Dražba nehnuteľností v obci Vyšná Šebastová v katastrálnom území Vyšná Šebastová

Katastrálne územie:
Vyšná Šebastová
Obec:
Vyšná Šebastová

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 8.190,- € 29.05.2018 Stiahnuť
MONEMUS, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D1/PM/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MONEMUS, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hlavná1108001 Prešov
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hlavná
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Prešov d) PSČ 08001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Prešov , oddiel: Sro , vložka číslo: 24793/P
IV. IČO/ dátum narodenia 46285211
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hlavná 11, 080 01 Prešov, 2. poschodie, č. dverí 6
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby bol súbor nehnuteľností, a to:

  • pozemok – parcela registra „E“ č. 761 o výmere 3554 m², druh: orná pôda, nachádzajúci sa v okrese: Prešov, obec: Vyšná Šebastová, k.ú.: Vyšná Šebastová, zapísaný v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Prešov – Katastrálny odbor na LV č. 1228,
  • pozemok – parcela registra „E“ č. 870 o výmere 3528 m², druh: orná pôda, nachádzajúci sa v okrese: Prešov, obec: Vyšná Šebastová, k.ú.: Vyšná Šebastová, zapísaný v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Prešov – Katastrálny odbor na LV č. 1228.
H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú pozemky, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia v katastrálnom území Obce Vyšná Šebastová. Pozemky sú v celom rozsahu nezastavané, rovinaté. Sú umiestnené v okrajovej časti Obce Vyšná Šebastová južne od stredu obce, pričom vzdialenosť do centra obce je od 500 m do 1,5 km. Na liste vlastníctva sú evidované ako orná pôda. V okolí pozemkov sa nenachádzajú prevádzky, ktoré majú negatívne vplyvy na okolie. V širšom okolí pozemkov v dosahu do 1500 m sa nachádza zástavba rodinných domov obce. Prístup k pozemkom je možný priamo z miestnej poľnej nespevnenej komunikácie. V danej lokalite nie sú v súčasnosti možnosti napojenia na inžinierske siete ako je obecný rozvod vodovodu, kanalizácie, plynu a elektrickej energie. Pozemky sú neoplotené. Pozemky sú v územnom pláne Obce Vyšná Šebastová súčasťou poľnohospodárskej pôdy, bez perspektívneho využitia na iné účely. Môžu sa využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín alebo ako pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Poľnohospodárske využitie ornej pôdy.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
(podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1228, k.ú.: Vyšná Šebastová)
Časť B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1 Baláž Tomáš r. Baláž, 080 06, Vyšná Šebastová, č. 159, SR, Dátum narodenia: 01.12.1987

Poznámka:
- P 390/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 26.10.2017 k V 7311/2016, pre obchodnú spološnosť SINES GROUP, s.r.o., IČO: 47 190 612, Hlavná 11, 08001 Prešov, na parcely EKN 761, 870 v podiele 1/1 vlastníka pod B1, -pvz. 201/2017
- P 139/2018 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. D1/PM/2017 zo dňa 20.04.2018, dražobník: MONEMUS, s.r.o., IČO: 46285211, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, navrhovateľ: SINES GROUP, s.r.o., IČO: 47190612, Hlavná 11, 080 01 Prešov, na parcely EKN 761, 870 v podiele 1/1 vlastníka pod B1 - číslo zmeny 219/2018
Časť C: ŤARCHY
- V 7311/2016 Záložná zmluva v prospech SINES GROUP, s.r.o., IČO: 47190612, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov na parcely E KN 761 a E KN 870, vklad povolený dňa 9.11.2016. - číslo zmeny 362/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie 8.190,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marek Polakovič
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vlada Clementisa
b) Orientačné/súpisné číslo 7304/7
c) Názov obce Prešov d) PSČ 08001
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Predmet dražby je ohodnotený znaleckým posudkom č. 32/2018 zo dňa 13.02.2018, ktorý vyhotovil znalec Ing. Milan Vinkler, Vlada Clementisa 4, 080 01 Prešov, evid. číslo znalca: 913775. Všeobecná hodnota predmetu dražby je stanovená na sumu 9.100,- € (slovom deväťtisícsto eur).