Dražba nehnuteľností v obci Vydrany v katastrálnom území Vydrany

Katastrálne územie:
Vydrany
Obec:
Vydrany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 11.100,00 € 09.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 50/8-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 25
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82496
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 35792752
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Dalmy Nürnbergerovej, Hlavná 49, 931 01 Šamorín
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1798 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, Obec: Vydrany, Katastrálne územie: Vydrany, a to:

  • parcela reg. „C“ č. 653/1 vo výmere 3528 m2, Trvalé trávne porasty,

  • parcela reg. „C“ č. 653/11 vo výmere 4676 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Vydrany v rovnomennom katastrálnom území, v okrese Dunajská Streda.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Pozemok parcelné číslo 653/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako trvalé trávne porasty. Evidovaný je na LV č. 1798. Pozemok parcelné číslo 653/1 bol v predošlom období využívaný na skládku komunálneho odpadu a hlavne vývoz splaškov a výkalov, je značne kontaminovaný. V mieste, kde sa nachádza pozemok nie je možnosť napojenia na vyhovujúco dostupné rozvody elektrickej siete. Pozemok je rovinatý.

Pozemok parcelné číslo 653/11 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Evidovaný je na LV č. 1798. Pozemok parcelné číslo 653/11 bol v predošlom období využívaný na skládku komunálneho odpadu, je čiastočne kontaminovaný. V mieste, kde sa nachádza pozemok je možnosť napojenia na vzdialenejší elektrický rozvod. Pozemok je rovinatý.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1407/2015
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3085/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4040/2016
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 7874/2015
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 9670/2015
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 821/13 zo dňa 3.3.2014 predajom nehnuteľností, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, P-301/14, č.z. 68/14
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 599/13 zo dňa 3.3.2014 predajom nehnuteľností, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, P-302/14, č.z. 69/14
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 179/13 zo dňa 3.3.2014 predajom nehnuteľností, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, P-303/14, č.z. 70/14
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľností, EX 1055/2015 - 9 zo dňa 12.11.2015, EÚ Košice, Ing. JUDr. Bohumil Husťák, P-1610/15, č.z.517/15
Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:35 792 752, P 335/16 - č.z.91/16
Poznámka: Predbežné opatrenie na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 5Co 433/2015 - 52 právoplatnosť zo dňa 20.10.2015 ( Uznesenie Okresný súd Bratislava č.k. 43C/311/2015-19 právoplatnosť zo dňa 20.10.2015 )- Súd odporcovi ( Saurio s.r.o., IČO: 44 715 676 ) zakazuje nakladať s nehnuteľnosťami: parc.č. 653/11, 653/1, najmä aby tieto nehnuteľnosti, resp. príslušný spoluvlastnícky podiel, predal, daroval, zamenil alebo akýmkoľvek iným spôsobom scudzil alebo vložil ako nepeňažný vklad do základného imania akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo zaťažil právom k cudzej veci, najmä záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo zriadením vecného bremena alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaťažil, do troch dní od vykonateľnosti rozhodnutia vo veci samej. P 1753/16-č.z.470/16
Poznámka: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 4280/14 zo dňa 08.11.2016, exekútorský úrad Šaľa, JUDr. Ľubomír Pekár, P-1933/16, č.z.532/16
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 4280/14 zo dňa 08.11.2016, EÚ Šaľa, JUDr. Ľubomír Pekár, P-1934/16, č.z.533/16
Časť „C“: ŤARCHY:
 Záložné právo v prospech: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, V 5987/11- pol.vz.298/11
 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 179/13 zo dňa 12.3.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, Z-1947/14, č.z. 84/14
 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 821/13 zo dňa 12.3.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, Z-1949/14, č.z. 86/14
 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 599/13 zo dňa 12.3.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, Z-1950/14, č.z. 87/14
Iné údaje: Bez zápisu
Poznámka: Bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 26/2018
Meno znalca: Ing. Miroslav Tokár
Dátum vyhotovenia: 18.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 11.100,00 €

K. Najnižšie podanie 11.100,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0502018, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0502018, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 18.06.2018 o 14.00 hod. Obhliadka 2: 19.06.2018 o 11.00 hod.
Miesto obhliadky Vydrany, parc. č. 653/1 a 653/11
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Dalma
c) priezvisko Nürnbergerová
d) sídlo Hlavná 49, 93101 Šamorín