Dražba nehnuteľností v obci Vígľaš v katastrálnom území Vígľaš

Katastrálne územie:
Vígľaš
Obec:
Vígľaš

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 168/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Polyfunkčný dom (budova A), Dukelských hrdinov 16, 960 01 Zvolen, suterén, miestnosť č. 1
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby Tretie kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1129, Okresný úrad Detva – katastrálny odbor, okres: Detva, obec: Vígľaš, katastrálne územie: Vígľaš a to:

 

Pozemky:

parcelné č. 310/3, výmera: 7332 m2, druh pozemku: ostatné plochy

parcelné č. 310/4, výmera: 1808 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné č. 310/8, výmera: 163 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné č. 310/9, výmera: 3758 m2, druh pozemku: ostatné plochy

 

Stavby:

súpisné č. 702, na parcele č. 310/4, druh stavby: iná budova, popis stavby: výrobno – prev. objekt

súpisné č. 702, na parcele č. 310/8, druh stavby: iná budova, popis stavby: prístavba garáže

 

s príslušenstvom, ktoré nie je zapísané alebo sa nezapisuje na list vlastníctva a to najmä: plot v prednej časti areálu, plot murovaný, plot v zadnej časti areálu, vodovodná prípojka DN 80, vodovodná prípojka DN 50, elektrické rozvody, kanalizačné prípojky DN 150, kanalizačné prípojky DN 200, kanalizačné prípojky DN 300, kanalizačné šachty, kanalizačné vpusty, odlučovač ropných látok, čistička odpadových vôd, plynová prípojka, spevnené plochy asfaltové, spevnené plochy zámková dlažba, spevnené plochy štrkové, prístrešky pred predajňou, plošná drenáž, kontrolné a vetracie šachty drenáže, rozvody vonkajšieho osvetlenia, svietidlá vonkajšieho osvetlenia, záhradné jazierko, oporný múr pri jazierku a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Výrobno - prevádzkový objekt súp. č. 702 na parc. č. 310/4:

 

Výrobno prevádzkový objekt súp.č.702 na parc. č. 310/4 sa nachádza v okrajovej časti Obce Vígľaš. Objekt bol pôvodne postavený v r.2005, v r.2011 bol čiastočne upravený. Objekt pozostáva z častí, ktoré sa líšia účelom podľa zatriedenia klasifikácie stavieb. V prednej časti objektu sa nachádza administratívna časť s predajňou a služobným bytom, v zadnej časti sú prevádzkovo skladovacie priestory s technickým zázemím.

Prístavba garáže súp. č.702 na parc.č.310/8, bola pristavená v r.2011, ktorá je bezprostredne susediaca s hlavnou stavbou výrobno prevádzkového objektu.

Administratívna časť

Administratívna časť stavby súp.č.702 na parc.č.310/4 sa nachádza v prednej časti objektu. Je bez podzemného podlažia, má dve nadzemné podlažia. Objekt je zastrešený plochou strechou.

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza predajňa zo zázemím, kancelárskych priestorov zo zázemím, na druhom nadzemnom podlaží je služobný byt, prístupný samostatným vchodom na 1 NP a schodiskom.

Stavebnotechnický popis: Základy sú betónové pásové, s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú murované. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tenkovrstvovou štruktúrovanou omietkou na povrchu. V administratívnej časti objektu je železobetónové schodisko z povrchom z keramickej dlažby, ktorým je prístupný služobný byt na 2 NP. Povrchy podláh sú prevažne z keramickej dlažby a veľkoplošné plávajúce laminátové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, podhľady sú čiastočne opatrené sadrokartónovým podhľadom. Vnútorné dvere sú dyhované plné alebo čiastočne presklené. Vstupné dvere sú presklené plastové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Zariaďovacie predmety sociálnych zariadeniach sú štandardné. Vykurovanie a dodávka TÚV administratívnej časti je zabezpečená z kotolne v skladovacej časti. Vykurovacie telesá sú panelové radiátory. Predajňa a služobný byt sú vykurované samostatne. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, ističe automatické. Objekt je odkanalizovaný do ČOV na pozemku, je napojený na verejný vodovod a prívod plynu. Objekt je chránený bleskozvodom, má zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém, objekt je čiastočne klimatizovaný. Pred predajňou sú predajné prístrešky.

Stavba bola daná do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia v r.2005, v r.2011 bola budova čiastočne prestavaná. Životnosť stavby je znalcom určená na 80 rokov.

Skladová časť

Skladovacia časť stavby súp.č.702 na parc.č.310/4 sa nachádza bezprostredne za administratívnou časťou. Je bez podzemného podlažia, má dve nadzemné podlažia. 2 nadzemné podlažie je nad časťou prvého nadzemné podlažia.

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú sladové priestory, priestory na úpravu produktov, manipulačné priestory, sociálne zázemie. Na úrovni prvom nadzemnom podlaží sú manipulačné a nakladacie rampy. Na druhom nadzemnom podlaží je technické zázemie, plynová kotolňa, strojovňa vzduchotechniky. Nachádza sa tu priestor, ktorý je možné využiť na prísun tovaru zo strechy 1 NP, kde sa nachádza oceľová konštrukcia na dodávku tovaru. Tento spôsob dodávania tovaru nebol využívaný.

Stavebnotechnický popis: Základy sú betónové pásové, s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú murované. Stropné konštrukcie na 1 NP sú monolitické železobetónové, strešná konštrukcia je plochá z krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, nad 2NP je strop z profilovaného VSŽ plechu na oceľových nosníkoch s betónovou vrstvou. Fasáda objektu je zateplená kontaktným zateplovacím systémom s tenkovrstvovou štruktúrovanou omietkou na povrchu. Železobetónové schodisko je s povrchom z keramickej dlažby. Povrchy podláh sú z keramickej dlažby a liate bezprašné podlahy. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka a keramické obklady. Vnútorné dvere sú dyhované v oceľových zárubniach, čiastočne nerezové. Vstupné dvere sú plastové. Nakladacie a manipulačné vráta sú segmentové s elektrickým pohonom a automatickým ovládaním. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Zariaďovacie predmety sociálnych zariadeniach sú štandardné. Vykurovanie a dodávka TÚV je plynovými kotlami z kotolne na druhom nadzemnom podlaží. Z kotolne je vykurovaná aj administratívna časť objektu. Vykurovacie telesá sú panelové radiátory. Skladová časť objektu je odkanalizovaná do ČOV na pozemku, je napojená na verejný vodovod a prívod plynu. Objekt je chránený bleskozvodom, má zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém, objekt je vybavený technickými zariadenia vzduchotechniky a chladenia na zabezpečenie požadovaných podmienok v skladových priestoroch.

Stavba bola daná do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia v r.2005, v r.2011 bola budova čiastočne upravená. Životnosť stavby je znalcom určená na 80 rokov.

 

Prístavba garáže súp.č.702 na parc.č.310/8:

Prístavba garáže bola pristavená k hlavnému objektu. Objekt je bez podzemného podlažia, má 1 nadzemné podlažie, obdĺžnikový pôdorys, plochú strechu.

Garáž pozostáva z jednej miestnosti určenej na garážovanie vozidiel.

Základy sú betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu. Fasáda je zateplená kontaktným zateplovacím systémom s povrchovou tenkovrstvovou omietkou. Vodorovné stropné konštrukcie sú železobetónové, kritina strechy je z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorná omietka je vápenná, štuková omietka. Dvere sú plechové, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Povrchy podláh sú z keramickej dlažby. V garáži je umiestnená kuchynská linka, s umývadlom a batériou. V garáži je rozvod vody, kanalizácie, elektroinštalácia. Garážová brána je segmentová výsuvná s automatickým ovládaním.

Stavba bola daná do užívania v r.2011. Životnosť stavby je znalcom určená na 74 rokov, je stanovená do ukončenia životnosti hlavného objektu, do roku 2085.

 

Príslušenstvo:

Plot v prednej časti areálu

Plot v prednej časti areálu, na betónovom základe, s betónovou podmurovkou, na oceľových stĺpikoch je výplň zo strojového pletiva. V plote sú vrátka 2 ks a vráta 2 ks.

Plot murovaný

Plot murovaný tvorí stenu pre ukotvenie plotových vrát, s murovanou tehlovou výplňou. Výška plota je 3,2 m.

Plot v zadnej časti areálu

Plot okolo areálu je z betónových stĺpikoch osadených v betónových základoch okolo stĺpikov, výplň plota sú prefabrikované betónové dosky osadené do stĺpikov. Výška plota cca 2,00 m. V zadnej časti areálu je plechová brána.

Vodovodná prípojka DN 80

Vodovodné prípojky v rámci areálu, vodovodná šachta sa nenachádza na pozemku.

Vodovodná prípojka DN 50

Elektrické rozvody

Kanalizačné prípojky DN 150

Kanalizačné prípojky DN 200

Kanalizačné prípojky DN 300

Kanalizačné šachty

Kanalizačné vpusty

Odlučovač ropných látok

Čistička odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd, ktorá sa nachádza na pozemku, ma nefunkčnú, resp. čiastočne demontovanú technologickú časť.

Plynová prípojka

Spevnené plochy asfaltové

Spevnené plochy zámková dlažba

Spevnené plochy štrkové

Prístrešky pred predajňou

Plošná drenáž

Plošná drenáž pozostáva zo záchytného drénu A celkovej dĺžky 290 m, ktorý je uložený v hĺbke 2,10-2,50 m a 4 kontrolné a vetracie šachty, vyústenie je do Vígľašského potoka a zvodného drénu B celkovej dĺžky 193 m, ktorý je uložený v hĺbke 1,20-2,0 m a 2 kontrolné a vetracie šachty.

Kontrolné a vetracie šachty drenáže

Rozvody vonkajšie osvetlenia

Prípojka elektro zemná je vedená z verejného rozvodu, káblom do trafostanice a následne do jednotlivých objektov. Životnosť je znalcom určená na 50 rokov.

Svietidlá vonkajšieho osvetlenia

Prípojka elektro zemná je vedená z verejného rozvodu, káblom do trafostanice a následne do jednotlivých objektov. Životnosť je znalcom určená na 50 rokov.

Záhradné jazierko

Záhradné jazierko zároveň slúži ako akumulačná nádrž pre požiarne účely.

Oporný múr pri jazierku

 

Pozemky:

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti obce Vígľaš , okr. Detva, v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty skladov a ľahkej výroby bez výrazne negatívnych vplyvov na okolie. Vígľaš má cca 1650 obyvateľov. Pozemky sa nachádzajú v blízkosti štátnej cesty. Vzdialenosť od mesta Zvolen je cca 10 km, od mesta Detva cca 12 km. Pozemky sú rovinaté. Pozemky je možné napojiť na verejný rozvod vody, plynu, elektrickej energie. Pozemky sú prístupné po spevnenej verejnej komunikácií. Na parc.č.310/4 je postavený výrobno prevádzkový objekt súp.č.702, na parc.č.310/8 je postavená prístavba garáže, cca v strede parc.č.310/9, je postavený objekt na parc.č.310/7, ktorý nie je vo vlastníctve vlastníka pozemkov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 na stavby: s.č. 702 na parc. C-KN č. 310/4 - výrobno-prev. objekt, s.č. 702 na parc. C-KN č. 310/8 - prístavba garáže, pozemky parc. C-KN č. 310/3, 310/4, 310/8, 310/9 - V 1099/2014 - 285/2014

Z-1624/15-rozh.č.20732470/2015 zo dňa 26.8.2015-Daňový úrad Banská Bystrica-zriadenie záložného práva na nehnuteľ.parc.C-KN č.310/3,310/4,310/8,310/9,Výrobno-prev.objekt s.č.702 na parc.C-KN č.310/4,prístavba garáže s.č.702 na parc.C-KN č.310/8-791/2015.

Práva a záväzky vyplývajúce z nasledovných vecných bremien spojené s predmetom dražby ostávajú v prípade úspešnej dražby viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobudne predmet dražby s právami a záväzkami z týchto vecných bremien:

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť existencie stožiara s trafostanicou a káblových rozvodov na parc.č.KN 310/3,310/9 vo vlastníctve Lesov SR š.p. Banská Bystrica - č. V 1139/2002-197/2002.

Vecné bremeno in rem spočívajúce v neobmedzenom práve prechodu a prejazdu (pešo a motorovými vozidlami) cez nehnuteľnosť parc. C KN č. 310/9, ostatné plochy o výmere 3758 v prospech vlastníka pozemku parc. C-KN č. 310/7 - V 970/2015 zo dňa 03. 09. 2015 – 720/2015

Práva a záväzky vyplývajúce z nasledovných nájomných vzťahov spojené s predmetom dražby ostávajú v prípade úspešnej dražby viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobudne predmet dražby s právami a záväzkami vyplývajúcimi z týchto nájomných vzťahov:

Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.10.2013 medzi JPZ, s.r.o., so sídlom Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 44 271 964 ako prenajímateľom a  ALADAR s.r.o., so sídlom Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36649864 ako nájomcom. Predmetom nájmu je pozemok o výmere 3758 m2 nachádzajúci sa na parcele 310/9, zapísaný na LV č. 1129, k.ú. Vígľaš , okres Detva. Doba nájmu bola určená na dobu určitú od 01.11.2013 do 31.10.2023. Dohodnutý nájom zaniká skončením doby prenájmu alebo písomnou dohodou zmluvných strán. Nájomné za pozemok je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 1,- Eur na 1 m2 bez DPH ročne. Výška nájmu môže byť upravovaná v závislosti od miery inflácie. Mesačné nájomné je uhrádzané v alikvotnej čiastke vo výške 313,16 Eur bez DPH., na základe vystavenej faktúry, ktorá bude splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Na základne dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.10.2013 nájomné bude uhrádzané mesačne na základe vystavenej faktúry, ktorá bude splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. Nájomná zmluva je k dispozícii na nahliadnutie u dražobníka.

Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.08.2015 medzi JPZ, s.r.o., so sídlom J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 44 271 964 ako prenajímateľom a  Námásté, s.r.o., so sídlom M.M. Hodžu 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36041670 ako nájomcom. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania skladové priestory o výmere 180 m2, nachádzajúce sa na parcele č. 310/4 a na pozemku 310/4 označené ako výrobno - prev. objekt., zapísaný na LV č. 1129, k.ú. Vígľaš , okres Detva. Doba nájmu bola určená na dobu určitú od 01.08.2015 do 01.08.2025. Dohodnutý nájom zaniká skončením doby prenájmu alebo písomnou dohodou zmluvných strán. Nájomné za priestory je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 20,- Eur na 1 m2 plus DPH ročne. Výška nájmu môže byť upravovaná v závislosti od miery inflácie. Mesačné nájomné je uhrádzané na základe vystavenej faktúry, ktorá bude splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. Nájomná zmluva je k dispozícii na nahliadnutie u dražobníka.

Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.08.2015 medzi JPZ, s.r.o., so sídlom J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 44 271 964 ako prenajímateľom a  ZULU SUN, s.r.o., so sídlom J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 47888679 ako nájomcom. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predajné priestory o výmere 180 m2, nachádzajúce sa na parcele 310/4 a na pozemku 310/4 označené ako výrobno - prev. objekt., zapísaný na LV č. 1129, k.ú. Vígľaš , okres Detva. Doba nájmu bola určená na dobu neurčitú od 18.08.2015. Dohodnutý nájom zaniká skončením doby prenájmu, písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo výpoveďou zo strany nájomcu. Nájomné za priestory je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 20,- Eur na 1 m2 plus DPH ročne. Výška nájmu môže byť upravovaná v závislosti od miery inflácie. Mesačné nájomné je uhrádzané na základe vystavenej faktúry, ktorá bude splatná do 15 dní odo dňa jej vystavenia. Na základne dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.08.2015 nájomné bude uhrádzané mesačne na základe vystavenej faktúry, ktorá bude splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. Nájomná zmluva je k dispozícii na nahliadnutie u dražobníka.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 500.000,-EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345678
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 7/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Anton Martvoň, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 912214
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 07.02.2018