Dražba nehnuteľností v obci Vinné v katastrálnom území Vinné

Katastrálne územie:
Vinné
Obec:
Vinné

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 04.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO084/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Santix, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nádražná
b) Orientačné/súpisné číslo 28
c) Názov obce Ivanka pri Dunaji d) PSČ 900 28
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 51174235
C. Miesto konania dražby Kongresový priestor, Hotel Družba, J. Hollého 698/1, 071 01 Michalovce
D. Dátum konania dražby 04. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

súbor vecí evidovaný na LV č. 5674, katastrálne územie Vinné, obec Vinné, okres Michalovce, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Michalovce ako:

  • stavba, rozostavaná budova bez súpisného čísla (Rekreačný dom 5), postavená na pozemku parcelné č. 2479/156,
  • pozemok, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako  parcelné č. 2479/122, zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2,
  • pozemok, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako  parcelné č. 2479/156, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Dôvody upustenia od dražby:

Podľa §19 odseku 1) Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách písmeno: a) na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.