený na parc. KN č. 42/1 pod s.č. 1867, k.ú. Ižop, obec Veľký Meder. Jedná sa o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom, ne podpivničený s valbovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Veľký Meder mestskej časti Ižop. Stavba určená na celoročné bývanie.

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený priamo pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe, prístupný je priamo z verejnej komunikácie a chodníka.

Lokalita tvorí širšie centrum zastavaného územia mestskej časti Ižop, vek rodinného domu a jednotlivých prístavieb bol určený na základe čestného vyhlásenia vlastníka, podľa ktorého pôvodná časť rodinného domu bola postavená v roku 1956, zadná prístavba bola postavená v roku 1968 a bočná prístavba bola postavená v roku 1974.

I.NP. - prízemie:

Prízemie je tvorené krytým vstupom - 2x chodba, kuchyňa, 4x izba, kúpeľňa s WC, letná kuchyňa, 2xšpajza, sklad.

Rodinný dom je jednopodlažný bez podpivničenia so sedlovou strechou. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou a krytinou na krove z azbestocementových šablón. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, zvody a záveterné lišty. Podlahy obytných miestností sú prevažne povlakové podlahy z PVC na chodbe bola podlaha z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - striekaný brizolit. Okná sú drevené prevažne s doskovým ostením. Dvere sú drevené hladké plné aj presklené. Vykurovanie ústredné - pôvodne bolo riešené plynovým kotlom, s oceľovými radiátormi, teraz lokálne - gamatky. Zásobník TÚV umiestnený v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Objekt je odkanalizovaný do žumpy.

Vybavenie podlažia:

1* plynová varna doska , el. rúra, 1* pec na tuhé palivo, 1*smaltovaný jednodrez kuchynský, 1*umývadlo, 1*WC, 1* vaňa, 2* gamatky,1*zásobník TÚV.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu neuspokojivý, zanedbaná údržba, životnosť stavby stanovujem na 100.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 38:
Časť C: Ťarchy
Vklad záložného práva v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o.,so sídlom Špitálska 61,81108
Bratislava,IČO:45 730 008 podľa V-6785/08 - 146/11
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňového úradu Nitra II.Coboriho č.2,949 01 Nitra
právoplatné rozhodnutie č.:827/340/53688/09/Ant.zo dňa:22.9.2009,podľa Z-5570/09 - 156/09
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:OMIKRON TRADING LIMITED, Nerine
Chambers,P.O.Box 905,Britské Panenské ostrovy , Z-7886/11 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX
354/2009 zo dňa 6.12.2011 - pol.v.z.145/11
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09
Bratislava,IČO:35 697 270 ,Z-1281/12 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 2889/08 zo dňa
20.02.2012,EÚ JUDr.Milan Strieška - pol.v.z.20/12
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Slovenská plynárenská spoločnosť, a.s.,
Mlynské nivy 44/A, Bratislava, IČO: 35815256 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného
záložného práva č. EX 1616/13 zo dňa 27.1.2014, EÚ Trnava, Mgr. Dušan Čerešňa, Z-826/14, č.z. 9/14
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňového úradu Nitra ,Damborského 5,949 01 Nitra,
rozhodnutie č.:9400504/5/783840/2014/Ant zo dňa:29.1.2014, právoplatnosť dňa 19.02.2014 podľa Z-1720/14 -
51/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8,
Bratislava, IČO: 35831154 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva, č. EX
2229/14 zo dňa 29.10.2014, EÚ Trnava, Mgr. Dušan Čerešňa, Z-8846/14, č.z. 125/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25,
851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 1751/16 zo dňa 07.04.2016, Exekútorský
úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová, Z-2892/16, č.z.87/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka NIitra, ul. B.
Slančíkovej 3, 950 43 Nitra, IČO: 30807484 , na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného
práva č. EX 96/2011 - 24 zo dňa 08.07.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Stanislav Laifer - súdny
exekútor, Z-5745/16, č.z.229/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka NIitra, ul. B.
Slančíkovej 3, 950 43 Nitra, IČO: 30807484 , na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného
práva č. EX 149/2011 - 25 zo dňa 08.07.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Stanislav Laifer - súdny
exekútor, Z-5746/16, č.z.230/16
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 57/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 22.03.2018
Všeobecná cena odhadu 63 500 €
K. Najnižšie podanie 31750€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0042018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 09.08.2018 o 11:00 2. termín 15.08.2018 o 11:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava