Dražba nehnuteľností v obci Vranov nad Topľou v katastrálnom území Vranov nad Topľou

Katastrálne územie:
Vranov nad Topľou
Obec:
Vranov nad Topľou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 047/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod. – 09:10 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 13 nachádzajúci sa na 5.p. obytného domu so súpisným číslom 64, vchod F1, na sídl. 1. mája 64/21 vo Vranove nad Topľou, (ďalej len „Dom“), postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 3800/45 o výmere 667 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na Pozemku o veľkosti 7263/284172, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3862, okres Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, katastrálne územie Vranov nad Topľou.

H. Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza na 5.p. (6.NP) obytného domu na sídl. 1. mája, ktorý je situovaný v radovej zástavbe obytných domov a je prístupný po spevnenej komunikácii. Obytný dom nie je podpivničený. V 1.NP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Šesť nadzemných podlaží je obytných. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1980.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 13 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa chápe: kuchyňa, chodba, dve komory, kúpeľňa, WC a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 13 je 70,67 m2, z toho výmera pivnice je 2,54 m2.  Výmera balkóna je cca 4,62 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Bytový dom je panelový s plochou strechou pokrytý živičnou krytinou. Na obytnom dome sú vymenené vchodové dvere za plastové, tiež okná na schodišti sú plastové. Sú vymenené zvisle rozvody inžinierskych sieti v dome. Vchod je veľmi dobre udržiavaný. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, vodu a kanalizáciu) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Byt

Byt prešiel stavebnými úpravami. Povrch vnútorných stien je z vápenných omietok. Okná sú plastové s predokennými, vnútornými žalúziami. Zárubne sú oceľové, dvere sú dyhované. Vo všetkých miestnostiach sa nachádzajú laminátové podlahy. V kúpeľni, vo WC, v časti chodby a v kuchyni sa nachádza keramická dlažba. Jadro je murované s keramickým obkladom stien. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Batérie sú pákové. Kuchynská linka je nová – na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Byt je vykurovaný z mestských rozvodov tepla. Byt je napojený na verejný rozvod studenej a teplej vody a  plynu.

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií predložených najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov č. 2Odk/75/2018 o vyhlásení konkurzu zo dňa 28.02.2018, Právoplatné 07.03.2018, správca úpadcu JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, 080 01 Prešov;
b) Záložné právo k bytom v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Sídl. 1. Mája F-64, podľa Z 1407/2003-1440/03;
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, podľa V 522/2014.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 11/2018 zo dňa 25.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlínou Černochovou:
30.400,- EUR (slovom: tridsaťtisícštyristo EURO)