Dražba nehnuteľností v obci Záhorská Ves v katastrálnom území Záhorská Ves

Katastrálne územie:
Záhorská Ves
Obec:
Záhorská Ves

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO210/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 09. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

50

Malacky

Malacky

Záhorská Ves

Záhorská Ves

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

264/1

Zastavané plochy a nádvoria

189

264/2

Zastavané plochy a nádvoria

140

264/3

Zastavané plochy a nádvoria

20

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

398

264/2

10 Rodinný dom

 

264/3

20 Hospodárska budova

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 398, p.č. 264/2, ul. V Zákostolí č. 4, k.ú. Záhorská Ves, okr. Malacky

 

POPIS STAVBY

Ohodnocovaný rodinný dom súp. č. 398 je postavený na pozemku parc. č. 264/2 v okrese Malacky, k.ú. Záhorská Ves. Podľa predložených dokladov bol postavený v roku 1946 a v roku 1976 bola prevedená prístavba, ide o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie.

Dispozičné riešenie:

1.NP - pôvodná časť- 4x izba

prístavba - predsieň, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa spolu s WC a zimná záhrada

Konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základových pásoch bez izoláciou proti vlhkosti. Obvodové steny sú murované z plnej pálenej tehly hr. 40cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka, zastrešenie je sedlovou strechou, prístavba rovnou strechou, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu..

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové a aj drevné, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach. Podlahy v celom dome veľkoplošné laminátové. Elektorinšácia svetelná, na vykurovanie sú osadené radiátory v časti prístavby v kuchyni pec. Prístavba - časť zimná záhrada má dve obvodové steny a strop drevený, podlaha z PVC.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
P-282/16: Upovedomenie o začatí exekúcie EX 1395/14-36 zo dňa 26.05.2016 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 - Exekútorský úrad Bratislava, Štefana Rosívala 2, P.O.BOX 14, 841 06 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura. - 212/16
P-373/2017: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 formou dobrovoľnej dražby. - 415/17
P-107/2018: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PSO210/17 v prospech dražobníka Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 684 618. - 110/18
P-198/2018: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO210/17 v prospech dražobníka Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 684 618. - 154/18

ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 5017140942 zo dňa 16.11.2011 na nehnuteľnosti pozemok parc.č. 264/1, 264/2, 264/3 a rodinný dom sč. 398 na parc.č. 264/2, hospodárska budova bez sč. na parc.č. 264/3 v zmysle Záložnej zmluvy V-4602/11, právopl. 12.01.2012. - 15/12
Z-3013/13: Exekučný príkaz EX 431/12 zo dňa 16.07.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
- Exekútorský úrad Bratislava II, Letná 5, 831 03 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Branislav Plško. - 149/13
Z-6107/14: Exekučný príkaz EX 3044/2014-18 zo dňa 18.12.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831 - Exekútorský úrad Bratislava, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár. - 40/15

Z-3198/16: Exekučný príkaz EX 1395/14-38 zo dňa 16.06.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 - Exekútorský úrad Bratislava, Štefana Rosívala 2, P.O.BOX 14, 841 06 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura. - 246/16

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 32.800,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č.7/2018 zo dňa 17.01.2018, Jančovičová Dagmar Ing., VŠH: 30 200,00 EUR