Dražba nehnuteľností v obci Veľký Slavkov v katastrálnom území Veľký Slavkov

Katastrálne územie:
Veľký Slavkov
Obec:
Veľký Slavkov

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 25.350,- EUR 17.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47635177
Obchodné meno správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Šoltésovej 2, 81108 Bratislava
Kotakt na správcu : +421908989977, e-mail: bratislava@irkr.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4K/63/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu : 4K/63/2014
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 1/2017 nehnuteľností úpadcu Dareq s.r.o. nachádzajúcich sa v k.ú. Veľký Slavkov ostatným podielovým spoluvlastníkom

v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 písm. c) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o dražbách“)

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. konkurznej podstaty úpadcu Dareq s.r.o. (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že pôvodný správca Úpadcu, JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu S 1406, zapísal do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo vlastníctve Úpadcu (spoluvlastnícke podiely Úpadcu):

 1. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/12;
 2. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/11;
 3. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/30;
 4. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/13;
 5. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 4/14;
 6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 44/2400;
 7. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 7 ďalej spolu ako „Nehnuteľnosti“) 

ktorý bol v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou záznamu K017035 zverejnený dňa 31.07.2015 pod súpisovými položkami Nehnuteľnosti, v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 222/2015 pod značkou záznamu K025080 dňa 19.11.2015 a v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 240/2016 pod značkou záznamu K028387 dňa 15.12.2016

Nakoľko sa v prípade Nehnuteľností jednalo o spoluvlastnícke podiely pri prevode Nehnuteľností mali ostatní podieloví spoluvlastníci zapísaní na príslušných listoch vlastníctva (LV č. 433, LV č. 435, LV č. 436, LV č. 437, LV č. 438, LV č. 487 a LV č. 854) vedených Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom,  v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) predkupné právo k Nehnuteľnostiam Úpadcu. 

V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) pri speňažovaní majetku, na ktoré sa viaže zákonné predkupné právo, je správca povinný písomne ponúknuť predmet predkupného práva za podmienok stanovených osobitnými predpismi (v danom prípade OZ) tomu, kto je z predkupného práva oprávnený.

S ohľadom na ustanovenie § 93 ods. 1 ZKR správca v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu postupoval tak, že písomne ponúkol všetkým podielovým spoluvlastníkom Úpadcu zapísaným na príslušných listoch vlastníctva, t.j. ako oprávneným zo zákonného predkupného práva, Nehnuteľnosti Úpadcu, na kúpu. 

Márnym uplynutím zákonnej 60-dňovej lehoty  na uplatnenie predkupného práva v zmysle ustanovenia § 93 ods. 1 ZKR, v rámci ktorej si žiaden z podielových spoluvlastníkov ako oprávnený neuplatnil svoje zákonné predkupné právo k Nehnuteľnostiam, správca už nie je týmito predkupnými právami podielových spoluvlastníkov ďalej v konkurze viazaný. Správca je oprávnený speňažovať Nehnuteľnosti spôsobom a postupom podľa príslušných ustanovení ZKR.  

Podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: „Správca môže na účely speňaženia majetku zorganizovať dražbu, ponukové konanie alebo iný súťažný proces smerujúci k predaju majetku.“

V súlade s vyššie citovaným ustanovením ZKR bol správcovi dňa 04.01.2017, a v doplnenom znení dňa 16.04.2018, veriteľským výborom ako príslušným orgánom udelený záväzný pokyn na speňaženie Nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, a to prostredníctvom dražby organizovanej správcom.

Podľa ustanovenia § 17 ods. 5 písm. c) Zákona o dražbách: „ak je predmetom dražby byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností, a tiež príslušnému okresnému úradu na vyznačenie poznámky,“

V súlade s vyššie uvedeným správca Úpadcu ako navrhovateľ a organizátor opakovanej dobrovoľnej dražby Nehnuteľností týmto predkladá ostatným podielovým spoluvlastníkom Nehnuteľností znenie Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 1/2017 (4. kolo) jeho zverejnením v Obchodnom vestníku MS SR z dôvodu veľkého počtu spoluvlastníkov:

 

Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 1/2017 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

obchodné meno:                        I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj:       Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                           36 865 265

IČ DPH:                                     SK2022911792

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436     

Zastúpený:                                JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:     

obchodné meno:                        Dareq s.r.o.

sídlo:                                         Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:                                          47 635 177

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B  

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:              

Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Prešovský kraj, nachádzajúca sa na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov 

Dátum dražby:                                                      17.08.2018 (piatok)

Čas otvorenia dražby:                                          10:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:                             09:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:                    09:50 hod.  

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa. 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:

Štvrté kolo dražby. 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

1. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/12;

2. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/11;

3. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/30;

4. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/13;

5. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 4/14;

6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadc

7. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 7 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)  

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 

 1. Obec Veľký Slavkov sa nachádza medzi mestom Poprad a Starým (aj Dolným) Smokovcom. Vzdialenosť od Popradu je asi 6 km, do Starého Smokovca asi 8 km. Obec je výrazne zameraná na turistický ruch, celoslovenského, nadregionálneho i medzinárodného významu. Lokalita, pozemok p.č. 270/22, hoci je na okraji obce, je v tesnej blízkosti jej centra, vo vzdialenosti asi 600- 700 m. Dopravné napojenie na cestnú regionálnu aj celoslovenskú sieť (D1) je dostupné a veľmi dobré. Podobne je dostupné letisko Poprad, vzdialené asi 5 km od centra obce. Ostatné ohodnocované pozemky sú v druhej lokalite nazývanej „Pod Lesom“. Táto lokalita je už výrazne orientovaná ako rekreačná osada, s postupnom zástavbou rekreačných chát a objektov. Od Dolného Smokovca je vzdialená cca 1,5 km. Leží na hranici chráneného územia TANAP. Obe lokality patria medzi vyhľadávané rekreačné centrá, s výbornou polohou, vybavenosťou a dostupnosťou. 
 2. Pozemok p.č. 270/22, v blízkosti centra obce Veľký Slavkov, je v LV evidovaný ako trvalé trávnaté porasty. Je využívaný ako miestna komunikácia, spevnená, s prašným povrchom (frakcie štrku s makadamom). V časti pozemku sú rozvody el. energie a STL plynu. Miestna komunikácia je jedinou prístupovou cestou pre motorové vozidlá, prichádzajúce k zastávke TEŽ (železnica) Veľký Slavkov. Podobne časť komunikácie tvorí peší ťah, vedúci zo stanice do centra obce. Schváleným územným plánom (v r. 2010) je pozemok určený ako obslužná, miesta komunikácia. Ohodnocované pozemky v druhej lokalite nazývanej „Pod Lesom“, sú evidované ako ostatné plochy. Pozemky sú taktiež využívané ako miestne komunikácie, s právoplatnými Stavebnými povoleniami. K dátumu ohodnotenia, vonkajšie úpravy nie sú odovzdané do užívania. Väčšina z nich je s prašnou povrchovou úpravou (frakcie štrku s makadamom), bez jasného rozlíšenia hraníc pozemkov v teréne. Pozemky p.č. 699/99 a 699/97 sú reálne nevyužiteľné parcely. Majú šírku asi 2 m a predstavujú akýsi predel, hranicu medzi plánovanými skupinami domov. Pri obhliadke v teréne, na tvári miesta, neboli rozpoznateľné. Sú porastené nízkou a polovysokou zeleňou. 
 3. Pozemok evidovaný v liste vlastníctva č. 854, parcela č. 270/22, ako trvalé trávnaté porasty, má výmeru 4136 m2. Ohodnocovaný spoluvlastnícky podiel je jedna polovica (1/2). Pozemok sa nachádza na okraji obec, neďaleko jej centra. Podľa územnoplánovacej dokumentácie, pozemok predstavuje miestnu obslužnú komunikáciu, v plánovanom obytnom súbore rodinných domov, z ktorej sú dopravne napojené jednotlivé pozemky, určené na výstavu (RD). Výstavba miestnej komunikácie na p.č. 270/22, KN C, bola povolená stavebným povolením Č.j. 2/2013, vydané Obcou V. Slavkov, dňa 21.02.2013. Právoplatnosť nadobudlo dňa 25.03.2013. Vonkajšia úprava (miestna komunikácia) nebola odovzdaná do užívania. K dátumu ohodnotenia je miesta komunikácia nedokončená. Predstavuje poľnú, nespevnenú, v niektorých úsekoch zatrávnenú cestu, miestami upravenú násypom štrku. Pozemok má tvar písmena U. Je rovinatý. Z plánovaných 14 RD, ktoré by mali byť napojené na miestnu komunikáciu, ležiacu na p.č. 270/22, sú rozostavané asi 3. V danom území je na rozvod el. energie a zásobovania pitnou vodou, napojený iba rozostavaný objekt RD, na p.č. 270/24. Čo bolo zrealizované z iniciatívy stavebníka predmetného RD a netýka sa to možnosti prípravy napojenia ostatnej časti ohodnocovaného pozemku na IS. Dostupnosť infraštruktúry (IS) pozemku ako celku, je vo vzdialenosti cca 200-300 m, z existujúcej súvislej zástavby RD v centrálnej časti obce (vodovod, el. energia, rozvod zemného plynu). Pozemok je z hľadiska sklonu rovinatý. Susedí so zastávkou TEŽ (železnica). Do centra obce je vzdialenosť asi 700-800 m. Kde je možnosť napojenia na regionálnu cestnú sieť, do mesta Poprad, s možnosťou napojenia na diaľničný úsek D1 – asi 5 km, eventuálne na št. cestu 537 („Tatranská magistrála“) cca 8 km. Vo vzdialenosti cca 6 km, je letisko Poprad. Vo všeobecnej hodnote pozemkov sú zohľadnené všetky faktory vplývajúce na ich hodnotu z hľadiska polohy, súčasného a príp. iného možného spôsobu využitia.  
 4. Ohodnocované pozemky predstavujú skupinu pozemkov, evidovaných v KN C, k.ú. Veľký Slavkov: v LV č. 433, parcela č. 699/50, ako ostatné plochy, výmera 1 398 m2, podiel Úpadcu 1/12; v LV č. 435, parcela č. 699/92, ako ostatné plochy, výmera 849 m2, podiel Úpadcu 1/11; v LV č. 437 parcela č. 699/97, ako ostatné plochy, výmera 473 m2, podiel Úpadcu 1/13; v LV č. 438, parcela č. 699/99, ako ostatné plochy, výmera 374 m2, podiel Úpadcu 4/14; v LV č. 436, parcela č. 699/111, ako ostatné plochy, výmera 1 424 m2, podiel Úpadcu 1/30; v LV č. 487, parcela č. 699/128, ako ostatné plochy, výmera 2214 m2, podiel Úpadcu 44/2400. Všetky uvedené pozemky sú zaťažené „Ťarchami“, ktoré sú vyznačené v listoch vlastníctva. Pozemky sa nachádzajú v areáli rekreačno - obytnej osady „Pod Lesom – Veľký Slavkov“. Rekreačná osada je vzdialená od Dolného Smokovca cca 1,5 km. Osada je súčasťou podtatranských rekreačných osád a zaraďuje sa k rekreačným strediskám celoslovenského a medzinárodného cestovného ruchu a významu. Prakticky všetky ohodnocované parcely, sú súčasťou „Komunikácií v areáli...“, na ktoré bolo vydané Stavebné povolenie, č.j. 56/2004/SP, dňa 16.03.2005, s vyznačenou právoplatnosťou 15.04.2005. Komunikácie neboli odovzdané do užívania. Sú nedokončené. Predmetná výstavba v území bola konzultovaná na Obecnom úrade. Lokalita je územne, z hľadiska funkčného využitia územia, pojednaná v časti ÚPD Horný Slavkov. V Stavebnom povolení bol termín dokončenia 04/2008. Zo strany stavebného úradu obce, nebola avizovaná prolongácia Stavebného povolenia, ani iné územnotechnické rozhodnutie.
 5. Parcely č. 699/99 a 699/97, predstavujú úzke „líniové pozemky“, široké asi 2 m, ktoré určitým spôsobom iba oddeľujú bloky pozemkov, určených pre výstavbu RD a samostatne nie sú využiteľné na výstavbu. Časť úseku p.č. 699/128 je pokrytá asfaltovým kobercom. Ostatné „komunikačné parcely“ sú s prašným nespevneným povrchom. V susedstve pozemkov je hotel AUTIS, ktorý je napojený na rozhodujúce IS. Podľa vyjadrenia OÚ Veľký Slavkov, všetky postavené, funkčné, rekreačné objekty, sú napojené na prípojky IS zásobujúce hotel AUTIS.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

Predkupné právo k Predmetu dražby:

Podľa zápisu na príslušných listoch vlastníctva č. 433, č. 435, č. 436, č. 437, č. 438, č. 487 a č. 854   sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby o veľkosti rôznych spoluvlastníckych podielov jednotlivé osoby zapísané na predmetných listoch vlastníctva (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby písomne ponúkol všetkým Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný. 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;

Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa P-1217/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;

Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;

Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa P-1217/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa

5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-121/15;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13, Z-5681/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13, Z-5682/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13, Z-5683/13;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;

Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/1 - číslo zmeny 259/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13, Z-5681/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13, Z-5682/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13, Z-5683/13;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13, Z-5681/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13, Z-5682/13;

Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13, Z-5683/13;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;

Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa P-1217/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa 5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-188/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Fermik, s.r.o., Námestie sv. Egídia 36/83, 058 01 Poprad, IČO: 47 421 509 - Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/8184/2014 zo dňa 30.1.2014, Z-1097/14;

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;

Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14;

Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 3056/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3616/15 - číslo zmeny 395/15;

Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2676/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3617/15 - číslo zmeny 396/15;

Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1466/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3618/15 - číslo zmeny 397/15;

Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 30/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3620/15 - číslo zmeny 398/15.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;

Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;

Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje: 

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700501/5/3468462/2012 zo dňa 23.11.2012 podľa P-2227/12, Z-5090/12, Z-201/13;

Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;

Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;

Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;

Exekútorský úrad, Štefánikova 6, 040 01 Košice, JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 6632/2013 zo dňa 2.6.2014 podľa P-1011/14, Z-2673/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14

Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom č. 8/2018 zo dňa 20.06.2018 vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským, Ul. Tehelná 20, 831 03 Bratislava, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:

50.700,- EUR (slovom: päťdesiattisíc sedemsto eur)

Najnižšie podanie:

25.350,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc tristopäťdesiat eur)

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur) 

Výška dražobnej zábezpeky:

5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 1.   v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012017), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 012017), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur;

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012017), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby. 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 13.08.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom v obci Veľký Slavkov.

Termín č. 2: 15.08.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční sa uskutoční pred Obecným úradom v obci Veľký Slavkov.

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Poznámka: 

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.. 

Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému spoluvlastníkovi predmetu dražby.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

 • Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

JUDr. Eva Loumová, notár, so sídlom Notárskeho úradu Floriánova 12023/2, 080 01 Prešov.

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD. 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 25.06.2018

Za navrhovateľa a organizátora dražby: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.“

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.