Dražba nehnuteľností v obci Vydrany v katastrálnom území Vydrany

Katastrálne územie:
Vydrany
Obec:
Vydrany

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 11.100,00 € 09.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 50/8-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Dalmy Nürnbergerovej, Hlavná 49, 931 01 Šamorín
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1798 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, Obec: Vydrany, Katastrálne územie: Vydrany, a to:

  • parcela reg. „C“ č. 653/1 vo výmere 3528 m2, Trvalé trávne porasty,

  • parcela reg. „C“ č. 653/11 vo výmere 4676 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Vydrany v rovnomennom katastrálnom území, v okrese Dunajská Streda.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1798 k.ú. Vydrany
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1407/2015
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3085/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4040/2016
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4755/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4756/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 7874/2015
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 9670/2015
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 821/13 zo dňa 3.3.2014 predajom nehnuteľností, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, P-301/14, č.z. 68/14
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 599/13 zo dňa 3.3.2014 predajom nehnuteľností, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, P-302/14, č.z. 69/14
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 179/13 zo dňa 3.3.2014 predajom nehnuteľností, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, P-303/14, č.z. 70/14
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľností, EX 1055/2015 - 9 zo dňa 12.11.2015, EÚ Košice, Ing. JUDr. Bohumil Husťák, P-1610/15, č.z.517/15
Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:35 792 752, P 335/16 - č.z.91/16
Poznámka: Predbežné opatrenie na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 5Co 433/2015 - 52 právoplatnosť zo dňa 20.10.2015 ( Uznesenie Okresný súd Bratislava č.k. 43C/311/2015-19 právoplatnosť zo dňa 20.10.2015 )- Súd odporcovi ( Saurio s.r.o., IČO: 44 715 676 ) zakazuje nakladať s nehnuteľnosťami: parc.č. 653/11, 653/1, najmä aby tieto nehnuteľnosti, resp. príslušný spoluvlastnícky podiel, predal, daroval, zamenil alebo akýmkoľvek iným spôsobom scudzil alebo vložil ako nepeňažný vklad do základného imania akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo zaťažil právom k cudzej veci, najmä záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo zriadením vecného bremena alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaťažil, do troch dní od vykonateľnosti rozhodnutia vo veci samej. P 1753/16-č.z.470/16
Poznámka: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 4280/14 zo dňa 08.11.2016, exekútorský úrad Šaľa, JUDr. Ľubomír Pekár, P-1933/16, č.z.532/16
Poznámka: Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 4280/14 zo dňa 08.11.2016, EÚ Šaľa, JUDr. Ľubomír Pekár, P-1934/16, č.z.533/16
Poznámka: Oznámenie o prebiehajúcej dobrovoľnej dražbe PDS č. 50/8-2018 dražobníka: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO:36 583 936 a navrhovateľ dražby: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO:35 792 752, P-420/2018-č.z.621/18
Časť „C“: ŤARCHY:
 Záložné právo v prospech: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, V 5987/11- pol.vz.298/11
 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 179/13 zo dňa 12.3.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, Z-1947/14, č.z. 84/14
 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 821/13 zo dňa 12.3.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, Z-1949/14, č.z. 86/14
 Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pob. Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 599/13 zo dňa 12.3.2014, EÚ Bratislava, Mgr. Ján Makita, Z-1950/14, č.z. 87/14
Iné údaje: Bez zápisu
Poznámka: Bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 8.880,00 €
K. Najnižšie podanie 11.100,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Otakar Náhlovský
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva -
b) Orientačné/súpisné číslo 384
c) Názov obce Kalinkovo d) PSČ 90043
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 13.08.1949
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku:26/2018
Meno znalca:Ing. Miroslav Tokár
Dátum vyhotovenia: 18.04.2018
Všeobecná cena odhadu:11.100,00 €