Dražba nehnuteľností v obci Žiar nad Hronom v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 32 130,- EUR 20.08.2018 Stiahnuť
SAN & DRUM INVEST s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD – 11/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko SAN & DRUM INVEST s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Dunajská 481108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dunajská
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 47660457
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko TELERVIS PLUS, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Staré Grunty
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 84104
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 35717769
C. Miesto konania dražby Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod. pozn., účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je


 

byt č. 7, ktorý sa nachádza na 3.p bytového domu, vchod 18, súpisné číslo 395, postavený na pozemku CKN parc. č. 672, k.ú. Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, okres: Žiar nad Hronom

zapísaný na liste vlastníctva č. 1289, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, a to v spoluvlastníckom podiele 1/1

- Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6403/149376

zapísaný na liste vlastníctva č. 1289, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, k.ú. Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, okres: Žiar nad Hronom

- spoluvlastnícky podiel na pozemku CKN parc. č. 672, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 540 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1289, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, k.ú. Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, okres: Žiar nad Hronom


 

 

Predmet sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 7 v byt. dome č. 395, k.ú. Žiar nad Hronom

POPIS

Pre opis a výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti som vychádzal z dostupných podkladov ako boli:

- list vlastníctva č.1289

- kópia katastrálnej mapy

- odborné posúdenie č.3/2016

-obhliadka exteriéru nehnuteľnosti

Podľa odborného posúdenia č.3/2016 je rodinný dom opísaný takto:

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, pivnica), sa nachádza na 3.poschodí bytového domu súpisného čísla 395 na parc.č.672, v Žiari nad Hronom, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 6403/149376. Bytový dom je murovaný, má suterén a 4.nadzemné obytné podlažia. Strecha je valbová, krytinu tvorí škridla, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí, vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké, schody sú sterazovýminástupnicami, podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dláždenú, výťah nie je osadený, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na drevených vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: sklad, práčovňa, kočikáreň, sušiareň, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1955, základná životnosť 100 rokov.


 

Byt bol rekonštruovaný, nové sú okná plastové okná s vnútornými žalúziami, podlahy, kúpeľňa, kuchyňa, inžinierske siete. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné, okná plastové, podlahy obytných priestorov laminátové parkety, ostatné podlahy keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je vaňa a umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové. Záchod je splachovací. Jadro je murované. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie ústredné radiátory panelové, príprava teplej centrálna meraná. V byte je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom veku a údržbe.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka
P-137/2018 - poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 22.5.2018 pre záložné veriteľa TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO 35 717 769, ktorý realizuje záložné právo predajom bytu č. 7 na 3.p., vo vchode č.18 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.395 a pozemku CKN parc.č. 672 o veľkosti 6403/149376 na dobrovoľnej dražbe podľa zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách - pol.748/18
ČASŤ C: ŤARCHY
-Záložné právo k bytu č.7 podľa §15 zákona č.182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov: Bytové spoločenstvo domu č.s.395. V 2447/15
- záložné právo v prospech TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO 35 717 769 na základe zmluvy uzatvorenej dňa 23.11.2015 na byt č.7 na 3.p.,vchod č.18 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.395 a pozemku CKN parc.č.672 o veľkosti 6403/149376 - pol.2080/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval
Ing. Peter Villant, Agátová 539/4, 962 71 Dudince
Číslo znaleckého posudku 82/2018
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 35 700,- €
Slovom: Tridsaťpäťtisícsedemsto Eur
K. Najnižšie podanie 32 130,- EUR
L. Minimálne prihodenie 200,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 6000,-EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka SK9511000000002940050752, vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom platby: 112018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške  dražobnej zábezpeky, originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude  pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej  záruky. 4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku  úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky 1. Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným  prevodom na účet účastníka dražby. 2. V hotovosti proti potvrdeniu o vrátení sumy zloženej  dražobnej zábezpeky v prípade, ak bola dražobná zábezpeka  zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka. 3. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej  zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,  ak bola dražobná zábezpeka zložená do notárskej úschovy. 4. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej  vystavenie bankovej záruky, ak bola dražobná zábezpeka  zložená vo forme bankovej záruky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v dražobníka
alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK9511000000002940050752, vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom platby: 112018 a to do 15 dní od dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 24.07.2018 termín 11:30 hod. 2. 06.08.2018 termín 11:30 hod.
Miesto obhliadky V mieste nehnuteľnosti. Komenského 395/18, 965 01 Žiar nad Hronom
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903/786 868, 02/33522406 Po- Pi, 09:00-16:00 V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho  alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník 
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo 
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa 
k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,  predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní 
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci 
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať 
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. 3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci 
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Dagmar
c) priezvisko Hudecová
d) sídlo Dunajská 8, 81108 Bratislava