Dražba nehnuteľností v obci Záhorská Ves v katastrálnom území Záhorská Ves

Katastrálne územie:
Záhorská Ves
Obec:
Záhorská Ves

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 30 200,00 EUR 09.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO210/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 09. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

50

Malacky

Malacky

Záhorská Ves

Záhorská Ves

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

264/1

Zastavané plochy a nádvoria

189

264/2

Zastavané plochy a nádvoria

140

264/3

Zastavané plochy a nádvoria

20

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

398

264/2

10 Rodinný dom

 

264/3

20 Hospodárska budova

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 398, p.č. 264/2, ul. V Zákostolí č. 4, k.ú. Záhorská Ves, okr. Malacky

 

POPIS STAVBY

Ohodnocovaný rodinný dom súp. č. 398 je postavený na pozemku parc. č. 264/2 v okrese Malacky, k.ú. Záhorská Ves. Podľa predložených dokladov bol postavený v roku 1946 a v roku 1976 bola prevedená prístavba, ide o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP - pôvodná časť- 4x izba

prístavba - predsieň, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa spolu s WC a zimná záhrada

 

Konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základových pásoch bez izoláciou proti vlhkosti. Obvodové steny sú murované z plnej pálenej tehly hr. 40cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka, zastrešenie je sedlovou strechou, prístavba rovnou strechou, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu..

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové a aj drevné, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach. Podlahy v celom dome veľkoplošné laminátové. Elektorinšácia svetelná, na vykurovanie sú osadené radiátory v časti prístavby v kuchyni pec. Prístavba - časť zimná záhrada má dve obvodové steny a strop drevený, podlaha z PVC.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
P-282/16: Upovedomenie o začatí exekúcie EX 1395/14-36 zo dňa 26.05.2016 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 - Exekútorský úrad Bratislava, Štefana Rosívala 2, P.O.BOX 14, 841 06 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura. - 212/16

P-373/2017: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 formou dobrovoľnej dražby. - 415/17

P-107/2018: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PSO210/17 v prospech dražobníka Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 684 618. - 110/18

ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 5017140942 zo dňa 16.11.2011 na nehnuteľnosti pozemok parc.č. 264/1, 264/2, 264/3 a rodinný dom sč. 398 na parc.č. 264/2, hospodárska budova bez sč. na parc.č. 264/3 v zmysle Záložnej zmluvy V-4602/11, právopl. 12.01.2012. - 15/12
Z-3013/13: Exekučný príkaz EX 431/12 zo dňa 16.07.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
- Exekútorský úrad Bratislava II, Letná 5, 831 03 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Branislav Plško. - 149/13
Z-6107/14: Exekučný príkaz EX 3044/2014-18 zo dňa 18.12.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831 - Exekútorský úrad Bratislava, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár. - 40/15
Z-3198/16: Exekučný príkaz EX 1395/14-38 zo dňa 16.06.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 - Exekútorský úrad Bratislava, Štefana Rosívala 2, P.O.BOX 14, 841 06 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura. - 246/16

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 7/2018 zo dňa 17.01.2018, Jančovičová Dagmar Ing., VŠH: 30 200,00 EUR
K. Najnižšie podanie 30 200,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 8 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 21017 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 08.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: V zákostolí 398/4, 900 65 Záhorská Ves.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava