Dražba nehnuteľností v obci Vojka v katastrálnom území Vojka

Katastrálne územie:
Vojka
Obec:
Vojka

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 002/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Trebišov

VOJKA

Vojka

233

 

37/ 1

„C“

1241

Zastavané plochy a nádvoria

Trebišov

VOJKA

Vojka

233

 

37/ 2

„C“

1481

záhrady

Trebišov

VOJKA

Vojka

233

40

37/ 1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom na parc. č. 37/1

Jedná sa o nehnuteľnosť - jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením v individuálnej zástavbe

v obci Vojka, katastrálne územie Vojka, okres Trebišov.

Dispozičné riešenie:

V I. podzemnom podlaží sa nachádza schodisko a pivnica.

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, 3x izba, šatník, 2x kuchyňa, 2x komora a kúpeľňa s WC.

Konštrukčné riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; 1. NP - kamenné murivo v hrúbke

do 60 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s

rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - cementový poter

- Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP -

azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len

žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou

hladené; vnútorné obklady - 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. NP - dvoj. s doskovým

ostením

- Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - palubovky a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické

dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák na propán-bután; 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP - drezové

umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP -

ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - akumulačné kachle

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja;

zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná,

motorická; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Technický stav je primeraný veku rodinného domu, bez vykonávanej údržby. Životnosť objektu, vzhľadom na jeho stavebno-technický stav a materiálovo konštrukčné vyhotovenie stanovujem na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 233:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo OTP Banky Slovensko, a.s., IČO: 313 18 916 so sídlom Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava k
nehnuteľnostiam v časti A-stavba ako rodinný dom č.s.40 na parc.č.37/1, pozemky parc.č.37/1, 37/2, zapísané v
registri V-891/05, č.z.80/05
Exekútorský úrad v Michalovciach-súdny exekútor JUDr.Bartolomej Jakubčák, Nám.Slobody 13, 07101
Michalovce - Exekučný príkaz č.EX.686/2008/N zriadením ex.záložného práva k nehnuteľnostiam rodinný dom
č.s.40 na parc.č.37/1 a poz.parc.37/1,37/2 zo dňa 3.2.2009 vedené v registri Z-116/09-8/09
OTP Banky Slovensko, a.s., IČO: 313 18 916 so sídlom Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava-Zmluva o postupení
pohľadávky v prospech OTP Faktoring Követeléskezelési Zrt.1066, Budapest na základe zmluvy o úvere
č.093501005SU k nehnuteľnostiam v časti A-stavba ako rodinný dom č.s.40 na parc.č.37/1, pozemky
parc.č.37/1, 37/2, zo dňa 25.3.2011 zapísané v registri Z-503/2011-35/2011
OTP Faktoring Slovensko, s.r.o.., IČO: 46730008 so sídlom Špitálska 81, 81108 Bratislava-Zmluva o postupení
pohľadávky v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o.zmluva o úvere č.093501005SU k nehnuteľnostiam v
časti A-stavba ako rodinný dom č.s.40 na parc.č.37/1, pozemky parc.č.37/1, 37/2, zo dňa 20.04.2011 zapísané v
registri Z-1443/2011-58/2011
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 37/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia 19.02.2018
Všeobecná cena odhadu 18 300 €