Dražba nehnuteľností v obci Vrícko v katastrálnom území Vrícko

Katastrálne územie:
Vrícko
Obec:
Vrícko

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 3.996,31 11.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 810/2017
Typ dražobnej vyhlášky: EX 810/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Bernard Janík
Ulica: Daniela Dlabača 2/978
Obec: Žilina
PSČ: 01001
Zastupujúci exekútor: Stanislava Hulmanová Janušová
Ulica: Vojtecha Tvrdého 783/4
Obec: Žilina
PSČ:
Dátum konania dražby: 11.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Daniela Dlabača 2/978, 01001Žilina
Vlastník: Junasová Eva
Sídlo: Nitrianske Rudno, 972 26
Podiel: 1/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.07.2018
Znalecká hodnota: 3.996,31
Reálna hodnota: 3.996,31
Výška zábezpeky: 1.998,16
Číslo bankového účtu: SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS:81017
Najnižšie podanie: 3.996,31
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS:81017
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci: V obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Ďalšie informácie : Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Martin
     Obec : Vrícko
     Kataster : Vrícko
     Číslo listu vlastníctva: 143
   Parcela
     Parcelné číslo: 119
     Výmera: 266
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 120/1
     Výmera: 78
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 81
     Pracelné číslo: 119
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: RODINNÝ DOM
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: