Dražba nehnuteľností v obci Vranov nad Topľou v katastrálnom území Čemerné

Katastrálne územie:
Čemerné
Obec:
Vranov nad Topľou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 01.06.2018 Stiahnuť
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.
II. Sídlo/bydlisko Rázusova 12509301 Vranov nad Toplou
a) Názov ulice/verejného priestranstva Rázusova
b) Orientačné/súpisné číslo 125
c) Názov obce Vranov nad Toplou d) PSČ 09301
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Prešov , oddiel: Sr , vložka číslo: 10065/P
IV. IČO/ dátum narodenia 51128535
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Rázusova
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09.30
F. Kolo dražby Prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je 1/3 spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Čemerné, okres: Vranov nad Topľou, obec: Vranov nad Topľou, zapísané na LV č. 597, vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, a to:

 

-  pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

 

    parc. č.  1402/2      výmera 411 m2    druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria

H. Opis predmetu dražby

Parcela 1402/2 zapísaná v LV 597 k.ú. Čemerné, obec Vranov nad Topľou sa nachádza v miestnej časti Lomnica mesta Vranov nad Topľou. Nachádza sa v intraviláne mesta Vranov nad Topľou, obytnej polohe s možnosťou napojenia na kompletné inžinierske siete. K uvedenej parcele nevedie prístupová cesta.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby neviazne ťarcha.
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marián Novikmec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Rázusova
b) Orientačné/súpisné číslo 125
c) Názov obce Vranov nad Topěou d) PSČ 09301
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.09.1973
V. Odhad ceny predmetu dražby 1.712,50 Eur