Dražba nehnuteľností v obci Žiar nad Hronom v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13 980,00 EUR 18.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO225/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Tatra banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžovo námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 06
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00686930
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1788

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 477 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 531/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1433 m2:

Byt č. 1-A, vchod: 0, na 2.p., adresa: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom

477

531/3

9 – bytový dom

6012 / 788382

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

2-izbový byt č. 1-A o celkovej podlahovej výmere 59,97 m2, na 2.p., vchod.: č. 0, ulica: Dr. Janského, Žiar nad Hronom, v bytovom dome súpisné č. 477, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 531/3, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 531/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1433 m2 o veľkosti 6012/788382, evidovaný na liste vlastníctva č. 1788, k.ú. Žiar nad Hronom, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Byt:

Byt č. 1-A sa nachádza na 2. poschodí bytového domu v okrajovej sekcii. Jedná sa o dvojizbový byt s kuchynským kútom, chodbou, kúpelňou a dvoma loggiami. Byt bol čiastočne zrekonštruovaný okolo roku 2008. Podlahy obytných miestností sú tvorené prevažne lamino, v chodbe je podlaha lamino, v kúpelni je keramická dlažba. Úpravy povrchov stien a stropov sú jednovrstvovými vápennými stierkami. Keramické obklady sa nachádzajú v kúpelni a okolo kuchynskej linky. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami, dvere drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné, radiátory sú plechové. Bytové jadro je murované. V kúpelni sa nachádza sprchovací kút, keramické umývadlo a záchod Kombi. Kuchynská linka je dĺžky 2,00 m. Nachádza sa v nej elektrický sporák s elektrickou rúrou a nerezový drez.

Bytový dom:

Bytový dom je podpivničený objekt s 13 nadzemnými podlažiami a jedným vchodom. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory, kotolňa a nebytové priestory. Na prízemí sa nachádzajú obchodné a prevádzkové priestory. Na 4. a 5. NP sa nachádzajú nebytové priestory s prevádzkami služieb, na 6. a 10. NP sú priestory ubytovne, na ostatných podlažiach sú umiestnené byty. Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný prefabrikovaný panelový objekt založený na betónových základoch. Stropy sú prefabrikované panelové s rovným podhľadom, strecha plochá, dvojplášťová s bitumenovou krytinou (2015). Schodiskové ramená sú železobetónové, podlahy spoločných priestorov sú prevažne s povrchom z terazzovej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené vápennou omietkou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú hliníkové so sklenenou výplňou. Okná spoločných priestorov sú pôvodné hliníkové. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený taktiež, vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK, rozvodom telefónu, rozvodom televízie. Vykurovanie a príprava TÚV je zabezpečená z domovej kotolne. V dome sa nachádzajú tri osobné výťahy (dva boli v r. 2015 zrekonštruované). Technický stav objektu je primeraný veku, objekt nevykazuje žiadne podstatné konštrukčné vady. Vek stavby je určený na základe Prehlásenia Mestského úradu Žiar nad Hronom zo dňa 29.09.2008. Technický stav bytového domu je primeraný veku, objekt nevykazuje žiadne znaky nadmerného opotrebenia. Vzhľadom na vykonané rekonštrukcie bytu a bytového domu je opotrebenie stavby stanovené analyticky.

Spoločné časti domu sú: základy, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie

Spoločné zariadenia domu sú: plynová kotolňa, výťahy, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1762/2018
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1763/2018
Poznámka:
P-640/2017 - poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 22.11.2017 pre záložného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, ktorý realizuje záložné právo predajom bytu č.1-A na 2.p., vo vchode č.0 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.477 a pozemku CKN parc.č.531/3 o veľkosti 6012/788382 na dobrovoľnej dražbe podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách - pol.2310/17
P-89/2018 - poznamenáva sa Oznámenie o dražbe DD PSO225/17 zo dňa 16.3.2018 od dražobníka: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava Staré Mesto, IČO: 45684618 na byt č.1-A na 2.p., vchod 0 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.477 a pozemku CKN parc.č.531/3 o veľkosti 6012/788382 - pol. 468/18
P-168/2018 - poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO225/17 zo dňa 13.6.2018 od dražobníka: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618 na byt č.1-A na 2.p., vchod 0 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.477 a pozemku CKN parc.č.531/3 o veľkosti 6012/788382 - pol. 878/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Pre B1-283 - Zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Z 1631/13 - pol.1330/13
Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930 na základe V 1318/09 zo zmluvy uzatvorenej dňa 22.6.2009 ( na byt č.1-A na 2.p.,vchod 0 v bytovom dome č.s.477 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s..477 a pozemku CKN parc.č.531/3 o veľkosti 6012/788382) - pol.866/09
Záložné právo v prospech AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třida 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 649 46 851 na základe V 735/13 zo zmluvy č.056c/2013 uzatvorenej dňa 10.4.2013 - pol.786/13
Iné údaje:
Žiadosť a Stanovisko Číslo:2934/2015 O:17600/2015 zo ddňa 12.6.2015, Z 1482/15 - pol.1143/15
Žiadosť o zmenu adresy zo dňa 21.6.2011, V 946/11 - pol.1066/11
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 09/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 09.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 23 300,00 EUR
K. Najnižšie podanie 13 980,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 2923862062/1100, IBAN: SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol (VS): 22517 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 31.08.2018 o 11:00 hod. Obhliadka 2: 17.09.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava