Dražba nehnuteľností v obci Žiar nad Hronom v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.08.2018 Stiahnuť
SAN & DRUM INVEST s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD – 11/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko SAN & DRUM INVEST s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Dunajská481108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dunajská
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 47660457
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko TELERVIS PLUS, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Staré Grunty
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 84104
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35717769
C. Miesto konania dražby Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je


 

byt č. 7, ktorý sa nachádza na 3.p bytového domu, vchod 18, súpisné číslo 395, postavený na pozemku CKN parc. č. 672, k.ú. Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, okres: Žiar nad Hronom

zapísaný na liste vlastníctva č. 1289, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, a to v spoluvlastníckom podiele 1/1

- Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6403/149376

zapísaný na liste vlastníctva č. 1289, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, k.ú. Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, okres: Žiar nad Hronom

- spoluvlastnícky podiel na pozemku CKN parc. č. 672, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 540 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1289, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, k.ú. Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, okres: Žiar nad Hronom


 

 

Predmet sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

- v zmysle ust. § 19 ods. 1písm. a) zákona NRSR č. 527/2002 Z. z.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.