Dražba nehnuteľností v obci Zeleneč v katastrálnom území Zeleneč

Katastrálne územie:
Zeleneč
Obec:
Zeleneč

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 20/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1454

Trnava

Zeleneč

Trnava

Zeleneč

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1001/14

Zastavané plochy a nádvoria

73

1001/24

Zastavané plochy a nádvoria

91

1001/25

Zastavané plochy a nádvoria

14

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

190

1001/14

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) s obytným priestorom v prednej časti krovu od ulice zastrešenej sedlovým krovom situovanú na pozemkovej parcele č.1001/14,ktorá začala byť užívaná na základe potvrdenia Obce Zeleneč v roku 1965,t.j.vek – 53 rokov. V roku 2009 bolo k pravej bočnej časti domu realizovaná prístavba vstupnej predsiene,vnútorná rekonštrukcia domu i nové zastrešenie jeho zadnej časti novým pultovým krovom.

Rodinný dom s.č.190 by mal obsahovať podľa jeho predloženého pôdorysu zo  Znaleckého posudku č.177/2016 nasledovné miestnosti a priestory :

a/Prízemie /I.NP/ - dve izby,kuchyňu,kúpeľňu+WC,chodbu a predsieň.

b/Podkrovie /II.NP/- jeden obytný priestor (izbu).

Technické riešenie podľa znaleckého posudku č. 177/2016, ktorý vypracoval Ing. Anton Fuzák:

Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; 2. NP - s rovným podhľadom kovové. Schodisko - 1. NP - mäkké drevo bez podstupníc. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1.NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s eltrickou rúrou alebo varná jednotka; 1.NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové s ovládaním uzáveru sifónu alebo odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom, podložkou pre krájanie a pod.; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľní - 1.NP - umývadlo, samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou. Záchod splachovací bez umývadla.

Vykurovanie - ústredné na 1.NP a 2.NP - teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi - oceľové vykurovacie panely, zdroj vykurovania na 1. NP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody na 1. NP z pozinkovanéh potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody na 1. NP je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný sústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - na 1. NP a 2.NP je svetelná, eletrický rozvádzač na 1. NP s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - na 1. NP je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) s obytným priestorom v prednej časti krovu od ulice zastrešenej sedlovým krovom situovanú na pozemkovej parcele č.1001/14,ktorá začala byť užívaná na základe potvrdenia Obce Zeleneč v roku 1965,t.j.vek – 53 rokov. V roku 2009 bolo k pravej bočnej časti domu realizovaná prístavba vstupnej predsiene,vnútorná rekonštrukcia domu i nové zastrešenie jeho zadnej časti novým pultovým krovom.

Rodinný dom s.č.190 by mal obsahovať podľa jeho predloženého pôdorysu zo  Znaleckého posudku č.177/2016 nasledovné miestnosti a priestory :

a/Prízemie /I.NP/ - dve izby,kuchyňu,kúpeľňu+WC,chodbu a predsieň.

b/Podkrovie /II.NP/- jeden obytný priestor (izbu).

Technické riešenie podľa znaleckého posudku č. 177/2016, ktorý vypracoval Ing. Anton Fuzák:

Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; 2. NP - s rovným podhľadom kovové. Schodisko - 1. NP - mäkké drevo bez podstupníc. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1.NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s eltrickou rúrou alebo varná jednotka; 1.NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové s ovládaním uzáveru sifónu alebo odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom, podložkou pre krájanie a pod.; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľní - 1.NP - umývadlo, samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou. Záchod splachovací bez umývadla.

Vykurovanie - ústredné na 1.NP a 2.NP - teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi - oceľové vykurovacie panely, zdroj vykurovania na 1. NP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody na 1. NP z pozinkovanéh potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody na 1. NP je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný sústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - na 1. NP a 2.NP je svetelná, eletrický rozvádzač na 1. NP s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - na 1. NP je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- ZÁLOŽNÉ PRÁVO: na parcely registra C č. 1001/14, 1001/24, 1001/25, stavbu rodinný dom s.č.190 na parcele č. 1001/14 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, V 5228/2016 - Záložná zmluva k nehnuteľnostiam, vklad povolený dňa 11.8.2016 - 373/16

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 26 100,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 34/2018
Meno znalca: Ing. Gustáv Hodúl
Dátum vyhotovenia: 02.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 29 000,00 €