Dražba nehnuteľností v obci Žiar nad Hronom v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 66 800,00 EUR 18.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO089/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1999

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 456 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 605, zastavané plochy a nádvoria o výmere  1892 m2:

Byt č.35, vchod: 42, na prízemí, adresa: M.R.Štefánika 456/42, 965 01 Žiar nad Hronom

456

605

9 - Bytový dom

8071 / 556544

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

3-izbový byt č. 35 o celkovej výmere 80,37 m2, byt sa nachádza na prízemí, vchod: 42, ulica: M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom, v bytovom dome súpisné č. 456, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 605 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 456 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 605, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1892 m2 o veľkosti 8071/556544.

Bytový dom:

Bytový dom s.č. 456 je murovaný so 4 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným podlažím. Strecha je sedlová s pálenou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom je zateplený s novou fasádnou úpravou. Okná v spoločných priestoroch sú plastové,  vchodové dvere sú hliníkové. Vo vstupnej chodbe je keramická dlažba, na schodoch je terazzo. V obytnom dome sa nachádzajú všetky rozvody inžinierských sietí. Bytový dom nemá výťah.

Byt:

Byt č. 35 je trojizbový. Je kompletne zrekonštruovaný. Vnútorné omietky sú stierkové, podlahy laminátové, v kúpeľni a WC keramická dlažba. V kuchyni nie je kuchynská linka. Podľa znaleckého posudku z roku 2008 sa kuchynská linka práve menila. V kúpeľni je masážny sprchový kút a keramické umývadlo. Okná sú plastové so žalúziami. Dvere sú hladké, vstupné dvere sú bezpečnostné.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 8071/556544.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočíkareň, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa byt nachádza.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
P 360/2016 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 1064/2016 zo dňa 7.9.2016 od Exekútorského úradu Trnava, B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava, súdny exekútor JUDr. Lucia Baničová v prospech oprávneho Ing.Veronika Adamková nar.21.8.1958, SNP 97/18, 965 01 Žiar nad Hronom na byt.č.35 na prízemí, vchod č.42 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.456 a pozemku CKN parc.č.605 o veľkosti 8071/556544 - pol.1717/16
P-116/2017 - poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 38/2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť od Exekútorského úradu Banská Bystrica, Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Juraj Kašinský v prospech oprávneného: Šimko Slavomír, nar. 24.11.1946, Veternícka 114/13, Kremnica na byt č. 35, prízemie, vchod 42 v bytovom dome č.s. 456 na CKN par. č. 605 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku CKN par. č. 605 o veľkosti 8071/556544 zo dňa 21.3.2017 -pol.1074/17
P-123/2017 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 1064/2016 predajom nehnuteľností od Exekútorského úradu Trnava, B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava, súdny exekútor JUDr. Lucia Baničová v prospech oprávneného: Ing. Veronika Adamková, nar. 21.8.1958, SNP 97/18, 965 01 Žiar nad Hronom na byt č. 35, prízemie, vchod 42 v bytovom dome č.s. 456 na CKN par. č. 605 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku CKN par. č. 605 o veľkosti 8071/556544 zo dňa 7.9.2016 -pol.1075/17
P-180/2017 - poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 5.5.2017 pre záložné veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, ktorý realizuje záložné právo formou dobrovoľnej dražby bytu č.35 na prízemí, vo vchode č.42 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.456 a pozemku CKN parc.č.605 o veľkosti 8071/556544 - pol.1302/16
P-239/2017 - poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva 181EX 73/17-23 zo dňa 27.6.2017 od Exekútorského úradu Veľký Krtíš, Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová v prospech oprávneného Smataníková Iveta, Moravská 1884/52, Púchov, nar.16.8.1978,zast.FUTEJ&Partners s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO:35955341 na byt.č.35 na prízemí, vchod č.42 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.456 a pozemku CKN parc.č.605 o veľkosti 8071/556544 - pol.1561/17
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo k bytu č.35 podľa § 15 zákona č.182/93 a č.151/95 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov č.97/11875.
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155 na základe V 1681/08 zo zmluvy č.001/065349/08-002/000 uzatvorenej dňa 1.7.2008 (na byt č.35 na prízemí, vchod č.42) - pol.1362/08
P 359/2016 - poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1064/2016 zo dňa 7.9.2016 od Exekútorského úradu Trnava, B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava, súdny exekútor JUDr. Lucia Baničová v prospech oprávneho Ing.Veronika Adamková nar.21.8.1958, SNP 97/18, 965 01 Žiar nad Hronom na byt.č.35 na prízemí, vchod č.42 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.456 a pozemku CKN parc.č.605 o veľkosti 8071/556544 - pol.1716/16
Z 2191/2016 - Exekučné záložné právo EX 1064/2016 od Exekútorského úradu Trnava, B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava, súdny exekútor JUDr. Lucia Baničová v prospech oprávneného: Ing. Veronika Adamková, nar. 21.8.1958, SNP 97/18, 965 01 Žiar nad Hronom na byt č. 35, na prízemí, vchod 42 v bytovom dome č.s. 456 na CKN par. č. 605 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku CKN par. č. 605 o veľkosti 8071/556544 zo dňa 13.10.2016 - listina zapísaná dňa 18.10.2016 -pol. 2178/16
Z-918/2017 - Exekučné záložné právo EX 38/2017 od Exekútorského úradu Banská Bystrica, Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Juraj Kašinský v prospech oprávneného: Šimko Slavomír, nar. 24.11.1946, Veternícka 114/13, Kremnica na byt č. 35, prízemie, vchod 42 v bytovom dome č.s. 456 na CKN par. č. 605 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku CKN par. č. 605 o veľkosti 8071/556544 zo dňa 28.4.2017 - listina zapísaná dňa 3.5.2017 -pol.1244/17
Z-1164/2017 - exekučné záložné právo EX 5754/2016 zo dňa 29.5.2017 od Exekútorského úradu Bratislava, Obchodná 7, 811 06 Bratislava, súdny exekútor JUDr.Bohumil Kubát v prospech oprávneného Ing.Marián Pšenák, Moravská 1882/48, Púchov nar.24.7.1976 zast. FUTEJ & Partners s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava 1, IČO 35955341 na byt.č.35 na prízemí vo vchode č.42 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.456 a pozemku CKN parc.č.605 o veľkosti 8071/556544 - listina zapísaná dňa 1.6.2017 - pol.1392/17
Z-1669/2017 - Exekučné záložné právo zriadené na základe Exekučného príkazu 181EX 73/17 zo dňa 24.7.2017 od Exekútorského úradu so sídlom Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová v prospech: FUTEJ & Partners, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35955341 na nehn.: byt č.35, vch.42, na prízemí a podiel 8071/556544 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu č.s.456 post. na parc.CKN 605 a parc.CKN 605 - listina zapísaná dňa 30.8.2017 - pol.1875/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 118/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 29.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 66 800,00 EUR
K. Najnižšie podanie 66 800,00 EUR, Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):8917 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 31.08.2018 o 11:30 hod. Obhliadka 2: 17.09.2018 o 08:30 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: M.R.Štefánika 456/42 (byt č. 35), 96501 Žiar nad Hronom.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava