Dražba nehnuteľností v obci Veľký Šariš v katastrálnom území Veľký Šariš

Katastrálne územie:
Veľký Šariš
Obec:
Veľký Šariš

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 156/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 xxxxx
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov miestnosť: "Salónik I."
D. Dátum konania dražby 25. 05. 2018
E. Čas konania dražby 14:20 hod.
F. Kolo dražby Tretie kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 4571, katastrálne územie Veľký Šariš, Okresný úrad Prešov – katastrálny odbor, obec Veľký Šariš, okres Prešov a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

Parcelné číslo 121/3, druh pozemku záhrady, výmera 29 m2

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Pozemok parc.č. 121/3

 

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/2 na pozemku parc.č. 121/3, ktorý slúži ako spoločný vstup od prístupovej cesty pre rodinný dom súp. 1143, ktorý je predmetom samostatnej dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

V-5678/2013, Záložná zmluva č.30768707/7930 pre Wüstenrot stavebnú sporiteľňu, a.s., Grösslingova 77, Bratislava, IČO 31351036 na poz.CKN 121/3 v podiele 1/2 vlastníka pod B2-593/2013 V 7767/2016

Zmluva o zriadení záložného práva č. 4340098401/340519 pre Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17321123 na spoluvlastnícky podiel 1/2 z parcely C KN 121/3, vklad povolený dňa 23.1.2017. -číslo zmeny 55/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 570,- Eur
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Nikola Lubyová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 84/2017 , ktorý vypracoval znalec Ing. Pavol Šoltýs, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 913419.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 01.06.2017
Suma ohodnotenia: 569,42,- EUR