Dražba nehnuteľností v obci Žiar nad Hronom v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 25.000,00 € 06.09.2018 Stiahnuť
GEOLAND s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD201802
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GEOLAND s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko SNP96/60096501 Žiar nad Hronom
a) Názov ulice/verejného priestranstva SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 96/600
c) Názov obce Žiar nad Hronom d) PSČ 96501
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 1035/S
IV. IČO/ dátum narodenia 31580742
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bytové spoločenstvo domu č. 330
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Ul. Dukelských hrdinov
b) Orientačné/súpisné číslo 2/330
c) Názov obce Žiar nad Hronom d) PSČ 96501
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 37823353
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,č.dverí 2, 965 01 Žiar nad Hronom
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11,30 hod.
F. Kolo dražby Prvé.
G. Predmet dražby

Súbor nehnuteľností vedených  na LV  č. 2874 vedenom pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom,  Okres Žiar nad Hronom, ako

Byt.č.:

nadz.podlažie:

v bytovom dome  súp.č.:

na ulici:

číslo vchodu:

         7

 prízemie

          330

Dukelských hrdinov

       4

v meste/obci:

mestskej časti:

okrese:

Katastrálnom území:

v  podiele:

Žiar nad Hronom

 

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

      1/1

a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu  vo veľkosti:

 

 5670/106224

       ako aj

 parc. č.: C-KN      

druh pozemku:       

o výmere:           

v podiele:        

     404

Zastavané plochy a nádvoria

     487 m2

    5670/106224

 

H. Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne okresného mesta Žiar nad Hronom na jeho okraji.

Nehnuteľnosť tvorí byt č.7 v obytnom dome súp.č. 330 na parcele č.404.

 Byt je I. kategórie, t.j. byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom. Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa a splachovací záchod. Byt je dvojizbový s kuchyňou, predsieňou, kúpeľňou a WC.  K bytu patria aj dve pivnice nachádzajúce sa v suteréne obytného domu. Byt je situovaný na prízemí obytného domu.  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1954 a v roku 2014 bol kompletne zrekonštruovaný. Je nová strešná krytina, klampiarske konštrukcie, nové plastové okná aj v spoločných priestoroch, nové vstupné dvere, rekonštrukcia vykurovania, obytný dom je zateplený. 

Byt je v pôvodnom stave bez vykonanej rekonštrukcie.  V byte je rozvod elektro, vody, kanalizácie a kúrenia. Kúpeľňové jadro je pôvodné, murované. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a splachovacie WC. V kuchyni je osadená kuchynská linka s plechovým drezom  a plynový sporák. Interiérové dvere sú hladké, plné alebo zasklené, okná sú plastové so žalúziami. Vnútorné omietky  sú hladké , keramické obklady stien sú v kúpeľni, pri sporáku a dreze, podlahy sú parketové v obytných miestnostiach, ostatné sú keramické a s povrchom PVC. Vykurovanie je ústredné cez rebrové radiátory s lokálnymi meračmi tepla.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výmer

Podlahová plocha (m2)

Izba A

15,22

Izba B

13,44

Kuchyňa

13,96

Predsieň

  3,38

Kúpeľňa + WC

  4,86

Výmera bytu bez pivnice

50,86

Pivnica

5,84

Vypočítaná podlahová plocha

56,70

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt je v pôvodnom stave t.č. neužívaný .

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmetnom liste vlastníctva je zapísané :
C Ťarchy:
-Záložné právo k bytu č.7 podľa Zák.č.182/93 Z.z.v prospech : Bytové spoločenstvo domu č.330, Žiar nad Hronom ;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 31/2018 z 02.06.2018
Meno znalca: Ing. Miriam Hriňová
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 22 700,00 EUR

K. Najnižšie podanie 25.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 300,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú. 5321982001 / 5600, IBAN: SK22 5600 0000 0053 2198 2001, variabilný symbol : 201802, dražobná zábezpeka sa považuje za zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na účet dražobníka
2. hotovosťou, do pokladne dražobníka
3. formou bankovej záruky
4. notárskou úschovou
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, ak bola do otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka; 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky; 3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky; 4. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Po skončení dražby bez zbytočného odkladu.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka, alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú. 5321982001 / 5600, IBAN : SK22 5600 0000 0053 2198 2001 s variabilným symbolom : 201802, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 16. 08. 2018 o 13,00 hod. 22. 08. 2018 o 14,00 hod.
Miesto obhliadky Na mieste predmetu dražby - Ul.Dukelských hrdinov, byt.č.7,vchod.č.4 v dome súp.č. 330 v Žiari nad Hronom.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej deň vopred, na tel. č. : 0948 530 340 .
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva dražby odovzdá predchádzajúci vlastník bez zbytočných odkladov vydražiteľovi predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Nebezpečenstvo za škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Štefan
c) priezvisko Kutenič
d) sídlo Ul.SNP 147, 965 01 Žiar nad Hronom