Dražba nehnuteľností v obci Želovce v katastrálnom území Želovce

Katastrálne územie:
Želovce
Obec:
Želovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 45.225,00 € 21.08.2018 Stiahnuť
Finlegal services s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo S 80/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova481109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, T. G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 21. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom, zapísané na liste vlastníctva:

 

  • č. 385, katastrálne územie Želovce, obec: Želovce, okres: Veľký Krtíš, v celosti, ako:

 

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera /m²/

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

1640/5

24

Zastavané plochy a nádvoria

 

2

 

1640/7

303

Zastavané plochy a nádvoria

 

2

 

1640/8

13

Zastavané plochy a nádvoria

 

2

 

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby

Popis stavby

536

1641/3

20

 

lesovňa

538

1645/2

20

skladovacia hala krmiva

660

1640/5

20

hospodárska budova

661

1643/3

20

hospodárska budova

Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia stavby 536,538 a 661 sú evidované na LV. č. 1181.

H. Opis predmetu dražby

 

Skladovacia hala krmiva

Jedná sa o jednopodlažnú budovu s jedným nadzemným podlažím obdĺžnikového pôdorysného tvaru, založenú na betónových základových pásoch s betónovou doskou s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí ľahká oceľová konštrukcia s obvodovým plášťom z panelov na báze plastu a plechu s tepelnou izoláciou. Strešná konštrukcia sedlového tvaru vytvorená z oceľových ľahkých väzníkov pokrytá trapézovým plechom, vybavená klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu a bleskozvodom. Strop zavesený na spodnej pásnici oceľových väzníkov zateplený. Okná a dvere plastové s izolačným dvojsklom. Podlahu tvorí cementový poter. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa s automatickým istením. Rozvod vody z plastového potrubia k napájačkám. Budova je rozdelená deliacimi konštrukciami na báze plastov s tepelnou izoláciou na 8 samostatných miestností so samostatnými vchodmi a jedna miestnosť technická. Budova je vybavená technológiou na ohrev vajec pred liahnutím, napájaním a kŕmením.

 

Lesovňa

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z tehál (plná,metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; 2. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - lepenkové lepenkový šindel; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením.

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s otvoreným ohniskom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

 

 

Hospodárska budova s. č. 661

Technický stav budovy zodpovedá jej veku preto bude stanovený lineárnou metódou.

Dispozícia: kuchynka, šatne so sociálno hygienickým zázemím - sprcha a wc, 2 x viac účelový sklad

Jedná sa o jednopodlažnú murovanú budovu s jedným nadzemným podlažím založenú na betońových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, pôdorysného tvaru L. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo v skladobnej hrúbky do 30 cm. Strešná konštrukcia drevený sedlový krov pokrytý lepenkovým šindľom s klampiarskymi konštrukciami s pozinkovaného plechu. Strop drevený trámový s rovným podhľadom. Vonkajšia úprava povrchov stien brizolit, vnútorná hladká omietka. Okná drevené dvojité, dvere plné hladké. Deliace konštrukcie murované z tehál. Rozvody vody studenej aj teplej z ppr potrubia, zdroj teplej vody elektrický bojler. Kanalizácia z pvc potrubia napojená na žumpu. Elektroinštalácia svetelná  s automatickým istením. Kuchynka vybavená elektrickým sporákom, kúpeľňa vybavená sprchovým kútom, umývadlom a wc misou.

 

Hospodárska budova s. č. 660

Základy sú betónové, podmurovka je betónová. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Schodisko - pieskovec, cementový poter. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).

- Úpravy vonkajších povrchov - brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité rámové (von a dnu otváravé)

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavby

Skladovacia hala krmiva súp. č. 538 situovaná na parc. č. 1645/2 v stredovej časti areálu na chov bažantov, mimo zastavaného územia obce Želovce. Podľa potvrdenia Obce Želovce hala bola postavená v roku 2010. Využívala sa na chov drobnej pernatej zveri - bažantov.

Hospodárska budova s. č. 661 situovaná na parc. č. 1643/3 v stredovej časti areálu na chov drobnej pernatej zveri - bažantov. Podľa potvrdenia Obce Želovce bola postavená v roku 1987, využívala sa ako technické a sociálno - hygienické zázemie pre pracovníkov. 

Hospodárska budova s. č. 660 je situovaná na pozemku parc. č. 1640/5. Dispozičné riešenie: jednopodlažná drobná stavba postavená v roku 1960 - 2 x skladový priestor

Lesovňa súp. č. 536  spĺňa podmienky § 43 b,  Zákona č. 50/1976  Zb. ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Lesovňa súp. č. 536 je situovaná na parcele č. 1641/3 mimo zastavaného územia  obce Želovce, katastrálne územie Želovce, okres Veľký Krtíš. Podľa potvrdenia Obce Želovce bola daná do užívania v roku 1960 ako horáreň. V roku 1987 bola zhotovená rekonštrukcia interiéru lesovne, vrátane výmeny strešnej krytiny za lepenkový šindeľ .Dispozičné riešenie: Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvomi nadzemnými podlažiami, pôdorysného tvaru štvorec. Podzemné podlažie je situované vedľa hlavnej stavby ale konštrukčne je prepojené schodiskom.

Dispozícia I. p.p. – kotolňa. Dispozícia I. n.p. - 2 x izba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, komora a chodba. Dispozícia II. n.p. - 2 x izba, schodisko

 

Rok výstavby nehnuteľností

Podľa potvrdenia Obce Želovce: skladovacia hala krmiva bola postavená v roku 2010, hospodárska budova s. č. 661 v roku 1987, lesovňa bola daná do užívania v roku 1960 ako horáreň a hospodárska budova s. č. 660 bola postavená v roku 1960.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy sú zapísané nasledujúce práva v prospech 3. osôb:

• Dňa 13.11.2012 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 27/12 - 7 v zmysle listiny zo dňa 11.10.2012 - Z 2430/12 (JUDr. Šteinerová, Nové Mesto nad Váhom) – VZ 196/12
• Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným v LV v zmysle listiny č. 9101504/5/4061268/2013/Han zo dňa 5.9.2013 - Z 2642/13 - VZ 194/13
• Záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava zriadené Rozhodnutím č. 9101504/5/4061172/2013/Han zo dňa 05.09.2013 - Z 2652/13 - vz 197/13
• Dňa 1.10.2015 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX2781/15 v zmysle listiny zo dňa 28.9.2015 - Z 2183/15 - 134/2015 /JUDr. Peter Stano, Trnava /
• Dňa 21.1.2016 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX610/2015 zo dňa 13.01.2016 - Z 150/16 - vz 8/16 (Exú Trnava, JUDr. Lucia Baničová)
• Dňa 16.3.2016 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX4445/2014 v zmysle listiny zo dňa 11.3.2016 (parc. reg.CKN č.1640/5,1640/7,1640/8, č.s.536 na CKN p.č.1641/3) - Z611/16 - (Mgr. Cipár, súd. exek. Bratislava) - 36/16
• Dňa 17.5.2017 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva nanehnuteľnosť č.EX 218/2016 v zmysle listiny zo dňa 11.5.2017 - Z 1112/2017 (JUDr. Bango, súd. exek., Trnava) - 67/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Neúspešná
K. Najnižšie podanie 45.225,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marek Perdík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sobôtka
b) Orientačné/súpisné číslo 93
c) Názov obce Rimavská Sobota d) PSČ 97901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 25.04.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby 60.300,00 €