Dražba nehnuteľností v obci Veľký Šariš v katastrálnom území Veľký Šariš

Katastrálne územie:
Veľký Šariš
Obec:
Veľký Šariš

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 207 000,00 EUR 22.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO119/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby 14:30 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6152

Prešov

Prešov

Veľký Šariš

Veľký Šariš

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1194/15

Zastavané plochy a nádvoria

219

1194/16

Zastavané plochy a nádvoria

368

1194/18

Zastavané plochy a nádvoria

75

1194/20

Zastavané plochy a nádvoria

4228

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

442

1194/15

1 admin. budova

1488

1194/16

1 dielne HOP

1490

1194/18

1 dielna

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Administratívna budova s.č.442, p.č.1194/15, Veľký Šariš

Umiestnenie stavby

Administratívna budova, súp.č.442, sa nachádza v zástavbe prevádzkových objektov a rodinných domov na ulici Staničnej, na pozemku, parcelné číslo 1194/15, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš. Pozemky sú rovinaté, prístup na ne je po miestnych komunikaciach.

Dispozičné riešenie

Administratívna budova je dvojpodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.15/2). Do Administratívnej budovy sa vstupuje z severovýchodnej strany. Vstup do 1.NP (prízemie) je cez jednokrídlové dvere do zádveria. Zo zádveria sa vstupuje do chodby so schodiskom, kotolne pod schodiskom, hygienického zariadenia a skladovacích priestorov. Skladovacie priestory sú prístupné aj samostatnými dvojkrídlovými dverami z juhozápadnými strany. Za skladový mi priestormi sa nachádzajú obytné priestory samostatne prístupné z juhozápadnými strany (príloha č.6). Na 2.NP (poschodie) sa vstupuje dvojramenným schodiskom z prízemia do chodby (príloha č.7). Z chodby sú prístup- né WC pre mužov a ženy, kuchynka, sklad a štyri kancelárie.

Z juhozápadnej strany sa k Administratívnej budove pristaval (1993) objekt Dielne, ktorý nie je dokončený.

Stavebnotechnické riešenie

Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžna stenová murovaná sústava z pálenej tehly do hrúbky 400 mm. Stropy sú z prefabrikovaných panelov rovinným podhľadom. Strecha je plochá, krytina strechy je z natavovaných as-faltových pásov. Stavba má bleskozvod. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vnútorné deliace konštrukcie sú z tehál. Vnútorné schodisko je dvojramenné betónové s našlapnou vrstvou z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné, v hygienických priestoroch sú keramické obklady. Podlahy sú zhotovené podľa účelu miestností. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí striekaný brizolit.

Vnútorné rozvody

- vodovod - z plastového potrubia rozvody studenej a teplej vody

- kanalizácia - novodurové potrubie

- elektroinštalácia - svetelná a motorická

- plynofikácia - z oceľového potrubia v roku 2010

- vykurovanie (vlastná plynová kotolňa) - teplovodné s oceľovými radiátormi

Vnútorné vybavenie

- neoverené

Technické vybavenie

Administratívna budova je napojená na rozvod vody, kanalizácie, elektrickej energie a zemného plynu z verejných rozvodov.

 

Rozostavaná dielňa s.č.1490, p.č.1194/18

Umiestnenie stavby

Rozostavaná dielňa, súp.č.1490, sa nachádza na pozemku, parcelné číslo 1194/18, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, ako prístavba k Administratívnej budove z juhozápadnej strany (príloha č.15/5,6).

Dispozičné riešenie

Rozostavaná dielňa je dvojpodlažná nepodpivničená stavba. Do dielne sa vstupuje z severozápadnej strany. V 1.NP (prízemí) bol plánovaný sklad s výťahom (príloha č.6) - nezrealizované. Na 2.NP (poschodie) boli plánované dielne (príloha č.7). Dielne boli k Administratívnej budove pristavané v roku 1993.

Z juhozápadnej strany sa k Administratívnej budove pristaval (1993) objekt Dielne, ktorý nie je dokončený.

Stavebnotechnické riešenie

Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžna stenová murovaná sústava z pórobetónových kvádrov hrúbky 400 mm. Stropy sú z pre- fabrikovaných panelov rovinným podhľadom. Strecha je jednoplášťová plochá, krytina strechy je z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vonkajšie povrchové úpravy nie je možné zisti, sú zakryté reklamnými banerni.

 

Dielňa na opravu strojov HOP), s.č.1488 p.č.1194/16

Umiestnenie stavby

Dielňa na opravu strojov (HOP) sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3).

Dispozičné riešenie

Dielňa (HOP) je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.16/4) pôdorysného tvaru "L". Časť objektu sa vy- užíva ako dielňa na opravu poľnohospodárskych strojov, časť ako skladovacie priestory a časť ako prevádzkové priestory s vlastnou kotolňou.

Stavebnotechnické riešenie

Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, nie je podpivničená. Nosná obvodová konštrukcia objektu je murovaná z pálenej tehly hrúbky 450 mm, vnútorné steny hr. 300 mm.

V časti kancelárie je vytvorené podlažie bez prístupu (len rebríkom). Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové väzníky a oceľové valcované nosníky v nízkom sklone. Strešná krytina je pozink. plechu spádovaná k okapom v pozdĺžnych stranách. Výplne otvorov - okná v opravárenskej časti sú nové plastové s tepelnoizolačným zasklením, v skladovej časti oceľové s jednoduchým zasklením vrátane oceľových mreží, presvetlenie zo zadnej strany skladovej časti je sklobetónovými tvárnicami. Vnútorné dvere kancelárií s príslušenstvom sú drevené hladké, ostatné dvere a vráta sú plechové. Podlahy sú betónové. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenno-cementové štukové.

Oceľový prístrešok č.1, p.č.1194/20

Umiestnenie stavby

Oceľový prístrešok č.1 sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3), pred ľavou časťou Dielne na opravu strojov HOP (príloha č.16/1,2). Prístrešok č.1 nebol kolaudovaný, preto nie je vedený na LV a katas- trálnej mape.

Dispozičné riešenie

Oceľový prístrešok č.1 je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.10; 16/2), pristavaná z juhozápadnej časti k Dielni (HOP). Objekt sa využíva ako kryté skladovacie a pracovné priestory.

Stavebnotechnické riešenie Prístrešok je založený (predpokladám) na základových betónových pätkách. Nosná konštrukcia je oceľová, čias- točne je opláštená trapézovým plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových oceľových nosníkov, kryti- na je z trapézového plechu. Pultová strechu so spádom od Dielne (HOP). Podlahu je z cestných betónových pa- nelov.

 

Oceľový prístrešok č.2, p.č.1194/20

Umiestnenie stavby

Oceľový prístrešok č.2 sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3), pred pravou časťou Dielne na opravu strojov HOP (príloha č.16/1,3). Prístrešok č.2 nebol kolaudovaný, preto nie je vedený na LV a katastrálnej mape.

Dispozičné riešenie

Oceľový prístrešok č.2 je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.10; 16/3), pristavaná z juhozápadnej časti k Dielni (HOP). Objekt sa využíva ako kryté skladovacie a pracovné priestory.

Stavebnotechnické riešenie

Prístrešok je založený (predpokladám) na základových betónových pätkách. Nosná konštrukcia je oceľová, čias- točne je opláštená trapézovým plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových oceľových nosníkov, krytina je z trapézového plechu. Pultová strechu so spádom od Dielne (HOP). Podlahu je z cestných betónových pa- nelov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
P 138/2018 - Oznámenie o začatí výkonu záloženého práva zo dňa 18.04.2018 k V 713/09 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, na parcely CKN 1194/15, 1194/16, 1194/18, 1194/20, stavby - admin. budova s.č 442 na parcele CKN 1194/15, dielne HOP s.č. 1488 na parcele CKN 1194/16, dielna s.č. 1490 na parcele CKN 1194/18 v podiele 1/1 vlastníka pod B1 - číslo zmeny 336/2018

ČASŤ C: ŤARCHY:
Zmluva o zriadení záložného práva č.194/AUOC/04-ZZ3 pre Slovenskú sporiteľňu a.s., Tomášikova 48, Bratislava IČO 00151653 na poz. KN 1194/15, KN 1194/16, KN 1194/18, KN 1194/20 a stavby : admin.budova
č.s.442 na KN 1194/15, dielne HOP č.s.1488 na KN 1194/16, dielňu č.s.1490 na KN 1194/18, V-713/09-221/2009

Z 1592/2018 - Uznesenie Okresného súdu Bratislava V č. 29Cb/20/2018, zo dňa 06.03.2018, ktorým súd zriaďuje návrh na vydanie zabezpečovacieho opatrenia a zriaďuje záložné právo na parcely CKN 1194/15, 1194/16,
1194/18, 1194/20, stavby - admin. budova s.č 442 na parcele CKN 1194/15, dielne HOP s.č. 1488 na parcele CKN 1194/16, dielna s.č. 1490 na parcele CKN 1194/18 v prospech navrhovateľa AGROTEC Slovensko s.r.o., IČO: 31445942, Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra - číslo zmeny 209/2018

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 4/2018 zo dňa 06.07.2018, Kurej Marián Ing., VŠH: 207 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 207 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 11918 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 01.08.2018 o 15:00 hod. Obhliadka 2: 21.08.2018 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava