Dražba nehnuteľností v obci Vlkanová v katastrálnom území Vlkanová

Katastrálne územie:
Vlkanová
Obec:
Vlkanová

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 3 060,00 € 05.06.2018 Stiahnuť
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 262017/3
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45408441
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:15
F. Kolo dražby 3. kolo dražby
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Vlkanová, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 572 ako  parcela KN-E číslo 468/2, Trvalé trávne porasty o výmere 1052 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

ďalej len „predmet dražby“/ 


 

H. Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, vedľa Továrenskej ulice. V blízkom okolí pozemku KN-E číslo 468/2, kú. Vlkanová sa nachádzajú železničná trať a stanica Vlkanová, plochy bývalého športového ihriska, v širšom okolí výstavba bytových domov, rodinných domov a priemyselných areálov na Továrenskej ulici, v obci je základná občianska vybavenosť a služby. Pozemok leží v okrajovej časti obce, je tvorený úzkym pásom pri okraji miestnej vedľajšej komunikácie vedúcej medzi železničnou traťou a plochou bývalého ihriska smerom do areálu firmy ATAK s.r.o

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave podľa popisu predmetu dražby, primeranom spôsobu užívania predmetu dražby.  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 572 k.ú. Vlkanová, zanikajú vo vzťahu k predmetu dražby podľa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením:

- Na celé LV - všetky parcely - Záložné právo pre pohľadávku Daňový úrad II. Banská Bystrica č.k. 851/320/57552/98/299 zo dňa 29.10.1998 - 140/98
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie 3 060,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Slavomír Janšo
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kollárova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.09.1979
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 84/2017 zo dňa 17.07.2017, vypracoval znalec: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica. VŠH: 5 100,00 €