Dražba nehnuteľností v obci Veľký Meder v katastrálnom území Veľký Meder

Katastrálne územie:
Veľký Meder
Obec:
Veľký Meder

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 60.210.00 EUR 12.09.2018 Stiahnuť
Bratislavská Dražobná a.s
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DBDr/2018/05
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bratislavská Dražobná a.s
II. Sídlo/bydlisko Mostová 2811 02 Bratislava-Staré mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava-Staré mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 5925/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47701056
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko K.I.S. Invest, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Okružná cesta
b) Orientačné/súpisné číslo 56
c) Názov obce Komárno d) PSČ 94501
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36530191
C. Miesto konania dražby Bratislavská dražobná, a.s., budova Pošty, 1. poschodie, Damjanichova 3, 945 01 Komárno
D. Dátum konania dražby 12. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti a to:

Pozemky:
• Parcely registra „C“, parcelné číslo 4177, druh pozemku Zastavané plochy a nádvorie o výmere 427 m2,
• Parcely registra „C“, parcelné číslo 4178, druh pozemku Zastavané plochy a nádvorie o výmere 33 m2,
• Parcely registra „C“, parcelné číslo 4179 druh pozemku Záhrady o výmere 253 m2,
Stavby :
• Rodinný dom so súpisným číslom 1439 postavený na parcele č. 4177,
• Letná kuchyňa so súpisným číslom 3006 postavený na parcele č. 4178.

zapísané na LV č. 1248 (pozemky a stavby), vedené Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľký Meder, obec: VEĽKÝ MEDER, okres: Dunajská Streda.

Predmet dražby sa draží tak, ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby
Rodinný dom je postavený v zástavbe rodinných domov na ulici Poľovnícka 31, k.ú. Veľký Meder. Dom je napojený na inžinierske siete verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú energiu a plynovod. Prístup k rodinnému domu je cez spevnenú asfaltovú komunikáciu.
Dom pozostáva z 1 PP, 1 NP a podkrovia:
1 PP: pozostáva z 2 miestností. RD je čiastočne podpivničený, prístup k suterénu je cez špajzu so strmým dreveným schodiskom. Je tu umiestnený kotol ústredného vykurovania aj s plynovým ohrievačom pre TÚV typu Protherm.
1 NP: pozostáva zo vstupnej chodby, z troch izieb, kuchyne s plynovým šporákom a plechovým drezom, kúpeľne, vaňou, umývadlom a samostatným WC, špajzoi a schodiskom do podkrovia. Kúrenie je ústredné teplovodné s oceľovými radiátormi.
Podkrovie: bolo zobytenené v roku 1988, pozostáva z kúpeľne s rohovou vaňou, umývadlom, WC, izby a spálne. Okná drevené, podlahy plávajúce.
Dom je murovaný s tehál hr. 30 až 40 cm. Strecha je šikmá so strešnou krytinou zo šindla. Okná drevené, kúrenie ústredné, plynový kotol je umiestnený v podzemnom podlaží. TÚV zabezpečuje plynový ohrievač.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby
Viď opis predmetu dražby.
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

P-170/2018 oznámenie o výkone záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech: K.I.S.Invest,s.r.o. - č.z.387/2018,
DOHODA RII.225/69''-59/69,
Z-6067/99''Určenie sč.-81/00,
Z-1809/01''Určenie sč.-240/01,
V-2123/14-Záložná zmluva,vklad povolený dňa 09.04.2014-294/14

P-170/2018 oznámenie o výkone záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech: K.I.S.Invest,s.r.o. - č.z.387/2018,
Z-4890/01''Osvedčenie D 721/99,Dnot 141/99-786/01
V-2123/14-Záložná zmluva,vklad povolený dňa 09.04.2014-294/14

ČASŤ C: ŤARCHY
1 2 Por.č.:
-Záložné právo v prospech zál.veriteľa K.I.S. Invest,s.r.o., IČO:36 530 191, Okružná cesta 56, 945 01 Komárno podľa V-2123/14 -č.z.294/14
-Záložné právo v prospech zál.veriteľa K.I.S. Invest,s.r.o., IČO:36 530 191, Okružná cesta 56, 945 01 Komárno podľa V-2123/14 -č.z.294/14
Iné údaje: Bez zápisu.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku číslo 135/2018, ktorý vyhotovil Ing. Oto Pisoň, Vozova 6/10, 945 01 Komárno, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedený Ministerstvom Spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností s evidenčným číslom znalca 912745. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 24.07.2018.
Hodnota stanovená znalcom je: 66.900,00 EUR
K. Najnižšie podanie 60.210.00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č.: 2923912103/1100, IBAN: SK24 1100 0000 0029 2391 2103 vedený v Tatra banke a.s., pobočka Bratislava, variabilným symbolom: DBDR201805
2. V hotovosti v mieste konania dražby
3. Banková záruka
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby, bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka 2923912103/1100, IBAN č.: SK24 1100 0000 0029 2391 2103 vedený v Tatra banke a.s., pobočka Bratislava, variabilným symbolom: DBDR201805, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 27.08.2018 o 13:00 hod 10.09.2018 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky Poľovnícka 1439/31, 932 01 Veľký Meder
Organizačné opatrenia Záujemca o obhliadku sa ohlási aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903 984 300. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 572/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, ktorých sa o priebehu spisuje notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.


R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva, alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ, alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Peter
c) priezvisko Danczi
d) sídlo Turecká 24, 940 01 Nové Zámky