Dražba nehnuteľností v obci Vranov nad Topľou v katastrálnom území Vranov nad Topľou

Katastrálne územie:
Vranov nad Topľou
Obec:
Vranov nad Topľou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO066/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6235

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 1334 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 335, zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2:

Byt č.21, vchod: 0, na 3.p., adresa: Mlynská 1334/134, 093 01 Vranov nad Topľou.

1334

335

9 – obytný dom

4403 / 184507

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

2-izbový byt č. 21, o celkovej výmere 46,20 m2, na 3.p., vchod: 0, na ul. Mlynská 1334/134, 093 01 Vranov nad Topľou, v bytovom dome súpisné č. 1334, postavenom na parcele registra "C" evidovanom na katastrálnej mape pod parcelným č. 335, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1334 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcely registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parc.č. 335, zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2 o veľkosti 4403/184507, evidované na liste vlastníctva č. 6235, k.ú. Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Byt:

Oceňovaný byt sa nachádza na 3. poschodí v panelovom vežovom bytovom dome s.č. 1334, vchod 0 , na parcele č. 335 , ktorý má prízemie a 8 nadzemných podlaží. V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory , pivnice , kočikárne , práčovne , sušiarne. V nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú na každom podlaží štyri dvojizbové byty s príslušenstvom. Objekt patrí do skupiny JKSO 803 32 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými panelovými sústavami. Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha plochá jednoplášťová, krytina živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a jedným výťahom.Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne. Bytový dom pozostáva z jedného vchodu. Počet bytov na typickom podlaží : 4 byty na jednom podlaží. Na základe potvrdenia o veku bytového domu vydaného mestom Vranov nad Topľou zo dňa 23.4.2018 znalec predpokladá, že bytový dom bol daný do užívania v roku 1973.

Stavebno - technický popis bytu:

Byt č. 21 nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu , pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC , komora umiestnená pred vstupom do bytu z chodby a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu . Byt s bežným typovým štandardom vybavenia bez balkóna a loggie. Okná podľa zistenia z verejného priestranstva plastové EURO s celoobvodovým kovaním a izolačným dvojsklom . Dvere na báze dreva plné a presklené hladké . Steny bytu s vykonanými stierkami a maľbami . Bytové jadro bytu pôvodné umakartové. Kúpeľňa pôvodná vybavená plechovou vaňou a umývadlom. WC kombi v pôvodnom stave bez umývadla . Povrchové úpravy stien - umakart. Kuchynská linka v byte podľa dostupných podkladov pôvodná na báze dreva vybavená plynovým sporákom s el. rúrou s odsávačom pár , kuchynským drezom s pákovou batériou. Podlahy obytných miestností a kuchyne PVC . Vykurovanie ohodnocovaného bytu predpokladám teplovodné z centrálnej kotolne s radiátormi panelovými. Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to: poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia / potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, telefónu/ okrem tých , ktoré sú určené na spoločné užívanie.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4403/184507. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, obvodové múry, chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťahy, práčovne, kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Stavebné úpravy bytového domu:

Fasáda bytového domu je vybudovaná zo sendvičových panelov zateplená s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Sokel okolo prízemia bytového domu s povrchovou úpravou z minerálnej omietky. Okolo vstupných dverí do bytového domu keramický obklad steny. Za bytovým domom vo vnútornom dvore sa nachádza zeleň ,lavičky na relax vo voľnom čase . Pred bytovým domom sa nachádza prístupový chodník k bytovému domu a parkovisko pre obyvateľov bytového domu. Terén v okolí bytového domu rovinatý až mierne svahovitý. Vzhľadom na stavebno - technické prevedenie, použité materiály a priemernú úroveň údržby stanovujem životnosť bytového domu na 90 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PSO066/18 vydané dražobníkom Platiť sa oplatí, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45684618, navrhovateľ Tatra banka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930, P-231/2018 - 1258/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov ,Spoločenstvo vlastníkov-Mlynská 1334'Vranov n/T.
Na podiel vlastn.B 41: Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 307/2011 zo dňa 04.04.2011 na byt č.21/III.p., v byt.dome sč.1334, na parc.č.335 a podiel na spoloč.častiach a spoloč.zariadeniach domu sč.1334 a spoluvl.podiel k pozemku parc.č.335, zast.pl.o výmere 304 m2 o veľkosti 4403/184507, podľa Zmluvy o záložnom práve, vyplývajúcej zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č.2011016910-385/11, 386/11.
Na B 41: Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva veriteľom Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, formou dobrovoľnej dražby na základe Oznámenia č.400/18/LCO, P-116/2018 - 657/18
Iné údaje:
Správa katastra Vranov nad Topľou, Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, č.sp. X 10/2011-594/2011.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 26 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 91/2018
Meno znalca: Jurko Pavel Ing.
Dátum vyhotovenia: 16.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 24 400,00 EUR