Dražba nehnuteľností v obci Želiezovce v katastrálnom území Mikula

Katastrálne územie:
Mikula
Obec:
Želiezovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 135a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 20. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

971

Levice

Mikula

Levice

Želiezovce

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

358/1

Zastavané plochy a nádvoria

831

358/2

Zastavané plochy a nádvoria

169

358/3

Zastavané plochy a nádvoria

91

360

Záhrady

1903

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

6

358/2

Rodinný dom

 

358/3

Iná budova

H. Opis predmetu dražby

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 358/2 v kat. ú. Mikula medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, valbovou strechou.

Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Čiastočná rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 2008-2010 - výmena zariaďovacích predmetov kúpeľne a nášľapnej vrstvy podlahy v tejto miestnosti, vnútorné vedenia elektriny, vody a kanalizácie, výplne otvorov a kontaktné zateplenie. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z komory. 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,80 m, bez zvislej hydroizolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z opracovaného kamenného muriva hr. 0,50 m, ako aj klenba je kamenná. Schody majú drevenú nosnú konštrukciu, mäkké drevo bez podstupníc. Podlaha je z dusanej zeminy. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, chodby, kuchyne, kúpeľne so záchodom. 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy prevážne bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z nepálených hlinených tehál v prevažujúcej hrúbke 0,55 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Valbová strecha je pokrytá pálenou krytinou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (úplné strechy). Ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú vápenné-štukové na dvoch priečeliach na celej ploche, na ďalších dvoch na báze umelých látok nad 1/2 do 2/3, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy z haklíkov. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú nové prevážne drevené s izolačným dvojsklom. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne s povrchom z cementového poteru (nášľapná vrstva textilná neprilepená), pričom v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne, plynovými kachlami v počte 5 kusov. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod nie je vyhotovený. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody nebol osadený. Vybavenie kuchyne pozostáva : odsávač par. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 1 kus. Záchod je splachovací (umiestnený v kúpeľni). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 358/2 v kat. ú. Mikula medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, valbovou strechou.

Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Čiastočná rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 2008-2010 - výmena zariaďovacích predmetov kúpeľne a nášľapnej vrstvy podlahy v tejto miestnosti, vnútorné vedenia elektriny, vody a kanalizácie, výplne otvorov a kontaktné zateplenie. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z komory. 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,80 m, bez zvislej hydroizolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z opracovaného kamenného muriva hr. 0,50 m, ako aj klenba je kamenná. Schody majú drevenú nosnú konštrukciu, mäkké drevo bez podstupníc. Podlaha je z dusanej zeminy. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, chodby, kuchyne, kúpeľne so záchodom. 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy prevážne bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z nepálených hlinených tehál v prevažujúcej hrúbke 0,55 m, deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-cementové. Stropná konštrukcia podlažia je drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Valbová strecha je pokrytá pálenou krytinou jednodrážkovou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu (úplné strechy). Ostatné klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú vápenné-štukové na dvoch priečeliach na celej ploche, na ďalších dvoch na báze umelých látok nad 1/2 do 2/3, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy z haklíkov. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené a osadené do oceľových zárubní; okná sú nové prevážne drevené s izolačným dvojsklom. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne s povrchom z cementového poteru (nášľapná vrstva textilná neprilepená), pričom v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne, plynovými kachlami v počte 5 kusov. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Bleskozvod nie je vyhotovený. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody nebol osadený. Vybavenie kuchyne pozostáva : odsávač par. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 1 kus. Záchod je splachovací (umiestnený v kúpeľni). Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-3571/2008 - záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava, IČO: 00151653 zo zmluvy zo dňa 27.6.2008 na pozemky parcel.č. 358/1, 358/2, 358/3, 360 a stavbu rodinného domu na parcele č. 358/2 - sč.6, stavbu hospodárskej budovy na parcele č. 358/3.-v.z.62/08
- Z-3985/14 zo dňa 2.7.2014, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného právaExekútorský úrad Vráble, súdny exekútor JUDr.Anetta Demešová, č.EX 1992/14 zo dňa 24.6.2014, podľa § 168 ods.1 písm.b/ zákona NR SR č.233/1995 Z.z., na parc. reg.Cč.358/1, 358/2, 358/3, 360 a stavbu rodinného domu na parcele č. 358/2 - sč.6, stavbu hospodárskej budovy na parcele č. 358/3 vo vlastníctve povinného Richard Lichtner r.Lichtner, nar.24.5.1972 v podiele 1/1, vz.127/14.
- Z-7376/2014 zo dňa 1.12.2014 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1931/2014 zo dňa 21.11.2014, EÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor, podľa § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Richard Lichtner r. Lichtner (nar. 24.5.1972), IČO: 40 316 360 na parcely registra C-KN č. 358/1, 358/2, 358/3, 360 a stavby: rodinný dom súp.č. 6 na p.č. 358/2, hospodárska budova na p.č. 358/3 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz. 223/14
- Z-463/2015 zo dňa 22.1.2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2919/2014 zo dňa 15.1.2015, EÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor, podľa § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Richard Lichtner r. Lichtner (nar. 24.5.1972), IČO: 40 316 360, na parcely registra C-KN č. 358/1, 358/2, 358/3, 360 a stavby rodinný dom súp.č. 6 na p.č. 358/2, hospodárska budova na p.č. 358/3 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz. 25/15
- Z-4388/2015 zo dňa 8.7.2015 - Exekučný príkaz Exekútorského úradu o Vrábľoch, súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1492/15-25 zo dňa 2.7.2015 podľa ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č.233/1995 Z.z. vo vlastníctve povinného Lichtner Richard r.Lichtner nar. 24.5.1972 na parc.č. 358/1, 358/2, 358/3, 360, rodinný dom-sč.6 na parc.č.358/2, hospodárska budova na parc.č.358/3, -vz.125/2015.
- Z-4389/15 zo dňa 8.7.2015, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného právaExekútorský úrad Vráble, súdny exekútor JUDr.Anetta Demešová, č.EX 3205/15 zo dňa 2.7.2015, podľa § 168 ods.1 písm.b/ zákona NR SR č.233/1995 Z.z., na parc. reg.C č.358/1, 358/2, 358/3, 360, stavbu rodinného domu na parcele č. 358/2 - sč.6, stavbu hospodárskej budovy na parcele č. 358/3 vo vlastníctve povinného Richard Lichtner r.Lichtner, nar.24.5.1972 v podiele 1/1, vz.126/15, vz.161/15.
- Z-775/2016 zo dňa 11.2.2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, č. EX 759/2014 zo dňa 29.1.2016 podľa § 168 zákona NR SR 233/1995 Z.z., pre povinného Richard Lichtner nar. 24.5.1972, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, IČO 40316360, na pozemky registra C-KN 358/1, 358/2, 358/3, 360, stavby: sč. 6 - rodinný dom na p.č. 358/2, na p.č. 358/3 - hospodárska budova, vo vlastníctve Lichtner Richard r. Lichtner nar. 24.5.1972 v podiele 1/1. - vz. 25/2016
- Z-782/16 zo dňa 11.2.2016, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného právaExekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr.Václav Kuna, č.EX 2545/2012 zo dňa 29.1.2016, podľa § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874 na pozemky registra C-KN 358/1, 358/2, 358/3, 360, stavby: sč. 6 - rodinný dom na p.č. 358/2, na p.č. 358/3 - hospodárska budova, vo vlastníctve povinného Lichtner Richard r. Lichtner nar. 24.5.1972 v podiele 1/1. - vz.
26/16.
- Z-783/2016 zo dňa 11.2.2016 - Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Nitre, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1825/2013-6 DU zo dňa 29.1.2016 podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z.,v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Levice IČO: 35937874 vo vlastníctve povinného Lichtner Richard r.Lichtner nar. 24.5.1972 na parc.č. 358/1, 358/2, 358/3, 360, rodinný dom-sč.6 na parc.č.358/2, hospodárska budova na parc.č.358/3,- vz.27/2016.
- Z-1023/2016 zo dňa 22.2.2016 - Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Nitre, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2505/2015-6 PK zo dňa 12.2.2016 podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z.,v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. pobočka Levice, IČO: 35937874 vo vlastníctve povinného Lichtner Richard r.Lichtner nar. 24.5.1972 na parc.č. 358/1, 358/2, 358/3, 360, rodinný dom-sč.6 na parc.č.358/2, hospodárska budova na parc.č.358/3, -vz. 31/2016.
- Z-109/2017 zo dňa 5.1.2017-Rozhodnutie o určení záložného práva pre Mesto Želiezovce č.j. 15436/2016 právoplatné dňa 13.12.2016 v zmysle § 81 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov k nehnuteľnostiam daňového dlžníka Lichtner Richard r.Lichtner nar. 24.5.1972 na parc.č.358/1, 358/2, 358/3, 360, rodinný dom-sč.6 na parc.č.358/2, hospodárska budova na parc.č.358/3, -vz.28/2017
- Z-2258/2017 zo dňa 5.4.2017 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, č. EX 2374/2016 zo dňa 30.3.2017 podľa § 168 zákona NR SR 233/1995 Z.z., pre povinného Lichtner Richard nar. 24.5.1972 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35937874 na pozemky registra C KN č. 358/1, 358/2, 358/3, 360, stavby: sč. 6 - rod. dom na p.č. 358/2, stavba bez súpisného čísla - hospodárska budova na p.č. 358/3 v podiele 1/1. - vz.48/2017

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 37 125,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 187/2017
Meno znalca: Ing. Imrich Mészáros
Dátum vyhotovenia: 07.12.2017
Všeobecná cena odhadu: 49 500,00 €