Dražba nehnuteľností v obci Vysoké Tatry v katastrálnom území Tatranská Lomnica

Katastrálne územie:
Tatranská Lomnica
Obec:
Vysoké Tatry

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 06.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 187/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko HMG Recovery, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o. so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Červeňova
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81103
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 46333908
C. Miesto konania dražby TATRA Hotel***, Karpatská 7, 058 01 Poprad, miestnosť: "Salónik Garni".
D. Dátum konania dražby 06. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 604,  Okresným úradom Poprad, Katastrálnym odborom, okres: Poprad, obec: Vysoké Tatry, k. ú. TATRANSKÁ LOMNICA, a to:

 

Pozemky - parcely registra "C":

 • parcelné číslo 4380/4, výmera: 15 541 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/23, výmera: 352 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4380/24, výmera: 352 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4380/25, výmera: 352 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4380/26, výmera: 352 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4380/27, výmera: 352 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4380/28, výmera: 116 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4380/29, výmera: 7 781 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/30, výmera: 5 282 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/31, výmera: 193 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/32, výmera: 6 948 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/33, výmera: 8 531 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/34, výmera: 6 452 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/35, výmera: 13 483 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/36, výmera: 1 635 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4380/37, výmera: 6 998 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4384/1, výmera: 4 269 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4384/13, výmera: 4 264 m2, druh pozemku: Ostatné plochy
 • parcelné číslo 4384/14, výmera: 458 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 4384/15, výmera: 380 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

a  oplotenie staveniska, studňa, drenáž dočasná DN 100 PVC, drenáž dočasná – šachty, odvodnenie stavebnej jamy DN 400 PVC, odvodnenie stavebnej jamy DN 300 PVC, odvodnenie stavebnej jamy DN 250 PVC, odvodnenie stavebnej jamy DN 200 PVC, odvodnenie stavebnej jamy – šachty a pod.

 

a depónie materiálu predstavujúci stavebný štrkopiesok z výkopových prác na pozemkoch evidovaných na liste vlastníctva č. 604, k.ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry o objeme:

 • Depónia A: 28 915,00  m3,
 • Depónia B: 1 319,00 m3,
 • Depónia C: 1 548,00 m3,
 • Spolu:       31 782,00 m3.

 

Predmet dražby sa mal dražiť tak ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa mal dražiť v spoluvlastníctvom podiele 1/1.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobná spoločnosť, a. s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby .

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.