Dražba nehnuteľností v obci Višňové v katastrálnom území Višňové

Katastrálne územie:
Višňové
Obec:
Višňové

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 1.480 000,00 EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Imagination, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 14/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Imagination, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Jilemnického58/171495803 Partizánske
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 58/1714
c) Názov obce Partizánske d) PSČ 95803
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 20343/R
IV. IČO/ dátum narodenia 44150083
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR recovery, k. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45393486
C. Miesto konania dražby Sídlo správcu – LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, Žilina (2. poschodie)
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia :

Číslo LV :

Okres :

Obec :

Katastrálne územie :

Okresný úrad, odbor katastrálny :

1632, 2898

Žilina

 

Višňové

Žilina

Višňové

Pozemky parcely registra "C" :

Parcelné číslo :

Druh pozemku :

Výmera v m2 :

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

829/11

Zastavané plochy a nádvoria

1165

 

829/26

Zastavané plochy a nádvoria

52

 

829/43

Zastavané plochy a nádvoria

794

 

829/44

Zastavané plochy a nádvoria

78

 

829/45

Zastavané plochy a nádvoria

2503

 

829/46

Zastavané plochy a nádvoria

406

 

829/47

Zastavané plochy a nádvoria

259

 

829/48

Zastavané plochy a nádvoria

58

 

829/49

Zastavané plochy a nádvoria

380

 

829/50

Zastavané plochy a nádvoria

1

 

829/51

Zastavané plochy a nádvoria

2824

 

829/56

Zastavané plochy a nádvoria

1136

 

829/57

Zastavané plochy a nádvoria

94

 

829/59

Zastavané plochy a nádvoria

349

 

829/60

Zastavané plochy a nádvoria

76

 

829/61

Zastavané plochy a nádvoria

10

 

829/62

Zastavané plochy a nádvoria

1007

 

829/72

Zastavané plochy a nádvoria

3

 

829/73

Zastavané plochy a nádvoria

21

 

1739/2

Orná pôda

3737

 

Stavby :

Súpisné číslo :

Stavba postavená na parcele číslo :

Charakteristika :

Druh stavby :

840

829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/71, 829/72, 829/73

administratívno - prevádzkový objekt

22

 

Bez súp. č.

829/10

Karanténna maštaľ

2

Bez súp. č.

829/12

Kravín

2

Bez súp. č.

829/43

Kravín

2

Bez súp. č.

829/57

Kravín

2

 Výška spoluvlastníckeho podielu vlastníka predmetu dražby:

1/1 - MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 – LV 1632

1/12 - MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 – LV 2898

H. Opis predmetu dražby

Administratívno - prevádzkový objekt súp. č. 840 na parc. KN-C č. 829/11, č. 829/26, č. 829/46, č. 829/50, č. 829/63, č. 829/71, č. 829/72, č. 829/73 k.ú. Višňové, obec Višňové, okres Žilina

Predmetom ohodnotenia je pôvodná budova kravína užívaná podľa vlastníka od roku 1955, v roku 2013 komplexne prestavanú. V aktuálnom stave stavba pozostáva z ubytovacej časti a z kancelárskych priestorov na 2.NP, v prízemnej časti kancelárske priestory, sklady, kotolňa, výrobné priestory a čerpacia stanica PHM. Z pôvodných konštrukcií boli zachované len hlavné nosné konštrukcie, všetky ostatné konštrukcie boli vybudované ako nové. Objekt počas miestneho šetrenia bol sprístupnený, pozostáva z častí A,B,C

Dispozičné riešenie:

Časť A:

1.NP: stolárska dielňa, sklady PSV a elektro, komunikačné priestory

2.NP: kancelárske a ubytovacie priestory, soc  zariadenia

Časť B:

1.NP: šatne a soc. zariadenia, strážna služba, kotolňa, dielňa elektro, skladové a komunikačné priestory

2.NP: kancelárske priestory, soc. zariadenia, komunikačné priestory

Časť C:

1.NP: zámočnícka dielna a sklady zámoč. výroby, sklady stav. materiálu, sklad pneumatík, elektro-rozvodňa, autodielňa, komunikačné priestory

2.NP: ubytovacie priestory, soc zariadenia, sklad, komunikačné priestory

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

stavba je založená na bet. základoch, zvislé konštrukcie z monolitického tyčového skeletu s prievlakmi, stropy keramické, obvody z tehloblokov, krov v časti B a C sedlový drevený, v časti A montovaný betónový sedlový, krytina z pozink. plechu. Klampiárske konštrukcie pozinkované, parapety hliníkové, vnútorné omietky budovy sú hladké, vonkajšie úpravy povrchov - akrylátové omietky na polystyrénovom zateplení, keramické obklady v kuchynkách, soc. časti a v spoloč. priestoroch, schody s povrchom keramická dlažba, vnútorné dvere dyhované, vonkajšie plastové, vráta skladov oceľové, okná z plastového profilu zasklené izolačným dvoj sklom a strešné VELUX, podlahy 1.NP z prevažne z bet. poteru, v časti z keramickej dlažby, podlahy 2.NP - podkrovia z keramickej dlažby, vykurovanie 2x kotlom na tuhé palivo, oc. radiátory, el. inštalácia svetelná aj motorická, hromozvod, rozvody vody sú z plastu, kanalizácia plastová, ohrev vody bojlermi pre jednotlivé soc. časti, základné vybavenie kuchyniek, hygienické zariadenia izieb, v spoloč. časti soc. zariadenia verejné.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 801 73 budovy ubytovní zamestnancov, študentov, žiakov, s kuchyňou

KS: 1130 Ostatné budovy na bývanie

Neevidovaná stavba v katastri nehnuteľností - ubytovací objekt bez

súp. č. na parc. KN-C č. 829/43, 829/57 k.ú. Višňové, obec Višňové, okres Žilina

Predmetom ohodnotenia je pôvodná budova kravína užívaná podľa vlastníka od roku 1955, v roku 2015 komplexne prestavanú vrátane nadstavby a prístavby. V aktuálnom stave stavba pozostáva z dvojpodlažnej ubytovacej časti a spoločenskej miestnosti s občerstvením a prízemnej skladovej časti (prevažujúca časť plochy stavby slúži na ubytovanie).

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

stavba je založená na bet. základoch, murivo z tehly skl. hr. 30 cm so systémovým zateplením hr. 8 cm, strop 1.NP monolitický, strop 2.NP drevený trámový s podhľadom, krov drevený, krytina z pozink. plechu, klampiarske konštrukcie pozinkované, parapety hliníkové, vnútorné omietky budovy sú hladké,

Znalecký posudok č. 47/2018 List č.18

vonkajšie úpravy povrchov - silikónové, keramické obklady v kuchynkách, soc. časti a v spoloč. priestoroch, schody s povrchom keramická dlažba, vnútorné dvere dyhované, vonkajšie plastové, vráta skladu oceľové, okná z plastového profilu zasklené izolačným dvoj sklom, podlahy z keramickej dlažby, vykurovanie kotlom na tuhé palivo, oc. radiátory, ohrev vody tepelným čerpadlom, el. inštalácia svetelná aj motorická, hromozvod, rozvody vody sú z plastu, kanalizácia plastová, v oboch podlažiach základné vybavenie kuchyniek, hygienické zariadenia izieb, v spoloč. časti soc. zariadenia verejné, objekt je vybavený klimatizáciou v reš. časti, kabelážou dát pod omietkou - internet a TV, požiarnymi  hydrantmi. Vybavenie a štandard skladu nezistený pre nesprístupnenie.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 801 73 budovy ubytovní zamestnancov, študentov, žiakov, s kuchyňou

KS: 1130 Ostatné budovy na bývanie

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V 7975/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: FINANC PARTNERS s.r.o., IČO: 36 783 323, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 20.09.2016 - 493/16

V 8534/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: FINANC PARTNERS s.r.o., IČO: 36 783 323, Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 07.10.2016 - 527/16

V 8651/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Ján Svoboda r.Habánik, nar. 16.11.1953, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11 zast.pl. o vým. 1165 m2, 829/26 zast.pl. o vým. 52 m2, 829/46 zast.pl. o vým. 406 m2, 829/50 zast.pl. o vým. 1 m2, 829/72 zast.pl. o vým. 3 m2, 829/73 zast.pl. o vým. 21 m2 a stavbu: adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 13.10.2016 - 546/16

V 8773/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Ing. Monika Ďurneková, nar. 11.10.1982, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11 zast.pl. o vým. 1165 m2, 829/26 zast.pl. o vým. 52 m2, 829/46 zast.pl. o vým. 406 m2, 829/50 zast.pl. o vým. 1 m2, 829/72 zast.pl. o vým. 3 m2, 829/73 zast.pl. o vým. 21 m2 a stavbu: adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 14.10.2016 - 547/16

V 8963/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: AUTO-PARTNER SK s.r.o., IČO: 47 428 023, Bezručova 2140/33, 958 03 Partizánske, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, adminstratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73, vklad povolený 24.11.2016 - 642/16

Z 614/2017 - EX 924/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekuč.zal.práva od súd. exekútora: Mgr. Martin Thomka, Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, v prospech oprávneného: Martin Krčmárik, nar. 08.04.1981, 023 14 Skalité 1542, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č.829/10, kravín na pozemkoch parc.č.829/12, 829/43, 829/57, administratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73 - 74/17

Z 637/2017 - EX 925/2016- Exekučný príkaz na zriadenie exekuč.zál.práva od súd. exekútora: Mgr. Martin Thomka, Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, v prospech oprávneného: Emil Štens, nar. 07.03.1981, 023 01 Oščadnica 1341, na pozemky reg. CKN parc.č. 829/11, 829/26, 829/43 - 829/51, 829/56, 829/57, 829/59 - 829/62, 829/72, 829/73 a stavby: karanténna maštaľ na pozemku parc.č. 829/10, kravín na pozemkoch parc.č. 829/12, 829/43, 829/57, administratívno-prevádzkový objekt s.č. 840 na pozemkoch parc.č. 829/11, 829/26, 829/46, 829/50, 829/63, 829/50, 829/71, 829/72, 829/73 - 75/17.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu
47/2018 Ing. Marek Taška 31. mája 2018 1.480 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 1.480 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 40.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. Imagination, spol. s r. o., Jilemnického 58/1714, Partizánske, PSČ: 958 03, SR, UniCredit Bank, a.s. pobočka Nitra, číslo bankového účtu: SK94 1111 0000 0013 6301 4000, pod variabilným symbolom 142018.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; tzn. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovení § 26 ods. 3, 5 až 8 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 527/2002 Z.z.“) sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 EUR, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa § 26 ods. 4 až 5 zákona č. 527/2002 Z.z., dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1 : 16.07. 2018 o 11:00 hod. Obhliadka 2 : 23.07. 2018 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky 813 23 Višňové 840, SR GPS súradnice: 49°09'47.4"N 18°47'11.3"E
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny k obhliadke č. 1 a k obhliadke č. 2: Bližšie informácie a pokyny sú k dispozícii na telefónnych číslach štatutárneho zástupcu dražobníka: 0950 44 66 66, 0905 560 050, prípadne mailom na info@imagination.sk; www.imagination.sk
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona č. 527/2002 Z.z., predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Martin
c) priezvisko Výskok
d) sídlo Februárová 153/3, 95801 Partizánske