Dražba nehnuteľností v obci Závadka nad Hronom v katastrálnom území Závadka nad Hronom

Katastrálne územie:
Závadka nad Hronom
Obec:
Závadka nad Hronom

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 22.06.2018 Stiahnuť
MIONEX, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 04/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MIONEX, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko kpt. Jaroša1197411 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva kpt. Jaroša
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97411
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 10423/S
IV. IČO/ dátum narodenia 36637726
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Daniely Vozárovej na adrese Kuzmányho 19, Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 22. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby
 • 2-izb. byt, č. 8, 1.p., vchod 20, súp. č. 572, nachádzajúci sa na ulici Rázusova, Závadka nad Hronom , v podiele 1/1
 • Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu v podiele 5742/75758
 • Podiel k pozemku pod bytovým domom:

 parcela CKN č. 1116/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 182m2,

 parcela CKN č. 1116/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 192m2,

 v podiele 5742/75758

 • zapísané na  LV č. 3222 pre  obec Závadka nad Hronom, katastrálne  územie Závadka nad Hronom, OÚ Brezno odbor katastrálny
H. Opis predmetu dražby
 • Byt sa nachádza v radovom murovanom bytovom dome č.súp. 572 v k.ú. Závadka nad Hronom, ktorý má celkom 1+3 podlažia, 2 vchody, vo vchode 20 je celkom 6 bytov, dom je murovaný z plných pálených tehál, strecha je valbová, krytina plechová, objekt je zdevastovaný, bez vykonávanej údržby, nemá ústredné vykurovanie, nemá výťahy. Hodnotený byt je v krajnej sekcii na prvom nadzemnom podlaží, je prevažne v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, čiastočnou zmenou je len výmena dvoch okien za plastové a výmena podlahy v kúpeľni za keramické dlažby, byt je nižšieho štandardu, nemé ústredné vykurovanie. Dispozične byt pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, malý balkón a pivnica                          v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkóna, je 57,42 m2. V kúpeľni je len smaltovaná vaňa, WC a kúpeľňové kachle na tuhé palivo na ohrev vody, umývadlo sa nenachádza, steny sú s keramickými obkladmi, v kuchyni je rohová linka na báze dreva s nerezovým drezom, obyčajnou batériou len na studenú vodu, plynovým sporákom na propán-butánovú bombu, sporákom na tuhé palivo. Dve okná sú plastové, jedno okno s balkónovými dverami drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, byt je vykurovaný len pecou na tuhé palivo umiestnenou v obývacej izbe.  
 • S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5742/75758. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.
 • Podľa zistení pri miestnom šetrení bol dom postavený cca v roku 1958, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav stanovená životnosť nehnuteľnosti je na 90 rokov.
 • Byt je v stave spôsobilom na užívanie, o čom svedčí vypracovaný znalecký posudok. V súčasnej dobe byt užíva Langer Patrik s manželkou Langerovou Martinou.  
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Na predmete dražby viazne zákonné záložné právo v zmysle § 15 zák. č. 182/93 Z.z. v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Rázusova 572/20, Závadka nad Hronom.
• Na predmete dražby viazne záložné právo v prospech TORY INVEST, s.r.o., Štúrova 9, Brezno.
• Na predmete dražby viazne exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Štefan Šviderský, Vranov nad Topľov, č. Ex: 1843/10.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 4.610,-€
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Milan Ondráš
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva kpt. Jaroša
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97411
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.09.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby • Cena predmetu dražby stanovená Ing. Štefanom Pastierovičom – súdnym znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie - pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností, je vo výške 2.110,00 €.