Dražba nehnuteľností v obci Víťaz v katastrálnom území Víťaz

Katastrálne územie:
Víťaz
Obec:
Víťaz

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 19.600,00 22.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 399Ex1136/17
Typ dražobnej vyhlášky: 399Ex1136/17
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jaroslav Špička
Ulica: Okulka 24/11
Obec: Vranov nad Topľou
PSČ: 09301
Dátum konania dražby: 22.08.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Okulka 24/11, 09301Vranov nad Topľou
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 03.07.2018
Znalecká hodnota: 19.600,00
Reálna hodnota: 19.600,00
Výška zábezpeky: 9.800,00
Číslo bankového účtu: SK4711000000002927908574
Najnižšie podanie: 19.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4711000000002927908574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti o čom má upovedomiť súdneho exekútora. Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti ak zaplatí najvyššie podanie a po udelení príklepu súdom.
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 08.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Víťaz, miesto kde sa nachádza nehnuteľnosť
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Prešov
     Obec : Víťaz
     Kataster : Víťaz
     Číslo listu vlastníctva: 345
   Parcela
     Parcelné číslo: 155/1
     Výmera: 159
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 155/2
     Výmera: 64
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 156
     Výmera: 203
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 158
     Výmera: 304
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 159
     Výmera: 332
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 160/1
     Výmera: 760
     Druh: Orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 161
     Výmera: 883
     Druh: Záhrady
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: