Dražba nehnuteľností v obci Žabokreky v katastrálnom území Žabokreky

Katastrálne územie:
Žabokreky
Obec:
Žabokreky

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 21800€ 04.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 024/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Martin

Žabokreky

Žabokreky

771

 

52/1

„C“

78

Zastavané plochy a nádvoria

Martin

Žabokreky

Žabokreky

771

 

52/2

„C“

105

Zastavané plochy a nádvoria

Martin

Žabokreky

Žabokreky

771

 

58/11

„C“

9

Zastavané plochy a nádvoria

Martin

Žabokreky

Žabokreky

771

98

52/1

-

 

Rodinný  dom

Martin

Žabokreky

Žabokreky

771

98

58/11

-

 

Rodinný  dom

Martin

Žabokreky

Žabokreky

159

 

58/1

„C“

259

Ostatná plocha

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 98 na parc. KN č. 52/1, 58/11 a 52/2, k.ú. Žabokreky

POPIS STAVBY

Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaca stavba jednopodlažného rodinného domu s.č. 98, zapísaná na LV č. 771, postavená na pozemku parc.č. 52/1, parc.č. 58/11 a parc.č. 52/2, katastrálne územie Žabokreky.

Dom je murovaný, samostatne stojaci, strechu má sedlovú, nie je podpivničený, povalový priestor nie je prispôsobený k účelovému využívaniu.

Sprístupnený je z miestnej spevnenej komunikácie po parc.č. 58/1 a parc.č. 52/2, osadený je do rovinatého terénu, vchod do domu na 1.NP je z východnej strany z úrovne upraveného terénu.

Dom je napojený na obecný vodovod, vzdušnú prípojku el. energie, verejnú kanalizáciu, plynovú prípojku nemá, hoci je plyn uložený v miestnej komunikácií.

Dom bol daný do užívania, podľa potvrdenia Obecného úradu Žabokreky, v roku 1962. V roku 1987 bola z východnej strany pristavená vstupná veranda a z južnej strany pristavená komora, ktorá je v súčasnosti prerobená na detskú izbu a špajzu. V roku 2008 bola zrealizovaná zo severovýchodnej strany domu za verandou prístavba domu, kde je umiestnené sociálne zariadenie - kúpeľňa a WC. V roku 2009 boli v obývacej izbe a detskej izbe vymenené podlahy za plávajúce, v kuchyni bola urobená keramická dlažba, bola urobená výmena elektroinštalácie za novú.

Údržbu domu hodnotím ako bežnú, životnosť murovanej stavby určujem 100 rokov. Rekonštrukčné a modernizačné práce sa týkajú prvkov krátkodobej životnosti, čo nemá podstatný vplyv na životnosť stavby.

Dispozičné riešenie 1.NP je nasledovné:

- prekrytý vstup, vstupná veranda, sociálne zariadenia - kúpeľňa so sprchou + WC, kuchyňa, spálňa, obývacia izba, detská izba, špajza.

Technické riešenie:

Základová konštrukcia:

Osadenie do terénu - u 1.NP je úroveň jeho podlahy cca + 0,30 m nad úrovňou upraveného terénu. Základovú konštrukciu tvoria pásové základy z monolitického betónu. Podmurovka je z monolitického betónu. Zrealizovaná je vodorovná hydroizolácia.

Zvislé nosné konštrukcie:

Murivo nosných obvodových stien. 1. Nadzemné podlažie - pôvodná časť je murované z tehál hr.45 cm, prístavba z rokov 1987 a r. 2008 je murovaná z penových tvárnic hr. 20 cm. Deliace konštrukcie - sú zrealizované ako murované tehlové hr. 10 cm a 15 cm.

Vodorovné nosné konštrukcie:

Stropná konštrukcia - v 1.NP je rôzneho vyhotovenia, v prístavbách je strop železobetónový s rovným podhľadom, v obývacej izbe a spálni je strop drevený trámový s viditeľnými trámami, v kuchyni je strop z klenieb osadených do oceľových I - nosníkov. Schodisková konštrukcia - nie je.

Strešná konštrukcia:

Konštrukcia krovu je riešená ako drevená sedlová. Krytiny strechy na krove - je z dvojdrážkovej keramickej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy /záveterné lišty, prechody strešnej konštrukcie /sú z pozinkovaného plechu. Odkvapové žľaby a strešné zvody nie sú zrealizované. Klampiarske konštrukcie ostatné - ostatné klampiarske konštrukcie / parapety, balkóny/ sú z pozinkovaného plechu.

Úpravy vonkajších povrchov:

Fasádne omietky - sú z ťahaného brizolitu pre každú stranu domu. Výpočet plôch vonkajších omietok urobím podľa skutočného vyhotovenia pre danú stenu príslušného podlažia. Obklady fasád - nie sú. Sokel je z hladkej cementovej omietky.

Vnútorné úpravy povrchov:

Vnútorné omietky - sú vápenné šťukové. Vnútorné obklady - v kuchyni sú keramické, v kúpeľni a WC nie sú, sprchovací kút je obložený pocelej výške. Vnútorné nátery - drevených konštrukcií sú zrealizované lazúrovacim lakom, oceľových konštrukcií syntetickou farbou.

Výplne otvorov:

Dvere. Vchodové dvere, dvere do kuchyne, spálne a obývacej izby sú drevené rámové s drevenou zárubňou, dvere v soc. zariadeniach sú hladké plné alebo presklené, dvere z detskej izby spolu s oknom sú balkónové zdvojené. Garážové vráta - nie sú. Okná - vo verande, spálni a obývacej izbe sú okná drevené s doskovým osttením, v sociálnych zariadeniach a kuchyni sú drevené s vákuovým zasklením. Okenné žalúzie - sú plastové.Okenice, vonkajšie rolety - nie sú.

Podlahy:

Podlahy obytných miestností: V obývacej a detskej izbe je plávajúca podlaha, v spálni je palubovka. Dlažby a podlahy ostatných miestností - v kuchyni je keramická dlažba, vo verande a sociálnych zariadeniach je PVC položené na betón.

Vnútorné rozvody:

Vykurovanie - je riešené ako lokálne. V spálni a obývacej izbe sú kachle na pevné palivo.

Elektroinštalácia - v 1.NP sú el. rozvody 380 V pod omietkou.

Rozvod televízny a rádioantény - je riešený pod omietkou.

Rozvod vody - rozvod studenej aj teplej vody je z pozinkovaného potrubia.

Inštalácia plynu - rozvody zemného plynu nie sú.

Kanalizácia - kanalizačné zvody sú riešené ako plastové, rozvody a pripojenia sú zrealizované z plastových rúr. Napojená je do verejnej kanalizácie.

Zdroj teplej vody - v kúpeľni je el. bojler na teplú vodu, v kuchyni je el. prietokový ohrievač vody.

Vnútorné vybavenie:

Kovové mreže - nie sú.

Domáci telefón - nie je.

Rozvod televízny a rádioantény - pod omietkou.

Zabezpečovacie zariadenie - nie je.

Bleskozvod - nie je.

Vybavenie kuchyne alebo práčovne:

Kuchyňa je vybavená nasledovne: kuchynská linka je na báze imitácie dreva rozvinutej šírky 1,75 m, drez je nerezový s obyčajnou vodovodnou batériou, šporák je elektrický, digestor nie je, obklad steny je keramický.

Vnútorné vybavenie:

V miestnosti kúpeľne je kombi - misa, je tu keramické umývadlo a páková vodovodná batéria, obklady nie sú, v murovanej sprche je páková sprchová betéria, keramický obklad stien po celej výške.

Vodovodné batérie - sú popísané v predchádzajúcom.

Vnútorné obklady: popísané sú v predchádzajúcom.

Balkón - nie je.

Krb - nie je.

Sauna - nie je.

Vstavané skrine / min. výška 2 m, šírka 0,6 m, hĺbka 0,3 m/ - nie sú.

Elektrický rozvádzač - rozvádzač je s elektromerom a automatickým isteným, je umiestnený vo verande.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

V ohodnocovanom dome vzhľadom na dispozičné riešenie jednotlivých podlaží, veľkosť zastavanej plochy, celkovej vybavenosti domu, ako i typu okolitej zástavby, dostupnosti dopravy, inžinierskych sieti a vybavenosti je táto stavba vhodná pre celoročné bývanie.

Údržbu domu hodnotím ako bežnú až zhoršenú, technický stav domu zodpovedá veku a obvyklej údržbe, v čase obhliadky neboli zistené žiadne vonkajšie znaky porúch prvkov krátkodobej ani dlhodobej životnosti.

Opotrebenie určím lineárnou metódou, nakoľko všetky konštrukcie a vyhotovenia zrealizované v roku 2008 a neskôr majú charakter prvkov krátkodobej životnosti a nemajú vplyv na celkovú životnosť stavby.

Konštrukcie a vybavenia zatrieďujem podľa prevažujúceho vyhotovenia v ohodnocovanom podlaží, ich dokončenosť podľa skutočného rozsahu ich zrealizovania. Stupeň dokončenosti príslušnej konštrukčnej položky zohľadním pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa pre dané podlažie. Popis prvkov, konštrukčného prevedenia a vyhotovenia, vybavenosti je popísaný v tabuľke pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa príslušného podlažia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 771:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy o hypotekárnom úvere č.017/3011/04HU zo
dňa 23.3.2004 na rod.dom čs.98 na parc.č. 52/1, 58/11 a pozemky parc.č. 52/1, 52/2 a 58/11 v prospech OTP
Banka Slovensko, a.s., Bratislava, Štúrova ul. 5, IĆO:31318916 - V 767/2004 - 22/04; - Z 1346/11 - postúpenie
pohľadávok na OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8, ident. číslo 12391763-6499-
114-01;vz.54/11; - Z 3517/11 - postúpenie pohľadávok na OTP Faktoring Slovensko s.r.o., so sídlom Špitálska
61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008;vz.109/11
Exekučný príkaz č.EX 388/02 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva /EÚ Považská
Bystrica, JUDr. Marcela Šujanová/ na rodinný dom, súp.č. 98 na parc.č. 52/14 a parc.č.58/11 a na pozemky
parc.č. 52/1, 52/2, 58/11 v prospech oprávneného : Slov.telekomunikácie a.s.Bratislava, RT SS o.z., Wolkerova
34, Banská Bystrica, IČO: 35763469, pohľadávka postúpená na základe uznesenia súdu 11Er 99/2002-23
spoločnosti Profidept Slovakia, s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35925922, 811 09 Bratislava, IČO:
35807598 - Z 1458/10, zápis vykonaný dňa 03.05.2010;vz. 34/10
Rozhodnutie DÚ č.666/340/45386/10/Lin o zriadení záložného práva na rodinný dom, súp.č. 98, postavený na
pozemkoch parcely registra C KN č. 52/1 a 58/11 a na pozemky parcely registra C KN č . 52/1,52/2, 58/11 v
prospech Daňového úradu Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin - Z 2412/10, zápis vykonaný dňa
01.07.2010;vz.52/10
Exekučný príkaz č. EX 489/10 na zriadenie exekučného záložného práva, EÚ Žilina, Mgr.Bernard Janík, na
rodinný dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11 a na pozemky parcely registra
C-KN 52/2, 52/1, 58/11 v prospech oprávneného: JUDr. Veronika Kučavíková, súdny exekútor, Republiky 30, 010
01 Žilina - Z 4416/10, zápis vykonaný dňa 03.12.2010;vz.112/10
Rozhodnutie DÚ č.666/340/96054/10/Lin o zriadení záložného práva na rodinný dom, súp.č. 98, postavený na
pozemkoch parcely registra C KN č. 52/1 a 58/11 a na pozemky parcely registra C KN č . 52/1,52/2, 58/11 v
prospech Daňového úradu Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin - Z 70/11, zápis vykonaný dňa
10.01.2011;vz.2/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie EX 1390/09 /EÚ Martin, JUDr.Jozef Liščák/ na rodinný dom č.s. 98
postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11 a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11
v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Martin - Z 3871/11, zápis vykonaný
dňa 13.10.2011;vz.110/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 789/11 /EÚ Vranov nad
Topľou, JUDr.Štefan Šviderský/ na rodinný dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1,
58/11 a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11 v prospech oprávneného INKASO Pohľadávok,
spol.s.r.o., IČO: 36039039 - Z 4352/11, zápis vykonaný dňa 03.11.2011;vz.124/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie EX 1232/11 /EÚ Žilina, JUDr.Veronika Kučavíková/ zriadením
exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11
a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka
Martin, IČO: 30807484 - Z 4360/11, zápis vykonaný dňa 04.11.2011;vz.126/11
Exekučné záložné právo na základe ex. príkazu EX 1896/11 /EÚ Žilina, JUDr.Veronika Kučavíková/ zriadením
exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11
a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11 - Z 255/12, zápis vykonaný dňa 01.02.2012;vz.13/12
Exekučné záložné právo na základe ex. príkazu EX 162/12 /EÚ Žilina, JUDr.Veronika Kučavíková/ zriadením
exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11
a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11 - Z 1175/12, zápis vykonaný dňa 04.04.2012;vz.45/12
Exekučné záložné právo na základe EX 258/2011 /EÚ Liptovský Mikuláš, JUDr.Katarína Matejovie/ na rodinný
dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11 a na pozemky parcely registra C-KN
52/2, 52/1, 58/11 - Z 1272/12, zápis vykonaný dňa 11.04.2012;vz.49/12
Exekučné záložné právo na základe EX 126/12 /EÚ Liptovský Mikuláš, JUDr.Katarína Matejovie/ na zriadenie
exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 98 postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11
a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11 - Z 2829/12, zápis vykonaný dňa 02.08.2012;vz.100/12
Exekučné záložné právo na základe EX 2234/12 /EÚ Žilina, JUDr.Marián Janec/ na rodinný dom č.s. 98
postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11 a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11
- Z 62/13, zápis vykonaný dňa 09.01.2013;vz.4/13
Daňové záložné právo na základe rozhodnutia DÚ Žilina č.9500501/5/300101/2013/Hom na rodinný dom, súp.č.
98, postavený na parc.č. 52/1 a 58/11 a na pozemky registra C KN parc.č. 52/1 a 58/11 - Z 1022/13, zápis
vykonaný dňa 19.03.2013;vz.25/13
Exekučné záložné právo na základe EX 3517/2012 /EÚ Martin, Mgr. Juraj Gallo / na rodinný dom č.s. 98
postavený na pozemku parcela registra C-KN č. 52/1, 58/11 a na pozemky parcely registra C-KN 52/2, 52/1, 58/11
- Z 3026/14, zápis vykonaný dňa 19.01.2015;vz.26/15
Daňové záložné právo na základe rozhodnutia DÚ Žilina č.9500503/5/5087118/2014/Hom na rodinný dom, súp.č.
98, postavený na parc.č. 52/1 a 58/11 a na pozemky registra C KN parc.č. 52/1 a 58/11 - Z 73/15, zápis vykonaný
dňa 19.01.2015;vz.28/15
Exekučné záložné právo na základe EX 3949/16 /EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. / na
pozemky registra C KN parc.č. 52/1, 52/2, 58/11 a na stavbu rodinný dom so súp.č. 98 na pozemkoch registra C
KN parc.č. 52/1, 52/11 - Z 4929/16, zápis vykonaný dňa 16.11.2016;vz.276/16
Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 710/16 / EÚ Tvrdošín, JUDr.Jaroslav Kabáč ml. /
na pozemky registra C KN parc.č. 52/1, 52/2, 58/11 a na stavbu rodinný dom so súp.č. 98 na pozemkoch registra
C KN parc.č. 52/1, 52/11 - Z 195/17, zápis vykonaný dňa 18.01.2017;vz.13/17
Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 135/17 / EÚ Tvrdošín, JUDr.Jaroslav Kabáč ml. /
na pozemky registra C KN parc.č. 52/1, 52/2, 58/11 a na stavbu rodinný dom so súp.č. 98 na pozemkoch registra
C KN parc.č. 52/1, 52/11 - Z-2055/2017, zápis vykonaný dňa 18.05.2017;vz.125/17

Podľa LV č 159:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy o hypotekárnom úvere č.017/3011/04HU zo
dňa 23.3.2004 na pozemok parc.č.58/1 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava, Štúrova ul. 5,
IČO:31318916 - V 767/2004 - 22/04; - Z 1346/11 - postúpenie pohľadávok na OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.,
1066 Budapest, Mozsár u. 8, ident. číslo 12391763-6499-114-01;vz.54/11;- Z 3517/11 - postúpenie pohľadávok
na OTP Faktoring Slovensko s.r.o., so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008;vz.111/11
Záložné právo č.666/340/56552/07/Lin na pozemok parc.č.58/1, pre Daňový úrad Martin, Jesenského 23, 036 32
Martin - č.Z 1846/2007 - vz 48/07;
Exekučný príkaz č. EX 489/10 na zriadenie exekučného záložného práva, EÚ Žilina, Mgr.Bernard Janík, na
pozemok parcela registra C-KN č. 58/1 v prospech oprávneného: JUDr. Veronika Kučavíková, súdny exekútor,
Republiky 30, 010 01 Žilina - Z 4416/10, zápis vykonaný dňa 03.12.2010;vz.112/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie EX 1390/09 /EÚ Martin, JUDr.Jozef Liščák/ na pozemok parcela registra
C-KN č. 58/1 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Martin - Z 3871/11, zápis
vykonaný dňa 13.10.2011;vz.110/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie EX 1232/11 /EÚ Žilina, JUDr.Veronika Kučavíková/ zriadením
exekučného záložného práva na pozemok parcela registra C-KN č. 58/1 v prospech oprávneného Sociálna
poisťovňa, pobočka Martin, IČO: 30807484 - Z 4360/11, zápis vykonaný dňa 04.11.2011;vz.126/11
Exekučné záložné právo na základe ex. príkazu č.EX 1896/11 /EÚ Žilina, JUDr.Veronika Kučavíková/ zriadením
exekučného záložného práva na pozemok parcela registra C-KN č. 58/1 - Z 255/12, zápis vykonaný dňa
01.02.2012;vz.13/12
Exekučné záložné právo na základe ex. príkazu č.EX 162/2012 /EÚ Žilina, JUDr.Veronika Kučavíková/ zriadením
exekučného záložného práva na pozemok parcela registra C-KN č. 58/1 - Z 1175/12, zápis vykonaný dňa
04.04.2012;vz.45/12
Exekučné záložné právo na základe EX 258/2011 /EÚ Liptovský Mikuláš, JUDr.Katarína Matejovie/ na pozemok
parcela registra C-KN č. 58/1 - Z 1272/12, zápis vykonaný dňa 11.04.2012;vz.49/12
Exekučné záložné právo na základe EX 126/12 /EÚ Liptovský Mikuláš, JUDr.Katarína Matejovie/ na zriadenie
exekučného záložného práva na pozemok parcela registra C-KN č. 58/1 - Z 2829/12, zápis vykonaný dňa
02.08.2012;vz.100/12
Exekučné záložné právo na základe EX 2234/12 /EÚ Žilina, JUDr.Marián Janec/ na pozemok parcela registra CKN
58/1 - Z 62/13, zápis vykonaný dňa 09.01.2013;vz.4/13
Exekučné záložné právo na základe EX 3517/2012 /EÚ Martin, Mgr. Juraj Gallo / na pozemok parcela registra CKN
58/1 - Z 3026/14, zápis vykonaný dňa 19.01.2015;vz.26/15
Exekučné záložné právo na základe EX 3949/16 /EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. / na
pozemok registra C KN parc.č. 58/1 - Z 4929/16, zápis vykonaný dňa 16.11.2016;vz.276/16
Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 710/16 / EÚ Tvrdošín, JUDr.Jaroslav Kabáč ml. /
na pozemok registra C KN parc.č. 58/1 - Z 195/17, zápis vykonaný dňa 18.01.2017;vz.13/17
Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 135/17 / EÚ Tvrdošín, JUDr.Jaroslav Kabáč ml. /
na pozemok registra C KN parc. č. 58/1 - Z-2055/2017, zápis vykonaný dňa 18.05.2017;vz.125/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 170/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 12.07.2018
Všeobecná cena odhadu 21 800 €
K. Najnižšie podanie 21800€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet:0242018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 14.08.2018 o 11:00 2. termín 24.08.2018 o 11:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky: Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava