Dražba nehnuteľností v obci Veľký Slavkov v katastrálnom území Veľký Slavkov

Katastrálne územie:
Veľký Slavkov
Obec:
Veľký Slavkov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 25.350,- EUR 17.08.2018 Stiahnuť
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
II. Sídlo/bydlisko Šoltésovej281108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Šoltésovej
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sr , vložka číslo: 841/B
IV. IČO/ dátum narodenia 36865265
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Prešovský kraj, nachádzajúca sa na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby Štvrté kolo dražby.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby bol nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa speňažoval na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

 1. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/12;
 2. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/11;
 3. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/30;
 4. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/13;
 5. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 4/14;
 6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 44/2400;
 7. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 7 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby
 1. Obec Veľký Slavkov sa nachádza medzi mestom Poprad a Starým (aj Dolným) Smokovcom. Vzdialenosť od Popradu je asi 6 km, do Starého Smokovca asi 8 km. Obec je výrazne zameraná na turistický ruch, celoslovenského, nadregionálneho i medzinárodného významu. Lokalita, pozemok p.č. 270/22, hoci je na okraji obce, je v tesnej blízkosti jej centra, vo vzdialenosti asi 600- 700 m. Dopravné napojenie na cestnú regionálnu aj celoslovenskú sieť (D1) je dostupné a veľmi dobré. Podobne je dostupné letisko Poprad, vzdialené asi 5 km od centra obce. Ostatné ohodnocované pozemky sú v druhej lokalite nazývanej „Pod Lesom“. Táto lokalita je už výrazne orientovaná ako rekreačná osada, s postupnom zástavbou rekreačných chát a objektov. Od Dolného Smokovca je vzdialená cca 1,5 km. Leží na hranici chráneného územia TANAP. Obe lokality patria medzi vyhľadávané rekreačné centrá, s výbornou polohou, vybavenosťou a dostupnosťou. 
 2. Pozemok p.č. 270/22, v blízkosti centra obce Veľký Slavkov, je v LV evidovaný ako trvalé trávnaté porasty. Je využívaný ako miestna komunikácia, spevnená, s prašným povrchom (frakcie štrku s makadamom). V časti pozemku sú rozvody el. energie a STL plynu. Miestna komunikácia je jedinou prístupovou cestou pre motorové vozidlá, prichádzajúce k zastávke TEŽ (železnica) Veľký Slavkov. Podobne časť komunikácie tvorí peší ťah, vedúci zo stanice do centra obce. Schváleným územným plánom (v r. 2010) je pozemok určený ako obslužná, miesta komunikácia. Ohodnocované pozemky v druhej lokalite nazývanej „Pod Lesom“, sú evidované ako ostatné plochy. Pozemky sú taktiež využívané ako miestne komunikácie, s právoplatnými Stavebnými povoleniami. K dátumu ohodnotenia, vonkajšie úpravy nie sú odovzdané do užívania. Väčšina z nich je s prašnou povrchovou úpravou (frakcie štrku s makadamom), bez jasného rozlíšenia hraníc pozemkov v teréne. Pozemky p.č. 699/99 a 699/97 sú reálne nevyužiteľné parcely. Majú šírku asi 2 m a predstavujú akýsi predel, hranicu medzi plánovanými skupinami domov. Pri obhliadke v teréne, na tvári miesta, neboli rozpoznateľné. Sú porastené nízkou a polovysokou zeleňou.
 3. Pozemok evidovaný v liste vlastníctva č. 854, parcela č. 270/22, ako trvalé trávnaté porasty, má výmeru 4136 m2. Ohodnocovaný spoluvlastnícky podiel je jedna polovica (1/2). Pozemok sa nachádza na okraji obec, neďaleko jej centra. Podľa územnoplánovacej dokumentácie, pozemok predstavuje miestnu obslužnú komunikáciu, v plánovanom obytnom súbore rodinných domov, z ktorej sú dopravne napojené jednotlivé pozemky, určené na výstavu (RD). Výstavba miestnej komunikácie na p.č. 270/22, KN C, bola povolená stavebným povolením Č.j. 2/2013, vydané Obcou V. Slavkov, dňa 21.02.2013. Právoplatnosť nadobudlo dňa 25.03.2013. Vonkajšia úprava (miestna komunikácia) nebola odovzdaná do užívania. K dátumu ohodnotenia je miesta komunikácia nedokončená. Predstavuje poľnú, nespevnenú, v niektorých úsekoch zatrávnenú cestu, miestami upravenú násypom štrku. Pozemok má tvar písmena U. Je rovinatý. Z plánovaných 14 RD, ktoré by mali byť napojené na miestnu komunikáciu, ležiacu na p.č. 270/22, sú rozostavané asi 3. V danom území je na rozvod el. energie a zásobovania pitnou vodou, napojený iba rozostavaný objekt RD, na p.č. 270/24. Čo bolo zrealizované z iniciatívy stavebníka predmetného RD a netýka sa to možnosti prípravy napojenia ostatnej časti ohodnocovaného pozemku na IS. Dostupnosť infraštruktúry (IS) pozemku ako celku, je vo vzdialenosti cca 200-300 m, z existujúcej súvislej zástavby RD v centrálnej časti obce (vodovod, el. energia, rozvod zemného plynu). Pozemok je z hľadiska sklonu rovinatý. Susedí so zastávkou TEŽ (železnica). Do centra obce je vzdialenosť asi 700-800 m. Kde je možnosť napojenia na regionálnu cestnú sieť, do mesta Poprad, s možnosťou napojenia na diaľničný úsek D1 – asi 5 km, eventuálne na št. cestu 537 („Tatranská magistrála“) cca 8 km. Vo vzdialenosti cca 6 km, je letisko Poprad. Vo všeobecnej hodnote pozemkov sú zohľadnené všetky faktory vplývajúce na ich hodnotu z hľadiska polohy, súčasného a príp. iného možného spôsobu využitia.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby
 1. Ohodnocované pozemky predstavujú skupinu pozemkov, evidovaných v KN C, k.ú. Veľký Slavkov: v LV č. 433, parcela č. 699/50, ako ostatné plochy, výmera 1 398 m2, podiel Úpadcu 1/12; v LV č. 435, parcela č. 699/92, ako ostatné plochy, výmera 849 m2, podiel Úpadcu 1/11; v LV č. 437 parcela č. 699/97, ako ostatné plochy, výmera 473 m2, podiel Úpadcu 1/13; v LV č. 438, parcela č. 699/99, ako ostatné plochy, výmera 374 m2, podiel Úpadcu 4/14; v LV č. 436, parcela č. 699/111, ako ostatné plochy, výmera 1 424 m2, podiel Úpadcu 1/30; v LV č. 487, parcela č. 699/128, ako ostatné plochy, výmera 2214 m2, podiel Úpadcu 44/2400. Všetky uvedené pozemky sú zaťažené „Ťarchami“, ktoré sú vyznačené v listoch vlastníctva. Pozemky sa nachádzajú v areáli rekreačno - obytnej osady „Pod Lesom – Veľký Slavkov“. Rekreačná osada je vzdialená od Dolného Smokovca cca 1,5 km. Osada je súčasťou podtatranských rekreačných osád a zaraďuje sa k rekreačným strediskám celoslovenského a medzinárodného cestovného ruchu a významu. Prakticky všetky ohodnocované parcely, sú súčasťou „Komunikácií v areáli...“, na ktoré bolo vydané Stavebné povolenie, č.j. 56/2004/SP, dňa 16.03.2005, s vyznačenou právoplatnosťou 15.04.2005. Komunikácie neboli odovzdané do užívania. Sú nedokončené. Predmetná výstavba v území bola konzultovaná na Obecnom úrade. Lokalita je územne, z hľadiska funkčného využitia územia, pojednaná v časti ÚPD Horný Slavkov. V Stavebnom povolení bol termín dokončenia 04/2008. Zo strany stavebného úradu obce, nebola avizovaná prolongácia Stavebného povolenia, ani iné územnotechnické rozhodnutie.
 2. Parcely č. 699/99 a 699/97, predstavujú úzke „líniové pozemky“, široké asi 2 m, ktoré určitým spôsobom iba oddeľujú bloky pozemkov, určených pre výstavbu RD a samostatne nie sú využiteľné na výstavbu. Časť úseku p.č. 699/128 je pokrytá asfaltovým kobercom. Ostatné „komunikačné parcely“ sú s prašným nespevneným povrchom. V susedstve pozemkov je hotel AUTIS, ktorý je napojený na rozhodujúce IS. Podľa vyjadrenia OÚ Veľký Slavkov, všetky postavené, funkčné, rekreačné objekty, sú napojené na prípojky IS zásobujúce hotel AUTIS.
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

Predkupné právo k Predmetu dražby:

Podľa zápisu na príslušných listoch vlastníctva č. 433, č. 435, č. 436, č. 437, č. 438, č. 487 a č. 854 sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby o veľkosti rôznych spoluvlastníckych podielov jednotlivé osoby zapísané na predmetných listoch vlastníctva (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby písomne ponúkol všetkým Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa P-1217/14,;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa P-1217/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa
5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-121/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13, Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13, Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13, Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/1 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13, Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13, Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13, Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:

Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13, Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13, Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13, Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa P-1217/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa 5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-188/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Fermik, s.r.o., Námestie sv. Egídia 36/83, 058 01 Poprad, IČO: 47 421 509 - Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/8184/2014 zo dňa 30.1.2014, Z-1097/14;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa 8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 3056/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3616/15 - číslo zmeny 395/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2676/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3617/15 - číslo zmeny 396/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1466/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3618/15 - číslo zmeny 397/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 30/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3620/15 - číslo zmeny 398/15.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013 podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa P-1537/13;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 - číslo zmeny 86/16.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12, Z-2433/12;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700501/5/3468462/2012 zo dňa 23.11.2012 podľa P-2227/12, Z-5090/12, Z-201/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013 podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13, Z-5562/13;
Exekútorský úrad, Štefánikova 6, 040 01 Košice, JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 6632/2013 zo dňa 2.6.2014 podľa P-1011/14, Z-2673/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14, Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14, Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14, Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo, rovnako colné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Organizátor dražby vyhlásil štvrté kolo dražby Predmetu speňaženia za neúspešné a dražbu ukončil, keďže nikto nezložil dražobnú zábezpeku a na dražbu sa nedostavil žiaden účastník dražby.
K. Najnižšie podanie 25.350,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc tristopäťdesiat eur)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Mgr. Karina Nociarová na základe poverenia
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Šoltésovej
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36865265
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom č. 8/2018 zo dňa 20.06.2018 vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským, Ul. Tehelná 20, 831 03 Bratislava, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
50.700,- EUR (slovom: päťdesiattisíc sedemsto eur)