Dražba nehnuteľností v obci Vrbovce v katastrálnom území Vrbovce

Katastrálne územie:
Vrbovce
Obec:
Vrbovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 08.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 230/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, miestnosť Salónik BANKETKA
D. Dátum konania dražby 08. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
841

Okres: Myjava
Obec: Vrbovce
Katastrálne územie: VRBOVCE

Okresný úrad – katastrálny odbor: Myjava

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

7224

zastavané plochy a nádvoria

293

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele reg. „C“ číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

276

7224

 

rodinný dom

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: šopa s prístreškom, dreváreň, letná kuchyňa a špajza, plot uličný, studňa kopaná, prípojka vody a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 276 na parc.č. 7224, k.ú. Vrbovce

Rodinný dom sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Vrbovce. Dom je samostatne stojaci, prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Podľa poskytnutých údajov bol rodinný dom daný do užívania v roku 1945. V roku 2005 bol dom rekonštruovaný, v roku 2015 bola realizovaná prístavba vstupnej časti.

Dispozičné riešenie:

Dispozične v rodinnom dome sa nachádza : izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba a vstupná predsieň.

 

Technické riešenie:

- Základy - kamenné -  bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

 

Príslušenstvo predmetu dražby:

Šopa s prístreškom

Postavená oproti rodinnému domu podľa poskytnutých údajov v roku 2014. Ide o prízemný ľahko murovaný objekt v časti je otvorený prístrešok. Stavba je užívaná ako šopa a sklad. Stavba pozostáva z otvoreného prístrešku, vstupu, skladu a jednej miestnosti.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky do 15 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - z cementových drážkoviek

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky

 

Dreváreň

Pristavená k obytnej časti domu v roku 2005. Pozostáva z jednej miestnosti na drevo.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - z cementových drážkoviek; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

 

Letná kuchyňa a špajza

Postavená oproti domu a vedľajšej stavby v roku 2014. Stavba je prízemná, ľahko murovaná, s drevenou väzníkovou strechou. Stavba pozostáva z jednej obytnej miestnosti, vstupu a kúpeľne so sprchovacím kútom, WC a umývadlom.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - klincované väzníky a ostatné; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň

- Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou;  - záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi

- Vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu;  - z kúpeľne, práčovne

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky

 

Plot uličný

Vybudovaný v roku 2006 zo strany ulice.

 

Studňa kopaná

Vybudovaná v roku 1945.Osadené je elektrické čerpadlo a ručné čerpadlo.

 

Prípojka vody

Prípojka vody je napojená na studňu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom veku a údržbe stavby.

 

Pozemok, ktorý je predmetom dražby, je pozemok v zastavanom území obce, zastavaný rodinným domom a príslušenstvom. Pozemky sú s možnosťou napojenia na elektrinu, vodovod a plyn. Centrum obce je do vzdialenosti 1 km od domu. Prístup je po spevnenej komunikácii. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava.Predmetom zálohu je p.č. 7224 a dom s.č. 276 na p.č. 7224 v zmysle V 365/10 Zml. o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mand.zml. č. 0253936800 ( vklad povolený dňa: 7.5.2010 - vz 84/10

Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxx d) PSČ xxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby 38.200 EUR