Dražba nehnuteľností v obci Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou

Katastrálne územie:
Vysoká nad Kysucou
Obec:
Vysoká nad Kysucou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 32.600,- EUR 20.06.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 4/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik penziónu ARTin, so sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 20. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou, štátny občan SR, nachádzajúce sa v okrese Čadca, v obci Vysoká nad Kysucou, k.ú. Vysoká nad Kysucou, zapísané na listoch vlastníctva vedených okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom:

 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3846, Výmera 1028 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 74, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3846 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10549.

 • STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114, zápis na LV č. 10549 postavený na parcele reg. „C“, parc. č. 3846, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1114 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 74.

 • STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114, zápis na LV č. 10549 postavený na parcele reg. „C“, parc. č. 3846, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/4;

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1114 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 74.

 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3847, Výmera 1133 m2, druh pozemku: záhrady, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3848, Výmera 355 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3849, Výmera 544 m2, druh pozemku: orná pôda, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 8795/1, Výmera 73 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 8795/2, Výmera 2403 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
 • POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 8795/6, Výmera 1208 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
H. Opis predmetu dražby

STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114:

Rodinný dom súpisné číslo 1114 na parc. KN č. 3846, k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca je situovaný v severozápadnej časti obce Vysoká nad Kysucou, časť Nižný Kelčov.

Rodinný dom je obdĺžnikového pôdorysného tvaru so šikmou sedlovou strechou. Rodinný dom obsahuje suterén pod prevažnou časťou rodinného domu (1.PP), prízemie (1.NP), nedokončené podkrovie a ďalšie podkrovné podlažie neobytného charakteru. 

Dispozičné riešenie:

Suterén (1.PP): suterén je situovaný pod prevažnou časťou rodinného domu. Prístupný je v rámci interiéru rodinného domu schodiskom a z exteriéru cez garážovú brány. Suterén dispozične pozostáva z garáže, kotolne a ďalších troch miestností, z ktorých jednu je možné považovať za "letnú" kuchyňu. Vzhľadom na výškové pomery sa časť suterénu nachádza nad úrovňou okolitého terénu.

Prízemie (1.NP): dispozične pozostáva zo zádveria, predsiene, kúpeľne, samostatnej miestnosti WC, chodby, kuchyne, troch obytných miestností a priestoru schodiska.

Podkrovie (2.NP): podkrovie nebolo k termínu obhliadky stavebne ukončená, prevádzky schopné. Obsahuje chodbu so schodiskom, dve menšie miestnosti a 4 väčšie miestnosti neurčeného charakteru.

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - murovaná časť

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - drevená časť

Dreváreň na parc. KN č. 3846

Objekt pre hospodárske zvieratá na parc. KN č. 3847

Prípojka vody na parc. KN č. 3795/2,6, 3846,3848

Elektrická prípojka na parc. KN č. 3847

Prípojka kanalizácie na parc. KN č. 3847

Žumpa na parc. KN č. 3847

Spevnené plochy na parc. KN č. 3847,3848

Suchý záchod na parc. KN č. 3847

POZEMKY, reg. „C“:

Ohodnocované pozemky, parc. KN č. 3846, parc. KN č. 3847, parc. KN č. 3848, parc. KN č. 3849, parc. KN č. 8795/1, parc. KN č. 8795/2 a parc. KN č. 8795/6 k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca sú situované v severozápadnej časti obce Vysoká nad Kysucou, časť Nižný Kelčov. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra obce Vysoká nad Kysucou je do 5km, od okresného mesta Čadca je do 27km, od krajského mesta Žilina do 45km.

Ohodnocované pozemky sú prístupné po obecnej komunikácii so spevneným asfaltovým povrchom vozovky, posledný prístupový úsek je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Nehnuteľnosti sú teda prístupné sú len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov.

Pozemok, parc. KN č. 3846 je z časti zastavaný stavbou rodinného domu súpisné číslo 1114, zostávajúca časť pozemku je dvor s drobnými stavbami. Ostatné pozemky sú súčasťou "dvora".

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114:

Technický popis:

Osadenie rodinného domu je v hĺbke priemerne nad 1m do 2m, v svahovitom teréne. Prevažná časť suterénu sa vzhľadom na výškové pomery nachádza nad úrovňou okolitého terénu. Základy sú z prostého betónu, monolitické pásové s hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie suterénu sú betónové monolitické, nadzemných podlaží sú murované z tehál. Vnútorné priečky sú murované. Stropné konštrukcie suterénu a 1.NP železobetónové monolitické s rovným podhľadom, stropná konštrukcia úrovne 2.NP je drevená trámová s rovným podhľadom. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou, strešná krytina plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie strechy nerealizované resp. odstránené, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov je na úrovni 1.PP z keramických obkladov, nadzemných podlaží brizolitová. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov sú vápenné hladké omietky.  Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené alebo drevené dvojité. Výplne dverných otvorov sú drevené hladké, garážová brána drevená rámová. Povrchy podláh v suteréne prevažne cementový poter. Povrchy podláh 1.NP v obytných miestnostiach sú drevené palubovkové prekryté linoleum, v ostatných miestnostiach prevažne keramická dlažba. Povrchy podláh na 2.NP nerealizované, ponechané v štádiu betónov. Rozvody vody v pozinkovaných potrubiach studenej a teplej z centrálneho zdroja na úrovni 1.PP a 1.NP. Zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač v kombinácii s kotlom na tuhé palivo umiestnený v suteréne. Vykurovanie rodinného domu je na úrovni 1.NP teplovodné radiátorové s oceľovými prevažne rebrovými vykurovacími telesami. Zdroj tepla je kotol na tuhé palivo umiestnený v suteréne v miestnosti kotolne. Na základe vyjadrenia užívateľa nehnuteľnosti (spoluvlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti), inštalovaný kotol ústredného kúrenia je vo vlastníctve jeho syna a tento bude z rodinného domu odstránený a nahradený pôvodným kotlom na tuhé palivo, ktorý sa nachádzal v čase obhliadky v suteréne objektu a bol nefunkčný. Kanalizácia je riešená do žumpy. Elektroinštalácia rodinného domu je svetelná aj motorická, poistkové automaty. Schody z 1.PP na 1.NP betónové monolitické s povrchovou úpravou z cementového poteru, schodisko z 1.NP na 2.NP drevené schodnicové bez podstupníc.

Technické vybavenie:

Kuchyňa v suteréne objektu obsahuje kuchynskú linku z materiálov na báze dreva dĺžky 2,40m, pec na tuhé palivo a oceľový smaltovaný drez s ostatnou vodovodnou batériou, keramický obklad pracovnej plochy kuchynskej linky. Na základe vyjadrenia užívateľa nehnuteľnosti (spoluvlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti), inštalovaná kuchynská linka je vo vlastníctve jeho syna a bude z rodinného domu odstránená. 

Kuchyňa na úrovni 1.NP obsahuje kuchynskú linku z materiálov na báze dreva dĺžky 2,00m, pec na tuhé palivo a oceľový smaltovaný drez s ostatnou vodovodnou batériou, keramický obklad pracovnej plochy kuchynskej linky. Samostatne stojací elektrický sporák so sklokeramickou elektrickou varnou doskou. Na základe vyjadrenia užívateľa nehnuteľnosti (spoluvlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti), inštalovaná kuchynská linka vrátane elektrického sporáka je vo vlastníctve jeho syna a bude z rodinného domu odstránená. 

Kúpeľňa na 1.NP pozostáva z oceľovej smaltovanej vane a keramického umývadla s ostatným vodovodnými batériami, keramický obklad stien do výšky 1,5m.

Samostatná miestnosť WC obsahuje WC misu kombi.

Na základe predloženého dokladu - Rozhodnutie o úľave na domovej dani zo dňa 27.08.1976 – doklad o veku nehnuteľnosti, rodinný dom bol vybudovaný na základe stavebného povolenia číslo 20-39-327-1972-A zo dňa 29.12.1972. Z uvedeného dokladu je zrejmé, že rodinný dom sa začal užívať od roku 1974. Konštrukčné, materiálové ako aj dispozičné riešenie rodinného domu zodpovedá uvedenému obdobiu. Na základe uvedeného, vek nehnuteľnosti k dátumu ohodnotenia určujem na 43 rokov. Životnosť porovnateľných objektov rodinných domov sa pohybuje v rozpätí 80 - 100 rokov. S prihliadnutím na stavebnotechnický stav, životnosť objektu určujem na 100 rokov za predpokladu zabezpečenia primeranej údržby.

Na základe vyjadrenia súčasného užívateľa nehnuteľnosti, rodinný dom bol v minulosti dlhodobo so značne zanedbanou údržbou a v časti suterénu zatopený vodou, o čom boli v čase obhliadky zjavné vlhkostné miesta. K termínu obhliadky bol rodinný dom obývaný, užívaný pre potreby trvalého celoročného bývania jednej rodiny, s primeranou základnou údržbou, za posledné obdobie realizovanou súčasným užívateľom (spoluvlastníkom nehnuteľnosti) resp. jeho synom.

Rodinný dom je napojený na verejné inžinierske siete - elektrickú. Zásobovanie vodou je realizované z lesnej nádrže, odkiaľ je voda samospádom distribuovaná do rodinného domu. Odkanalizovanie je realizované do žumpy. V hlavnej cestnej komunikácii prechádzajúcej obcou je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu. Napojenie rodinného domu na tieto verejné inžinierske siete je možné len cez pozemky vo vlastníctve tretích osôb.

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - murovaná časť:

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - drevená časť

je súčasťou zástavby dvora. Objekt pozostáva z murovanej a drevenej časti, predmetom ohodnotenia je murovaná časť. Dispozične obsahuje  priestor dielne alebo skladu s povalovým priestorom

Dreváreň na parc. KN č. 3846

sa nachádza medzi rodinným domom a drobnou stavbou dielne,  skladu. Objekt dispozične obsahuje priestor skladu.

Osadenie objektu je na kamenných základoch v rohoch objektu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové, jednostranne obité. Zastrešenie je riešené pultovou strechou, strešná krytina plechová pozinkovaná. Úprava vonkajších aj vnútorných povrchov je napúšťanie impregnáciou. Dvere drevené zvlakové. Povrchy podláh drevené dlážkovice.

Objekt pre hospodárske zvieratá na parc. KN č. 3847

bol v čase obhliadky využívaný pre chov oviec. 

Osadenie objektu je na kamenných základoch v rohoch objektu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové, jednostranne obité. Zastrešenie je riešené pultovou strechou, strešná krytina asfaltová lepenková. Úprava vonkajších aj vnútorných povrchov je napúšťanie impregnáciou. Dvere drevené zvlakové, okno jednoduché drevené. Povrchy podláh drevené dlážkovice.

Suchý záchod na parc. KN č. 3847

sa nachádza za objektom dielne, skladu na parc. KN č. 3846 - drevená časť. Vyhotovenie je drevené, zastrešenie pultovou strechou, strešná krytina plechová pozinkovaná. Vybudovaný v roku 1975. Životnosť uvažujem 45 rokov.

 

POZEMKY, reg. „C“:

Ohodnocované pozemky, parc. KN č. 3846, parc. KN č. 3847, parc. KN č. 3848, parc. KN č. 3849, parc. KN č. 8795/1, parc. KN č. 8795/2 a parc. KN č. 8795/6 k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca sú situované v severozápadnej časti obce Vysoká nad Kysucou, časť Nižný Kelčov. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra obce Vysoká nad Kysucou je do 5km, od okresného mesta Čadca je do 27km, od krajského mesta Žilina do 45km.

Ohodnocované pozemky sú prístupné po obecnej komunikácii so spevneným asfaltovým povrchom vozovky, posledný prístupový úsek je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Nehnuteľnosti sú teda prístupné sú len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov.

Pozemok, parc. KN č. 3846 je z časti zastavaný stavbou rodinného domu súpisné číslo 1114, zostávajúca časť pozemku je dvor s drobnými stavbami. Ostatné pozemky sú súčasťou "dvora".

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 74 „Poznámka“ sú zapísané :
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina - 284/08
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 775/08,
vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík so sídlom Samoty 1061, Púchov, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008 v prospech VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v pod. 1/2) - 349/08
- Opravný príkaz ny vykonanie exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu č. EX320/2002, vydal JUDr. Ernest Polák, Skalica, Gorkého ul.1, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*015232 zo dňa 24. 10. 2002 v prospech ZZN POMORAVI, a. s., Velkomoravská 77, Hodonín (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef. nar. 2. 3. 1972) - 354/08
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. Ex 1490/09, povrenie vydal OS Čadca č. 5502 020304 zo dňa 2. 11. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSETMANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 332/2010
- P-12/2017, Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Bittala - BIOEXPRES, IČO: 33917086). Do funkcie správcu ustanovuje : I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO: 36865265 (na p. KNC č. 3846) - 24/2017

v časti C LV č. 74 - Ťarchy sú zapísané:
- Upovedomenie + Zriadenie exekučného záložného práva - zákaz nakladania s nehnuteľnosťou č. EX 386/08, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*019306 zo dňa 8. 7. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom v Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35, v prospech oprávneného SAD Zvolen, IČO 36054666 ( na podiel1/2 a 1/4, vl. Jozef Bitala, nar. 2. 3. 1972) - 610/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadcač. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s. r.o., (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadcač. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/2) - 523/08
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 386/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*019306 zo dňa 8. 7. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom V Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35 v prospech Slovenská autobusová doprava Zvolen (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 19721/2) - 82/09
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 270/09
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1490/09, platobný rozkaz vydal OS Čadca 13. 10. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 447/2010
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 492/2011
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 654/340/22393/10/Sog zo dňa 26. 5. 2010 v prospech Daňový úrad Čadca - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (vl. Bittala Jozef v 1/4) 314/2010 - 337/2010
Iné údaje:
LV 10549
Z - 34/2018 - Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi : Jozef Bitala, nar. 2.3.1972, správca konkurnej podstaty: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01Žilina - 48/2018
Poznámka: Bez zápisu.

v časti B LV č. 10549 „Poznámka“ sú zapísané :
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr.Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Jozef Bitala, nar. 2. 3. 1972) - 284/08
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 775/08, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík so sídlom Samoty 1061, Púchov, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008 v prospech VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v pod. 1/4 a 1/2) - 349/08
- Opravný príkaz ny vykonanie exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu č. EX320/2002, vydal JUDr. Ernest Polák, Skalica, Gorkého ul.1, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*015232 zo dňa 24. 10. 2002 v prospech ZZN POMORAVI, a. s., Velkomoravská 77, Hodonín (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Bitala Jozef. nar. 2. 3. 1972) - 354/08
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. Ex 1490/09, povrenie vydal OS Čadca č. 5502 020304 zo dňa 2. 11. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSETMANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 332/2010
- P-12/2017, Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom JozefBittala - BIOEXPRES, IČO: 33917086). Do funkcie správcu ustanovuje : I & R KONKURZY AREŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO: 36865265, na podiel ¼ -vl. Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (na RD čs. 1114 na p. KNC č. 3846) - 24/2017
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina - 284/08
- P-12/2017, Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Bittala - BIOEXPRES, IČO: 33917086). Do funkcie správcu ustanovuje : I & R KONKURZY AREŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO: 36865265, na podiel ½ -vl. Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (na RD čs. 1114 na p. KNC č. 3846) - 24/2017

v časti C LV č. 10549 - Ťarchy sú zapísané:
- POZNAMENÁVA SA: EXEKUČNÝ PRÍKAZ Č. EX 320/02 POVERENIA OS ČADCA Č. 5502 015232* ZO DŇA 24. 10.2002 ZRIADENÍM EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI NA PODIEL BITALA JOZEF (02.03.1972) - 227/03
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/4) - 523/08
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 386/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*019306 zo dňa 8. 7. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom v Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35 v prospech Slovenská autobusová doprava Zvolen (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v1/4) - 82/09
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 270/09
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 654/340/22393/10/Sog zo dňa 26. 5. 2010 v prospech Daňový úrad Čadca - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (vl. Bitala Jozef v 1/4) 314/2010 - 337/2010
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1490/09, platobný rozkaz vydal OS Čadca 13. 10. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 447/2010
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 492/2011
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500503/5/4741802/2013 v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina na zabezpečenie daňového nedoplatku (rod. dom čs. 1114 na CKn č. 3846) - 425/2013 - 449/2013
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013
- Zriadenie záložného práva č. 9500503/5/4741835/2013 v prospech Daňový úrad , Janka Kráľa 2, Žilina na zabezpečenie daňového nedoplatku (vl. Jozef Bitala v 1/4) - 462/2013 - 477/2013
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500503/5/5096379/2013 v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 486/2013 - 12/2014
- Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva - P-759/2014 v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina č. 9500503/5/4437876/2014 (na stavbu čs. 1114 na parcele CKN č. 3846) - 711/2014 - Z-4241/2014 - 835/2014
- Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadcač. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o., (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadca č. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o., (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/2) - 523/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 270/09
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 654/340/22393/10/Sog zo dňa 26. 5. 2010 v prospech Daňový úrad Čadca - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (vl. Bittala Jozef v 1/2) 314/2010 - 337/2010
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 492/2011
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013
- Exekučný príkaz č. EX 196/12 na zriadenie exekučného záložného práva vydaného OS Čadca, č. 5502*040282 zo dňa 20. 6. 2012, vydal súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková, Moyzesova 1441, Čadca v prospech Ministerstvo vnútra SR, - KR PZ Žilina (vl. Bitala Jozef v 1/2) - 15/2014
- Exekučný príkaz na riadenie záložného práva č. EX 3346/10 - Z - 1200/2016 vykonateľný exekučným titulom OS Čadca č. 8Ro/133/2008 zo dňa 22.5.2008, vydal súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga, Námestie SNP 538/16, Stropkov v prospech oprávneného INKASO Pohľadávok, spol. s.r.o., Jiráskova 12, Lučenec (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 388/2016
Iné údaje:
- POZNAMENÁVA SA: UPOVEDOMENIE O SPOSOBE VYKONANIA EXEKÚCIE Č. EX 320/2002 POVERENIA OSČADCA Č. 5502 015232* ZO DŇA 24. 10. 2002 ZRIADENÍM EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI NA PODIEL BITALA JOZEF (02.03.1972) - 226/03
- POZNAMENÁVA SA: EXEKUČNÝ PRÍKAZ Č. EX 320/02 POVERENIA OS ČADCA Č. 5502 015232* ZO DŇA 24. 10.2002 ZRIADENÍM EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI NA PODIEL BITALA JOZEF (02.03.1972) - 227/03
- Z - 34/2018 - Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi : Jozef Bitala, nar. 2.3.1972, správca konkurnej podstaty: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01Žilina - 48/2018
- Z - 34/2018 - Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi : Jozef Bitala, nar. 2.3.1972, správca konkurnej podstaty: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01Žilina - 48/2018
Poznámka: Bez zápisu

v časti B LV č. 11645 „Poznámka“ sú zapísané:
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/20087, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina - 284/08
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 775/08, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík so sídlom Samoty 1061, Púchov, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008 v prospech VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v pod. 1/2) - 349/08
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. Ex 1490/09, povrenie vydal OS Čadca č. 5502 020304 zo dňa 2. 11. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSETMANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 332/2010
v časti C LV č. 11645 - Ťarchy sú zapísané:
- Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadca č. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s. r.o., (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/2) - 523/08
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 270/09
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1490/09, platobný rozkaz vydal OS Čadca 13. 10. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 447/2010
- Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 492/2011
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením na dražbe nebolo urobené žiadnym z účastníkov dražby ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie 32.600,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Alena Guzmická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bardyho
b) Orientačné/súpisné číslo 706/20
c) Názov obce Ivanka pri Nitre d) PSČ 951 12
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 10.03.1972
V. Odhad ceny predmetu dražby vo výške 32.600,- EUR určená znaleckým posudkom č. 37/2018 vypracoval dňa 08.03.2018 znalec Ing. Ivan Šimek, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie 370100 – Pozemné stavby, 370900 – Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914405.